Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Administracja

Po ukończeniu kierunku ADMINISTRACJA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rodzajów instytucji administracyjno-prawnych, ich struktur oraz specyfiki w skali krajowej i międzynarodowej
• postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
• organizacji i zarządzania w administracji
• podstaw prawa cywilnego, prawa pracy, urzędniczego i ochrony środowiska
• instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej
• ustroju samorządu terytorialnego
• analizy sposobu załatwiania spraw administracyjnych i przebiegu postępowania w tych sprawach
• prawidłowego stosowania przepisów prawnych, wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
• dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia administracyjno-prawnego, w tym rynku pracy
• wykazywania się aktywną postawą wobec problemów etycznych w działalności zawodowej
• stosowania praktycznych umiejętności doskonalonych także w ramach praktyk studenckich
• znajomości co najmniej jednego języka obcego

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Zgodnie z założeniami procesu bolońskiego, o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się zarówno absolwenci studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku, jak i kierunków pokrewnych. Wskazane jest jednak, aby absolwenci innych kierunków studiów ubiegający się o studia drugiego stopnia osiągnęli porównywalne efekty uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów. Studenci, którzy nie posiadają określonych efektów uczenia się niezbędnych po ukończeniu studiów pierwszego stopnia mogą zostać skierowani na obowiązkowe zajęcia wyrównawcze umożliwiające im uzyskanie niezbędnych efektów uczenia się.


Kierunek ten pomoże Tobie w znalezieniu pracy m.in. na stanowiskach:

SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW W CENTRUM NAUKI (NR 0834)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-04-01
Oferta ważna do:
2023-03-24
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
2
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania kwalifikacyjne kandydata: - wykształcenie wyższe ekonomiczne/ administracyjne/ zarządzanie projektami lub inne podobne, - minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu i obsłudze administracyjnej projektów badawczych lub badawczo-rozwojowych lub upowszechniających naukę, - podstawowa znajomość przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Prawo własności przemysłowej, Prawo zamówień publicznych, - znajomość polskiego systemu finansowania nauki oraz głównych programów finansowania, - pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia, - znajomość specyfiki funkcjonowania wyższej uczelni i środowiska akademickiego. Dodatkowe atuty: - mile widziany certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia i zdanie egzaminu z dowolnej metodyki zarządzania projektami, - znajomość zarządzania ryzykiem, - dobra znajomość języka angielskiego, - sprawne poruszanie się w obszarach: pakiet MS Office. Pożądane predyspozycje: - umiejętność pracy w zespole i komunikatywność, - kreatywność, zaangażowanie, inicjatywa w działaniu, - chęć rozwoju zawodowego i dzielenie się wiedzą, - akceptacja różnorodności zadań, - umiejętność rozwiązywania problemów, - odpowiedzialność za powierzone zadania, - samodzielność w zarządzaniu czasem i umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy.
Pracodawca:
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
STAŻYSTA W ARCHIWUM PROKURATURY OKRĘGOWEJ W BYDGOSZCZY (NR 0632)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-04-01
Oferta ważna do:
2023-03-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wymagania niezbędne: 1. Pełna zdolność do czynności prawnych. 2. Nieposzlakowana opinia. 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 4. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 5. Wykształcenie co najmniej średnie i zdany egzamin maturalny. 6. Mile widziany ukończony kurs archiwalny, lub studia z zakresu archiwistyki lub o zbliżonym profilu. 7. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się komputerem ( znajomość MS Office). 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie). 9. Umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie. 10. Umiejętności interpersonalne. Wymagania dodatkowe: 1. Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność. 2. Komunikatywność. 3. Umiejętność pracy w zespole. 4. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej. 5. Umiejętność organizacji pracy. 6. Odporność na stres. 7. Zdolności analityczne.
Pracodawca:
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
PODINSPEKTOR/INSPEKTOR DS. PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W REFERACIE INWESTYCJI I ROZWOJU URZĘDU GMINY W SICIENKU (NR 0953)

Miejscowość
Sicienko - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-04-01
Oferta ważna do:
2023-03-31
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), techniczne
Wymagania:
Wymagania niezbędne: Kandydatem może być osoba która: a) spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych; b) posiada wykształcenie wyższe techniczne, c) posiada biegłą umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, d) zna zagadnienia z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, w tym przepisy prawa z zakresu: - ustawy o samorządzie gminnym, - prawa budowlanego, - prawa zamówień publicznych, - ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - kodeksu postępowania administracyjnego; e) posiada co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe, f) posiada doświadczenie zawodowe w zakresie: przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych lub w biurze projektowym lub na budowie w charakterze inżyniera budowy; g) posiada prawo jazdy kat. B, h) posiada znajomość zagadnień związanych z przedstawionym poniżej zakresem zadań. Wymagania dodatkowe: a) znajomość programów kosztorysowych, umiejętność kosztorysowania, b) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w innej specjalności, c) doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji na działania inwestycyjne ze środków zewnętrznych, d) umiejętność interpretowania przepisów, e) kreatywność, f) komunikatywność, g) inicjatywa, h) zdyscyplinowanie, i) odpowiedzialność, j) umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole, k) umiejętność pracy pod presją czasu, l) odporność na trudne sytuacje zawodowe.
Pracodawca:
Urząd Gminy w Sicienku
PRACOWNIK SZKOLENIOWO - ADMINISTRACYJNY (NR 0738)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-04-01
Oferta ważna do:
2023-03-31
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
1 dla niepełnosprawnych
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
wykształcenie średnie lub wyższe, istnieje możliwość przyuczenia
Pracodawca:
kontakt przez PUP
SAMODZIELNY REFERENT W SEKCJI PLANOWANIA I PROGRAMOWANIA WYDZIAŁU INWESTYCJI BUDOWLANYCH (NR 0733)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-03-03
Oferta ważna do:
2023-03-31
Wynagrodzenie brutto: od 3 640 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wymagania konieczne: - wykształcenie: średnie; - staż pracy udokumentowane przynajmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe; - umiejętność biegłej obsługi komputera - pakietu Microsoft Office; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - odpowiednia rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. Wymagania preferowane: - wykształcenie wyższe; - staż pracy - udokumentowane przynajmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe; - wiedza w zakresie zamówień publicznych; - posiadanie ważnego poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli TAJNE wydane przez ABW lub SKW lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie poszerzonego postepowania sprawdzającego; - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów; - odporność na stres dokładność, terminowość; - dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej.
Pracodawca:
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
GŁÓWNY KSIĘGOWY (NR 0655)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-02-24
Oferta ważna do:
2023-03-31
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
- wykształcenia wyższego, preferowane kierunki ekonomia, rachunkowość - 3-letniego doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub instytucji z sektora publicznego) - znajomości ustawy o rachunkowości - praktycznej znajomości przepisów z zakresu prawa podatkowego (VAT, CIT, PIT, ZUS) - dobrej znajomości obsługi pakietu MS Office, w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel - umiejętności analitycznego myślenia - dokładności, sumienności, zaangażowania w realizację zadań - umiejętności pracy w zespole oraz komunikatywności.
Pracodawca:
MUZEUM OKRĘGOWE IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO W BYDGOSZCZY
ASYSTENTKA ADMINISTRACYJNO-HANDLOWA (NR 0839)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-03-10
Oferta ważna do:
2023-04-09
Wynagrodzenie brutto: od 3 700 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, techniczne
Wymagania:
wykształcenie - średnie techniczne lub wyższe administracyjno-handlowe, praktyka min. 2 lata, obsługa komutera, pakietów biurowych, graficznych, obsługa sklepu internetowego, office
Pracodawca:
"JMP INTERNATIONAL" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SEKRETARKA (NR 0960)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-04-01
Oferta ważna do:
2023-04-15
Wynagrodzenie brutto: od 3 800 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
znajomość instrukcji kancelaryjnej - obiegu dokumentów, pożądana umiejętność pracy z systemem EZD, bardzo dobra organizacja pracy własnej, podzielna uwaga, umiejętność współpracy, wysoka kultura osobista, poprawna komunikacja ustna i pisemna, podzielna uwaga
Pracodawca:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy
GŁÓWNA KSIĘGOWA / GŁÓWNY KSIĘGOWY (NR 0781)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-05-08
Oferta ważna do:
2023-04-28
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wymagania:
. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki: Wymagania kwalifikacyjne: - wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość); - doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letni staż pracy w księgowości, w tym co najmniej 3-letni staż na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w spółdzielni mieszkaniowej; - ukończony kurs dla kandydatów na głównego księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, - biegła znajomość zagadnień finansowo księgowych z preferencją obowiązujących w spółdzielniach mieszkaniowych; - biegła znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego. Wymagania dodatkowe: - znajomość zagadnień z zakresu księgowości spółdzielni mieszkaniowej oraz wspólnot mieszkaniowych; - znajomość Prawa spółdzielczego, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych; - bardzo dobra znajomość systemów finansowo księgowych, preferowana znajomość systemu Papirus lub innych dedykowanych dla spółdzielni mieszkaniowych; - biegła znajomość obsługi komputera, programów Mc Office; - umiejętność organizacji pracy oraz zarządzania pracą zespołu ludzi; - umiejętność pracy pod presją czasu; - staranność, dokładność i terminowość.
Pracodawca:
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ"
STAŻYSTA

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-04-03
Oferta ważna do:
2023-05-15
Stypendium brutto: 1 565 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wykształcenie minimum średnie z maturą, obsługa komputera. Inne: niekaralność
Pracodawca:
kontakt przez PUP

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl