Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Po ukończeniu modułu z tego zakresu dodatkowo zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
    • Pracy resocjalizacyjnej
    • Podstaw pomocy społecznej
    • Pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
    • Pracy z osobami wykluczonymi społecznie
    • Tworzenia indywidualnych planów wsparcia
    • Pracy z indywidualnym przypadkiem, pracy z grupą oraz organizacji środowiska lokalnego


Po ukończeniu modułu z tego zakresu możesz pracować m.in. w:
jednostkach penitencjarnych, jednostkach pomocy społecznej, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, schroniskach dla nieletnich, świetlicach profilaktycznych, świetlicach środowiskowych, świetlicach socjoterapeutycznych, policji, sądach, zakładach poprawczych, ośrodkach terapii uzależnień, stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją osób niedostosowanych społecznie; centrum interwencji kryzysowej, centrum mediacyjnego, ośrodku wspomagania rodziny;

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl