Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Administracja

Po ukończeniu kierunku ADMINISTRACJA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rodzajów instytucji administracyjno-prawnych, ich struktur oraz specyfiki w skali krajowej i międzynarodowej
• postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
• organizacji i zarządzania w administracji
• podstaw prawa cywilnego, prawa pracy, urzędniczego i ochrony środowiska
• instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej
• ustroju samorządu terytorialnego
• analizy sposobu załatwiania spraw administracyjnych i przebiegu postępowania w tych sprawach
• prawidłowego stosowania przepisów prawnych, wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
• dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia administracyjno-prawnego, w tym rynku pracy
• wykazywania się aktywną postawą wobec problemów etycznych w działalności zawodowej
• stosowania praktycznych umiejętności doskonalonych także w ramach praktyk studenckich
• znajomości co najmniej jednego języka obcego

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

Zgodnie z założeniami procesu bolońskiego, o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się zarówno absolwenci studiów pierwszego stopnia tego samego kierunku, jak i kierunków pokrewnych. Wskazane jest jednak, aby absolwenci innych kierunków studiów ubiegający się o studia drugiego stopnia osiągnęli porównywalne efekty uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do tych, jakie wymagane są od absolwentów tego samego kierunku studiów. Studenci, którzy nie posiadają określonych efektów uczenia się niezbędnych po ukończeniu studiów pierwszego stopnia mogą zostać skierowani na obowiązkowe zajęcia wyrównawcze umożliwiające im uzyskanie niezbędnych efektów uczenia się.


Kończąc ten kierunek studiów możesz zdobyć np. pracę:

SAMODZIELNY REFERENT (NR 2557)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-07-01
Oferta ważna do:
2022-06-27
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo polskie, 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe) oraz minimum 2 lata stażu pracy na stanowisku administracyjnym lub innym biurowym w placówce oświatowej, 5. biegła znajomość obsługi komputera, pakietów i urządzeń biurowych. Wymagania dodatkowe: 1. umiej ętność pracy w zespole, 2. umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych, 3. komunikatywność, dyskrecja, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
Pracodawca:
KUJAWSKO-POMORSKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO SŁYSZĄCEJ I NIESŁYSZĄCEJ IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA W BYDGOSZCZY
SPECJALISTA (EZP) (NR 2595)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-07-04
Oferta ważna do:
2022-06-29
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
wykształcenie magisterskie na kierunku: prawo, administracja, mile widziane wykształcenie wyższe lub podyplomowe na kierunku zamówienia publiczne, minimum 2 lata stażu pracy, preferowane będzie doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym charakterze, dobra znajomość kodeksu cywilnego w zakresie umów, znajomość prawa budowlanego, zamówień publicznych w zakresie zawierania umów , dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych aplikacji (np. programy: Excel, Word, PowerPoint, Access), mile widziana znajomość obsługi zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników
Pracodawca:
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY
RECEPCJONISTKA (NR 2273)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-05-30
Oferta ważna do:
2022-06-29
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
- umiejętność pracy w zespole, mile widziana znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym
Pracodawca:
METALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REFERENT W KANCLERII TAJNEJ/PIONIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH (NR 2636)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-07-11
Oferta ważna do:
2022-06-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wymagania konieczne: - wykształcenie średnie, - preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub praca w jednostce administracji publicznej, - posiadanie obywatelstwa polskiego, zgodnie z art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, - preferowane posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "tajna", - biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności środowiska Office, - umiejętność redagowania pism, - umiejętność prowadzenia kalendarza na platformie ShartePoint, - umiejętność archiwizacji dokumentów. Wymagania dodatkowe: wiedza i przepisy normatywne: - ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, - decyzja Nr 7/MON z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej, - decyzja Nr 77/MON z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas przedsięwzięć realizowanych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, - decyzja Nr 183/MON z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zasad zaopatrywania, prowadzenia gospodarki i postępowania z pieczęciami wytworzonymi i używanymi w resorcie obrony narodowej w czasie pokoju i wojny, - decyzja nr 385/MON z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej" oraz akty ją zmieniające, - zarządzenie Nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych.
Pracodawca:
DOWÓDZTWO 1 BRYGADY LOGISTYCZNEJ
SEKRETARKA (NR 2530)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-07-01
Oferta ważna do:
2022-06-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
wykształcenie min. średnie preferowana administracja, min. roczne doświadczenie zawodowe
Pracodawca:
"LEGAL ADVICE" DORADZTWO PRAWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRACOWNIK BIUROWY (NR 2332)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-06-20
Oferta ważna do:
2022-06-30
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
1 dla niepełnosprawnych
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
wymagany stopień niepełnosprawności
Pracodawca:
PURECO BOŻENA SITAREK
PRACOWNIK BIUROWY I OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ (NR 2333)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-06-20
Oferta ważna do:
2022-06-30
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Pracodawca:
PURECO BOŻENA SITAREK
SPECJALISTA DS. UMÓW (NR 2101)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-07-04
Oferta ważna do:
2022-06-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), prawnicze
Wymagania:
Wymagania kwalifikacyjne kandydata: - wykształcenie wyższe prawnicze, - dobra znajomość języka obcego, preferowany język angielski, - dobra znajomość aplikacji programu Office, - bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, - doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu umów cywilnoprawnych, - bardzo dobra znajomość zasad wykładni i stosowania prawa, znajomość zasad techniki legislacyjnej, - doświadczenie w tworzeniu wewnętrznych aktów prawa będzie dodatkowym atutem. Dodatkowe atuty: - bardzo dobra znajomość programu Word, - znajomość aplikacji prawniczych LEX, Legalis. Pożądane predyspozycje: - bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość, odpowiedzialność za realizowane zadania, staranność i rzetelność, - komunikatywność, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, własna inicjatywa, - zaangażowanie, otwartość na zdobywanie nowej wiedzy, - odporność na stres.
Pracodawca:
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
KOORDYNATOR PROJEKTÓW

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-06-01
Oferta ważna do:
2022-06-30
Wymagania:

KOORDYNATOR PROJEKTÓW

 

RWS Holdings plc jest wiodącym na świecie dostawcą zaawansowanych technologicznie usług językowych związanych z zarządzaniem treścią i własnością intelektualną. Pomagamy naszym klientom w nawiązywaniu kontaktów i realizacji nowych projektów na całym świecie poprzez przekazywanie kluczowych treści biznesowych w skali globalnej oraz umożliwienie ochrony i realizacji ich innowacji.

Nasza wizja opiera się na pomocy organizacjom w efektywnej interakcji z osobami na całym świecie poprzez rozwiązywanie problemów związanych z językiem, treścią i dostępem do rynku dzięki dogłębnej wiedzy i inteligentnej technologii.

Do naszych klientów należy 90 ze 100 największych marek na świecie, 10 największych firm farmaceutycznych i 18 z 20 największych firm patentowych na świecie. Nasza baza klientów obejmuje Europę, Azję i Pacyfik oraz Amerykę Północną i Południową w sektorach: technologicznym, farmaceutycznym, medycznym, prawnym, chemicznym, motoryzacyjnym, rządowym i telekomunikacyjnym, które obsługujemy z biur na pięciu kontynentach.

Założona w 1958 roku firma RWS ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i jest notowana na AIM, rynku regulowanym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (RWS.L).
 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.rws.com

 

OPIS STANOWISKA:

- zarządzanie powierzonymi zadaniami      

- dbanie o zachowanie ciągłości projektów

- kompleksowa obsługa klienta

- informowanie klienta o postępach w pracach nad projektem, także z perspektywy finansowej

- budowanie i utrzymywanie profesjonalnych relacji oraz efektywnej komunikacji z zespołem

 

WYMAGANIA:

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2/C1)

- znajomość pakietu MS Office

- komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole, orientacja na klienta

- dobra organizacja pracy i dokładność

- umiejętność działania pod presją czasu

- zdolność do analitycznego myślenia
- elastyczność i zaangażowanie

 

MILE WIDZIANE:

- doświadczenie przy koordynowaniu zadań

- zainteresowanie nowoczesnymi technologiami

- doświadczenie w pracy z klientem

- chęć aktywnego zarządzania projektami i doskonalenia w tym zakresie

 

OFERUJEMY:

- stabilność zatrudnienia (umowę o pracę)

- pracę zdalną

- prywatną opiekę medyczną

- interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie

- możliwości rozwoju i stałe podnoszenie kwalifikacji (system awansów poziomych i pionowych)

- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pod okiem doświadczonych trenerów

- aktywny udział w projektach międzynarodowych

- kartę Multisport

 

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: recruitment.poland@rws.com z załączoną w CV klauzulą: “I hereby give my consent that my personal data contained in my CV is processed by RWS Holdings PLC. for the purposes of recruitment in accordance with Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, GDPR). I also agree to share my personal data for the purposes of recruitment to RWS Holdings PLC. RWS Head Office, Europa House Chiltern Park Chiltern Hill Chalfont St Peter SL9 9FG England, UK. I also agree to share my personal data for the purposes of recruitment to other entities in the RWS Holdings PLC's group, i.e. potential employers. I have the right to access my personal data and the right to correct it and request its removal.”

 

Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to RWS Holdings PLC storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positons you have applied for and any positions we consider may be of interest to you.

Please note your information may be shared internally across different RWS Holdings PLC departments in our offices worldwide during the recruitment process.  RWS Holdings PLC will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, RWS Holdings PLC has entered into appropriate agreements to safeguard your data. If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with RWS Holdings PLC.

Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 2 years. If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message. You may also read our Privacy Policy RWS Privacy Notice https://www.rws.com/legal/privacy/privacy-notice/ If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@rws.com

 

RWS embraces diversity and promotes equal opportunity, we are an Equal Opportunity Employer and prohibit discrimination and harassment of any kind. RWS is committed to the principle of equal employment opportunity for all employees and to providing employees with a work environment free of discrimination and harassment. All employment decisions at RWS are based on business needs, job requirements and individual qualifications, without regard to race, religion, nationality, ethnicity, sex, age, disability or sexual orientation. RWS will not tolerate discrimination based on any of these characteristics.

ASYSTENT KIEROWNIKA PROJEKTU

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-06-01
Oferta ważna do:
2022-06-30
Wymagania:

RWS Holdings plc jest wiodącym na świecie dostawcą zaawansowanych technologicznie usług językowych związanych z zarządzaniem treścią i własnością intelektualną. Pomagamy naszym klientom w nawiązywaniu kontaktów i realizacji nowych projektów na całym świecie poprzez przekazywanie kluczowych treści biznesowych w skali globalnej oraz umożliwienie ochrony i realizacji ich innowacji.

Nasza wizja opiera się na pomocy organizacjom w efektywnej interakcji z osobami na całym świecie poprzez rozwiązywanie problemów związanych z językiem, treścią i dostępem do rynku dzięki dogłębnej wiedzy i inteligentnej technologii.

Do naszych klientów należy 90 ze 100 największych marek na świecie, 10 największych firm farmaceutycznych i 18 z 20 największych firm patentowych na świecie. Nasza baza klientów obejmuje Europę, Azję i Pacyfik oraz Amerykę Północną i Południową w sektorach: technologicznym, farmaceutycznym, medycznym, prawnym, chemicznym, motoryzacyjnym, rządowym i telekomunikacyjnym, które obsługujemy z biur na pięciu kontynentach.

Założona w 1958 roku firma RWS ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i jest notowana na AIM, rynku regulowanym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (RWS.L).
 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.rws.com

 

OPIS STANOWISKA:

Wsparcie procesu zarządzania projektami jak również współpraca między zleceniodawcami, recenzentami klientów, kierownikami projektów i tłumaczami w firmie RWS.

 

ZADANIA:

Wspieranie kierownika projektu/zespołu projektowego w wyznaczonym zakresie zadań:

 • Ocena i monitorowanie jakości
 • Zarządzanie terminologią / przewodnikiem po stylu
 • Walidacja klientów szkoleniowych
 • Nadzorowanie pracy walidatorów klientów
 • Zarządzanie zapytaniami

 

WYMAGANIA:

Umiejętności niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 / C1
 • znajomość obsługi MS Office / Excel
 • znajomość obsługi komputera
 • zainteresowanie nowymi technologiami
 • zdolności organizacyjne
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • dokładność
 • elastyczność

 

Umiejętności dodatkowe:

-     doświadczenie w prowadzeniu projektów

 • znajomość narzędzi wspomagających proces tłumaczenia, SDL TMS, Studio, Multiterm, SmartQuery

 

OFERUJEMY:

- stabilność zatrudnienia (umowę o pracę)

- pracę zdalną

- prywatną opiekę medyczną

- interesującą pracę w firmie nastawionej na innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie

- możliwości rozwoju i stałe podnoszenie kwalifikacji (system awansów poziomych i pionowych)

- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pod okiem doświadczonych trenerów

- aktywny udział w projektach międzynarodowych

- kartę Multisport

 

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: recruitment.poland@rws.com z załączoną w CV klauzulą: “I hereby give my consent that my personal data contained in my CV is processed by RWS Holdings PLC. for the purposes of recruitment in accordance with Regulation (EU) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, GDPR). I also agree to share my personal data for the purposes of recruitment to RWS Holdings PLC. RWS Head Office, Europa House Chiltern Park Chiltern Hill Chalfont St Peter SL9 9FG England, UK. I also agree to share my personal data for the purposes of recruitment to other entities in the RWS Holdings PLC's group, i.e. potential employers. I have the right to access my personal data and the right to correct it and request its removal.”

 

Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to RWS Holdings PLC storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positons you have applied for and any positions we consider may be of interest to you.

Please note your information may be shared internally across different RWS Holdings PLC departments in our offices worldwide during the recruitment process.  RWS Holdings PLC will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, RWS Holdings PLC has entered into appropriate agreements to safeguard your data. If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with RWS Holdings PLC.

Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 2 years. If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message. You may also read our Privacy Policy RWS Privacy Notice https://www.rws.com/legal/privacy/privacy-notice/ If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@rws.com

 

RWS embraces diversity and promotes equal opportunity, we are an Equal Opportunity Employer and prohibit discrimination and harassment of any kind. RWS is committed to the principle of equal employment opportunity for all employees and to providing employees with a work environment free of discrimination and harassment. All employment decisions at RWS are based on business needs, job requirements and individual qualifications, without regard to race, religion, nationality, ethnicity, sex, age, disability or sexual orientation. RWS will not tolerate discrimination based on any of these characteristics.


Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl