Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Praca socjalna

1. Dlaczego warto studiować Pracę socjalną na KPSW?

 • zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli akademickich oraz specjalistów z zakresu pracy socjalnej/polityki społecznej
 • podczas studiów będziesz miał okazję realizować projekty socjalne i praktyki studenckie w wybranych instytucjach pomocy społecznej
 • w toku studiów będziesz mógł brać udział w konferencjach naukowych, warsztatach, kursach
 • oferujemy wymianę studencką i praktyki międzynarodowe m.in. w ramach programu Erasmus+
 • wyposażamy w kompetencje niezbędne na rynku pracy

2. Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:

 • istoty, funkcji, celów, form i metod pracy socjalnej
 • wiedzy o człowieku jako podmiocie myślącym i działającym oraz jego rozwoju w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, a także o głównych środowiskach życia człowieka istotnych dla pracy socjalnej
 • zaburzeń funkcjonowania środowiska społecznego, jego rodzajach, problemach i patologiach w kontekście marginalizacji społecznej i wykluczenia społecznego
 • metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań, służących rozwiązywaniu problemów dotyczących ograniczonych możliwości zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo--wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa
 • rozwiązywania problemów w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc, gdy wy-stępuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym, między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (zwłaszcza w rodzinach osób niepełnosprawnych i wielodzietnych), alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przy-stosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji oraz uchodźstwa
 • dokonywania diagnozy sytuacji oraz zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych
 • przywracania i podtrzymywania właściwych interakcji jednostki ze społeczeństwem, stosowania metod motywowania i aktywizowania osób niezaradnych społecznie, inicjowania nowych form pomocy osobom potrzebującym

3. Przykładowe miejsca pracy po ukończeniu studiów:

 • ośrodki polityki społecznej
 • centra pomocy rodzinie i pomocy społecznej
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • ośrodki wsparcia
 • ośrodki opiekuńczo-adaptacyjne
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • domy pomocy społecznej
 • jednostki ds. zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu
 • zakłady karne
 • ośrodki dla uchodźców
 • placówki dla bezdomnych
 • jednostki zajmujące się diagnozowaniem problemów społecznych,
 • organizacje pozarządowe i stowarzyszenia biorące udział w programach aktywnej walki z bezrobociem

4. Instytucje współpracujące:

 

Zasady Rekrutacji

 

 

 


Kierunek ten pomoże Tobie w znalezieniu pracy m.in. na stanowiskach:

OPIEKUNKA (NR 0291)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-01-27
Oferta ważna do:
2023-02-07
Wynagrodzenie brutto: od 22,8 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
11
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
mile widziane wykształcenie średnie i doświadczenie zawodowe na stanowisku opiekuna, umiejętność opieki nad osobami starszymi, dyspozycyjność i gotowość do wykonywania pracy w różnych miejscach w zależności od zapotrzebowania, komunikacja w języku niemieckim lub/i ukraińskim lub/i rosyjskim
Pracodawca:
FREYA POL-WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY (NR 0314)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-02-01
Oferta ważna do:
2023-02-10
Wynagrodzenie brutto: od 2 500 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 15
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Wymagania:
Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania. Niezbędne: 1. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe (edukacja wczesnoszkolna, edukacja przedszkolna) oraz kwalifikacje do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (pedagogika specjalna). 2. Posiada obywatelstwo polskie. 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z praw publicznych. 4. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne. 5. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. Dodatkowe: 1. Jest dyspozycyjna, odpowiedzialna, sumienna i kreatywna. 2. Wykazuje umiejętności pracy z dziećmi. 3. Szybko reaguje w sytuacji zagrożenia. 4. Reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.
Pracodawca:
kontakt przez PUP
MŁODSZY OPIEKUN (NR 0131)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-01-12
Oferta ważna do:
2023-02-10
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, empatia, zdolność koncentracji uwagi, odpowiedzialność, uczciwość
Pracodawca:
Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl