Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pedagogika

Po ukończeniu kierunku PEDAGOGIKA I stopnia zdobędziesz podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rozwoju człowieka, jego wychowania i kształcenia, różnorodnych więzi społecznych
• społecznych i środowisk wychowawczych, bazujących na filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstawach
• tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych oraz subdyscyplin pedagogiki
• metodyki wykonywania zadań, norm i procedur stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej
• analizy, diagnozy i prognozowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
• wykorzystywania wiedzy teoretycznej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych oraz projektowania działań pedagogicznych i rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych
• poczucia sensu, wartości i potrzeby podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym
• stosowania badań pozwalających na analizowanie przykładów badań i konstruowania oraz prowadzenia własnych badań pedagogicznych
• podejmowania wyzwań zawodowych, trudu pracy oraz wytrwałości w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w obszarze pedagogiki

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

 Szczegółówe informacje

 


Kończąc ten kierunek studiów możesz zdobyć np. pracę:

NAUCZYCIEL MUZYKI (NR 1219)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-09-01
Oferta ważna do:
2023-05-31
Wynagrodzenie brutto: od 2 255 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 11
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania niezbędne: - Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz.1289 oraz z 2022 r. poz. 1769). - Posiada obywatelstwo polskie. - Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. - Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne. - Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela. Wymagania dodatkowe: - Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi oraz ma doświadczenie na stanowisku nauczyciela muzyki. - Uprawnienia do nauczania innych przedmiotów w szkole podstawowej. - Systematyczne kształcenie i rozwój zawodowy. - Umiejętność pracy w zespole. - Dyspozycyjność oraz chęć angażowania się w realizację szkolnych projektów. - Kreatywność.
Pracodawca:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. UNII EUROPEJSKIEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY
NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA ŚWIETLICY (NR 1185)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-09-01
Oferta ważna do:
2023-05-31
Wynagrodzenie brutto: od 3 690 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 26
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania niezbędne: 1. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz.1289 oraz z 2022 r. poz. 1769). 2. Posiada obywatelstwo polskie. 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 4. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne. 5. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela. Wymagania dodatkowe: 1. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi oraz ma doświadczenie na stanowisku wychowawcy świetlicy. 2. Uprawnienia do nauczania innych przedmiotów w szkole podstawowej. 3. Systematyczne kształcenie i rozwój zawodowy. 4. Umiejętność pracy w zespole. 5. Dyspozycyjność chęć angażowania w realizację szkolnych projektów. 6. Kreatywność.
Pracodawca:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. UNII EUROPEJSKIEJ Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BYDGOSZCZY
POMOC NAUCZYCIELA Z JEZYKIEM ANGIELSKIM (NR 1763)

Miejscowość
Solec Kujawski - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-09-01
Oferta ważna do:
2023-06-09
Wynagrodzenie brutto: od 3 500 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów, kierunek: pedagogika przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, filologia angielska, wymagane doświadczenie w pracy z dziećmi, wymagane uprawnienia do prowadzenia zajęć z języka angielskiego
Pracodawca:
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE DINUŚ
MŁODSZY WYCHOWAWCA (NR 1592)

Miejscowość
Trzemiętowo - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-07-01
Oferta ważna do:
2023-06-14
Wynagrodzenie brutto: od 4 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania niezbędne: - posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo - na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji, albo - na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela, - posiadanie władzy rodzicielskiej, nie jest zawieszona ani ograniczona, - wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego, - niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, - obywatelstwo polskie, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych - zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych. Wymagania pożądane: - umiejętność organizacji pracy i kreatywność, - umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej pracy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych w różnych grupach wiekowych, dostosowanej do ich stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań, - włączanie się w życie placówki i dyspozycyjność, - umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, - skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu obowiązkowej dokumentacji, - znajomość obowiązujących na stanowisku pracy przepisów prawnych, - wysoka kultura osobista, - mile widziane prawo jady kat. B oraz aktualne orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
Pracodawca:
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
PSYCHOLOG SZKOLNY (NR 1773)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-09-01
Oferta ważna do:
2023-06-16
Wynagrodzenie brutto: od 3 690 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 7.3
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
umiejętność pracy z dziećmi
Pracodawca:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. ADM. KAZIMIERZA PORĘBSKIEGO W BYDGOSZCZY
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (NR 1665)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-05-19
Oferta ważna do:
2023-06-18
Wynagrodzenie brutto: od 3 648 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
pomaturalne/policealne
Wymagania:
udokumentowane minimum 3 miesięczny okres pracy z osobami przewlekle psychicznie chorymi lub niepełnosprawnym intelektualnie, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, empatia, wrażliwość, dodatkowym atutem będą ukończone szkoły lub kursy z zakresu terapii zajęciowej
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
PEDAGOG (NR 4379)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-05-19
Oferta ważna do:
2023-06-18
Wynagrodzenie brutto: od 4 118 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
udokumentowany min. 3 miesięczny okres pracy z osobami przewlekle psychicznie chorymi lub niepełnosprawnymi intelektualnie, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, empatia, wrażliwość, dodatkowym atutem będą ukończone szkoły lub kursy z zakresu terapii zajęciowej
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy
ASYSTENT - PSYCHOLOG (NR 1735)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-07-03
Oferta ważna do:
2023-06-20
Wynagrodzenie brutto: od 5 776 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
WYMAGANIA: NIEZBĘDNE: - wykształcenie wyższe kierunkowe - znajomość administracyjnych programów biurowych MS Office (Word, Excel) - udokumentowane co najmniej 2 lata pracy klinicznej - umiejętność przeprowadzania badania psychologicznego, stosowania testów neuropsychologicznych oraz ich interpretacji - dodatkowym atutem jest posiadanie specjalizacji z psychologii klinicznej, ukończenie szkoły terapeutycznej, doświadczenie w pracy z osobami chorymi somatycznie w ochronie zdrowia CECHY OSOBOWE: terminowość, rzetelność, analityczne myślenie, sumienność, lojalność, umiejętność zachowania tajemnicy, dyskrecja, systematyczność
Pracodawca:
SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
MŁODSZY WYCHOWAWCA (NR 1681)

Miejscowość
Karolewo - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-07-01
Oferta ważna do:
2023-06-21
Wynagrodzenie brutto: od 4 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania niezbędne: - posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo - na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji, albo - na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela, - posiadanie władzy rodzicielskiej, nie jest zawieszona ani ograniczona, - wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego, - niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, - obywatelstwo polskie, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych - zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych. Wymagania pożądane: - umiejętność organizacji pracy i kreatywność, - umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej pracy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych w różnych grupach wiekowych, dostosowanej do ich stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań, - włączanie się w życie placówki i dyspozycyjność, - umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, - skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu obowiązkowej dokumentacji, - znajomość obowiązujących na stanowisku pracy przepisów prawnych, - wysoka kultura osobista, - mile widziane prawo jady kat. B oraz aktualne orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
Pracodawca:
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
PSYCHOLOG (NR 1690)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-05-23
Oferta ważna do:
2023-06-22
Wynagrodzenie brutto: od 4 377 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
wykształcenie: wyższe, kierunek: psychologia, udokumentowane minimum 3 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami przewlekle psychicznie chorymi lub niepełnosprawnymi intelektualnie, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, empatia, wrażliwość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl