Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Administracja

Po ukończeniu kierunku ADMINISTRACJA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rodzajów instytucji administracyjno-prawnych, ich struktur oraz specyfiki w skali krajowej i międzynarodowej
• postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
• organizacji i zarządzania w administracji
• podstaw prawa cywilnego, prawa pracy, urzędniczego i ochrony środowiska
• instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej
• ustroju samorządu terytorialnego
• analizy sposobu załatwiania spraw administracyjnych i przebiegu postępowania w tych sprawach
• prawidłowego stosowania przepisów prawnych, wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
• dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia administracyjno-prawnego, w tym rynku pracy
• wykazywania się aktywną postawą wobec problemów etycznych w działalności zawodowej
• stosowania praktycznych umiejętności doskonalonych także w ramach praktyk studenckich
• znajomości co najmniej jednego języka obcego

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Zgodnie z założeniami procesu bolońskiego, o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się zarówno absolwenci studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku, jak i kierunków pokrewnych. Wskazane jest jednak, aby absolwenci innych kierunków studiów ubiegający się o studia drugiego stopnia osiągnęli porównywalne efekty uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów. Studenci, którzy nie posiadają określonych efektów uczenia się niezbędnych po ukończeniu studiów pierwszego stopnia mogą zostać skierowani na obowiązkowe zajęcia wyrównawcze umożliwiające im uzyskanie niezbędnych efektów uczenia się.


Kierunek ten pomoże Tobie w znalezieniu pracy m.in. na stanowiskach:

REFERENT /KANCELARIA JAWNA/ (NR 2880)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-09-11
Oferta ważna do:
2023-09-08
Wynagrodzenie brutto: od 3 700 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
NIEZBĘDNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: wykształcenie: średnie, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy. NIEZBĘDNE UMIEJĘTNOŚCI, PREDYSPOZYCJE: - znajomość ustawy z dnia 5.08.2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych z późn. zm.; - dobra obsługa pakietu MS OFFICE (Word, Excel) - znajomość Decyzji nr 20/MON z dnia 20.02.2020 r. Instrukcja o zasadach pracy biurowej w RON; - znajomość Zarządzenia nr 58/MON z dnia 11.12.2017 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych; - znajomość obsługi komputera pakiet MS Office, - umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, inicjatywa, samodzielność, dyspozycyjność, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.
Pracodawca:
11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
REFERENT (NR 2855)

Miejscowość
Sicienko - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-10-01
Oferta ważna do:
2023-09-13
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Formalne wymagania dotyczące kandydatów: Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania: 1. Spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych; 2. Posiada obywatelstwo polskie, 3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 4. Nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe i inne. 5. Posiada nieposzlakowaną opinię, 6. Posiada odpowiednie kwalifikacje, 7. Ukończył/kończyła jednolite studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe, 8. Posiada co najmniej 5 letni staż pracy, 9. Posiada stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku referenta. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe kandydata: 1. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych; 2. Znajomość pracy i procedury biurowej; 3. Znajomość struktury organizacyjnej szkoły; 4. Biegła znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Excel, Word, Power Point, Outlook; 5. Umiejętność sporządzania różnorodnej dokumentacji szkolnej; 6. Śledzenie zmian w przepisach ustawy Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela i innych przepisów z zakresu oświaty oraz prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych; 7. Chętny udział w doskonaleniu zawodowym; 8. kreatywność; 9. komunikatywność; 10. inicjatywa; 11. zdyscyplinowanie; 12. umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole; 13. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań; 14. Odporność na trudne sytuacje zawodowe.
Pracodawca:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SICIENKU
SAMODZIELNY REFERENT SEKCJI OPERACYJNEJ WYDZIAŁU KOORDYNACJI I ANALIZ (NR 2653)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-08-14
Oferta ważna do:
2023-09-13
Wynagrodzenie brutto: od 3 650 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wymagania konieczne: - wykształcenie minimum średnie, - ogólny staż pracy - 4 lata, - znajomość zasad gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostki wojskowej, - znajomość zasad, ukompletowania jednostki wojskowej, a w tym typowania osób na przydziały mobilizacyjne, - znajomość prowadzenia ewidencji osób biorących udział w konflikcie oraz prowadzenia ewidencji kart i tabliczek tożsamości, - umiejętność planowania i organizacji pracy, - odporność ma stres, dokładność, terminowość. Wymagania preferowane: - wykształcenie wyższe, ogólny staż pracy 2 lata, - staż pracy na podobnym stanowisku potwierdzony świadectwami pracy, - znajomość aplikacji MU-143 (ewidencja kart i tabliczek tożsamości ), - znajomość zasad Wojennego Systemu Dowodzenia, - znajomość zasad reagowania w ramach wystąpienia sytuacji kryzysowej obowiązujących w resorcie obrony narodowej, - znajomość obsługi pakietu Microsoft Office: Word, Excel, - dodatkowym atutem doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej.
Pracodawca:
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
STARSZY SPECJALISTA W WYDZIALE INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA (NR 2859)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-10-02
Oferta ważna do:
2023-09-14
Wynagrodzenie brutto: od 4 300 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - Znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o służbie cywilnej - Umiejętności niezbędne: obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office, obsługi komputera i urządzeń biurowych, stosowania prawa w praktyce, redagowania pism urzędowych - Kompetencje niezbędne: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, efektywna komunikacja - W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe: budowlane, administracyjne lub prawnicze pozostałe wymagania dodatkowe: - 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej - Znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, o transporcie kolejowym, prawo wodne, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Pracodawca:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
SPECJALISTA (NR 2953)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-10-01
Oferta ważna do:
2023-09-15
Wynagrodzenie brutto: od 4 560 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, administracyjne
Pracodawca:
PRZEDSZKOLE NR 61 INTEGRACYJNE IM. WANDY CHOTOMSKIEJ
SAMODZIELNY REFERENT SEKCJI EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI I ZAKWATEROWANIA WOJSK W REJONOWYM ZARZĄDZIE INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY (NR 2727)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-09-01
Oferta ważna do:
2023-09-20
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wymagania konieczne: - wykształcenie średnie (w zakresie administracji, gospodarki nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami); - doświadczenie zawodowe 4 lata w obszarze administracji, nieruchomości; - znajomość ustaw: * z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; * z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; * z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; * z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego. - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office; - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - umiejętność stosowania prawa w praktyce; - efektywna komunikacja. Wymagania preferowane: - wykształcenie wyższe (w zakresie administracji, gospodarki nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami ); - doświadczenie zawodowe 2 lata w obszarze administracji, nieruchomości - doświadczenie na podobnym stanowisku, - mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach wojskowych; - umiejętność analitycznego myślenia; - duża samodyscyplina i operatywność.
Pracodawca:
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
PRACOWNIK BIUROWY ZE ZNAJOMOŚCIĄ JEZYKA NIEMIECKIEGO (NR 2886)

Miejscowość
Solec Kujawski - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-09-01
Oferta ważna do:
2023-09-27
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 do 6 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
1 dla niepełnosprawnych
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
praca w biurze na podobnym stanowisku, znajomość języka niemieckiego
Pracodawca:
BM GRUPA ŻUBKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
PRACOWNIK BIUROWY (NR 2868)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-09-15
Oferta ważna do:
2023-09-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
- pracowitość, sumienność
Pracodawca:
PB PAULINA BRZESKA
SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI (NR 2490)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-08-01
Oferta ważna do:
2023-09-30
Wynagrodzenie brutto: od 4 400 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Pracodawca:
"MEGAZEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRACOWNIK KANCELARYJNY

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-05-22
Oferta ważna do:
2023-09-30
Stypendium brutto: 1 565 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
obsługa komputera - dobra znajomość pakietu MS Office, język angielski - poziom B1, komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, skrupulatność
Pracodawca:
kontakt przez PUP

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl