Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pedagogika

Po ukończeniu kierunku PEDAGOGIKA II stopnia zdobędziesz poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rozwoju człowieka, jego wychowania i kształcenia, różnorodnych więzi społecznych
• społecznych i środowisk wychowawczych, bazujących na filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstawach
• tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych oraz subdyscyplin pedagogiki
• metodyki wykonywania zadań, norm i procedur stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej
• analizy, diagnozy i prognozowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
• wykorzystywania wiedzy teoretycznej w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych oraz projektowania działań pedagogicznych i rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych
• poczucia sensu, wartości i potrzeby podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym
• stosowania badań pozwalających na analizowanie przykładów badań i konstruowania oraz prowadzenia własnych badań pedagogicznych
• podejmowania wyzwań zawodowych, trudu pracy oraz wytrwałości w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w obszarze pedagogiki

Tworzymy dla studentów możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w 2-letnim cyklu edukacyjnym poprzez propozycję studiów równoległych. W tym samym czasie można studiować kierunek Pedagogika II stopnia oraz podjąć studia podyplomowe w wybranym zakresie oraz uzyskać dodatkowy certyfikat krajowy lub międzynarodowy.
Co student zyskuje?
• kwalifikację podstawową wybranego kierunku (który wybrał na studiach II stopnia)
• kwalifikację na studiach podyplomowych z dodatkowymi certyfikatami
• czas i pieniądze! 

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

REKRUTACJA ONLINE

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

 

Moduły kształcenia

Absolwent tego modułu ma kompetencje i kwalifikacje do pracy w zawodzie asystenta rodziny, a także może podjąć starania o sprawowanie pieczy zastępczej. Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny i jej problemów oraz umiejętności pozwalające na minimalizowanie problemów związanych z dysfunkcjami.

Absolwent modułu rozumie znaczenie prezentacji swojej osoby dla sukcesu osobistego, zawodowego i dla celów, jakie chce osiągnąć. Potrafi konstruować swój wizerunek i planować wystąpienia publiczne, by wywrzeć wpływ na innych i przekonać ich do swojego stanowiska.

Absolwent kończący moduł posiada wiedzę z zakresu psychodydaktyki, kształcenia i wspierania rozwoju ucznia w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zna podstawy terapii, rozpoznaje objawy zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się oraz potrafi opracować indywidualny program wspomagania rozwoju dziecka.

Student udoskonali wiedzę z zakresu poradnictwa kariery dla osób o szczególnych potrzebach społeczno-zawodowych. Pozna metody i techniki diagnozowania ich potrzeb społecznych i zawodowych, aktywizowania zawodowego osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Zdobędzie wiedzę z zakresu źródeł dofinansowania staży i zatrudnienia osób niepełnosprawnych (PFRON, Urząd Pracy itp.).

Absolwent kończący moduł ma wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. Ma przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) specjalnej w stopniu elementarnym w odniesieniu do różnych rodzajów niepełnosprawności intelektualnej oraz niedostosowania społecznego, a w stopniu poszerzonym w odniesieniu do wybranego rodzaju niepełnosprawności intelektualnej lub niedostosowania społecznego.

Specjalność EPiW z programowaniem skierowana jest do wszystkich tych, którzy chcą podjąć pracę w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej. Oprócz uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela absolwent tej specjalności zyska umiejętności do prowadzenia zajęć z programowania (które od 2017 roku ma obowiązywać na wszystkich etapach edukacyjnych). Programowanie na tym etapie edukacyjnym ma rozwijać myślenie logiczne, kreatywność, pomagać analizować i rozwiązywać problemy logiczne, rozwijać kompetencje społeczne. We wczesnej edukacji dziecka polega na nauce posługiwaniem się urządzeniami informatycznymi, grach i zabawach logicznych, elementach robotyki.

Trzy poziomy zaawansowania: elementarny, doskonalący, zaawansowany. Absolwent ma wiedzę interdyscyplinarną dotyczącą osób niesłyszących. Zna techniki przekazywania znaków daktylograficznych i ideograficznych. Zna alfabet palcowy, liczebniki oraz skróty językowe. Potrafi komunikować się z osobą niesłyszącą. Ma zakończoną wstępną edukację przygotowującą do uzyskania certyfikatu tłumacza języka migowego na poziomie T1.

Celem modułu jest prezentacja najważniejszych zjawisk i sylwetek osób tworzących kulturę europejską. Zdobyta wiedza i kompetencje będą przydatne w pracy nauczyciela, wychowawcy czy koordynatora projektów, organizatora pracy w grupie międzynarodowej. Celem kształcenia jest zapoznanie z warunkami i osobliwościami kulturalnymi, społecznymi, historycznymi, gospodarczymi i ekonomicznymi. Moduł jest adresowany w szczególności do cudzoziemców, którzy zamierzają podjąć pracę w różnych krajach europejskich lub związać z nimi swoją przyszłość w każdym innym wymiarze egzystencjalnym. Ze względu na wyjątkowe potrzeby studentów, zajęcia mogą się odbywać w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim lub włoskim.

Celem modułu jest prezentacja najważniejszych zjawisk i sylwetek osób tworzących kulturę Polski. Zdobyta wiedza i kompetencje będą przydatne w pracy nauczyciela, wychowawcy czy koordynatora projektów, organizatora pracy w grupie międzynarodowej. Celem kształcenia jest zapoznanie z warunkami i osobliwościami kulturalnymi, społecznymi, historycznymi, gospodarczymi i ekonomicznymi. Moduł jest adresowany w szczególności do cudzoziemców, którzy zamierzają podjąć pracę w Polsce lub zamierzają związać swoją przyszłość z Polską w każdym innym wymiarze egzystencjalnym. Ze względu na wyjątkowe potrzeby studentów, zajęcia mogą się odbywać w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim lub włoskim.

Absolwent wyposażony jest w wiedzę specjalistyczną pozwalającą rozumieć zjawiska patologii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości. Zna procesy historyczne, którym podlegała przestępczość i jej współczesne trendy. Poznaje problemy społeczne w kontekstach: socjologicznym i psychologicznym. Ma wiedzę niezbędną do analizowania przestępczości w Polsce, Europie i na świecie.

Student zdobędzie kompetencje związane z etykietą w spotkaniach biznesowych. Pozna techniki poprawnego zachowania się w biurze czy na przyjęciu oraz zasady odpowiedniego ubioru w zależności od sytuacji. Moduł ten ma charakter doskonalący, a nie kwalifikacyjny, w związku z czym nie ma możliwości zdobycia dodatkowego zawodu i uprawnień.

Absolwent tego modułu jest kompleksowo przygotowany do pełnienia roli negocjatora i mediatora. Posiada szeroką wiedzę z zakresu rozwiązywania sporów i konfliktów, którą potrafi praktycznie wykorzystać w różnych obszarach życia społecznego (w pracy, w rodzinie, przy okazji dokonywania transakcji handlowych lub podpisując umowy cywilno--prawne).

Specjalność kierowana jest w szczególności do absolwentów studiów technicznych. Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela i uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych w branżach (np. budowlanej, geodezyjnej, mechanicznej, elektronicznej itp.). Absolwent posiada umiejętności i kompetencje pozwalające na prowadzenie kształcenia zawodowego (teoretycznego i praktycznego) w różnych branżach w szkołach zawodowych różnego typu.

Student uzyska wiedzę ogólnopedagogiczną i specjalistyczną z zakresu teoretycznych podstaw poradnictwa zawodowego, zawodoznawstwa i przedsiębiorczości, rozwoju zawodowego człowieka, podstaw psychologicznych, socjologicznych i prawnych niezbędnych w zawodzie doradcy zawodowego i personalnego. W ramach kształcenia uzyska przygotowanie pedagogiczne (zgodnie z rozporządzeniem np. emisja głosu, praktyka specjalnościowa, czy technologia informacyjna), które jest niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela przedsiębiorczości.

Student zdobędzie wiedzę i kompetencję z zakresu prowadzenia spraw pracowniczych w zakładzie pracy. W ten sposób zostanie przygotowany do wykonywania zadań w działach personalnych i kadrowych związanych z obsługą pracownika np. naliczania wynagrodzenia, urlopów i innych zagadnień związanych z prawem pracy, prowadzenia spraw pracowniczych, obsługą ZUS i programu płatnik.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3, stosownie do jego potrzeb. Potrafi pielęgnować dziecko, wie jak zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka, pobudza jego kreatywność poprzez różnego rodzaju gry i zabawy.

Absolwent kończący moduł posiada umiejętności i kompetencje do zaplanowania, przygotowania i przeprowadzania imprezy masowej o charakterze artystyczno-rozrywkowym, sportowym (w tym meczu piłki nożnej) lub imprezy podwyższonego ryzyka (tzn. gdy istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji) przy zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony lekarskiej osobom uczestniczącym w imprezie.

Absolwent kończący moduł posiada wiedzę z zakresu prawa oświatowego i form wychowania przedszkolnego. Potrafi pozyskać środki finansowe z UE. Zna dokumentację niezbędną do zorganizowania placówki przedszkolnej. Umie dobrać kadrę pracowniczą zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami i kompetencjami.

Absolwent kończący moduł ma wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. Ma przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) specjalnej w stopniu elementarnym w odniesieniu do pedagogiki terapeutycznej oraz niedostosowania społecznego, a w stopniu poszerzonym w odniesieniu do pedagogiki terapeutycznej lub niedostosowania społecznego.

Absolwent kończący moduł udoskonali i zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w codziennym funkcjonowaniu społecznym i zawodowym. Dzięki zaproponowanym przedmiotom student potrafi radzić sobie z problemami rodzinnymi, zawodowymi oraz stanowczo i łagodnie stawiać granice.

Absolwent posiada wiedzę o podstawach prawnych funkcjonowania pomocy postpenitencjarnej w Polsce i w Europie, rozpoznaje główne problemy osadzonych i ich rodzin, charakteryzuje główne metody resocjalizacji i oddziaływań penitencjarnych. Wie, jakie instytucje świadczą pomoc osadzonym opuszczającym zakład karny i posiada wiedzę o formach tej pomocy. Student potrafi posługiwać się podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pomoc postpenitencjarną i rozumie ich znaczenie, potrafi dokonywać analizy potrzeb osadzonych i ich rodzin w zakresie funkcjonowania po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, potrafi wskazać instytucje udzielające pomocy osadzonym w procesie readaptacji społecznej. Absolwent jest świadomy konieczności stałego pogłębiania wiedzy oraz jej uaktualniania, jest otwarty na potrzeby osób poszukujących pomocy, potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji oraz pracować indywidualnie i w zespole.

Absolwent kończący moduł ma wiedzę interdyscyplinarną z zakresu psychologii rozwojowej. Jego kompetencje pozwalają na rozumienie oraz analizę mechanizmów wpływających na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jego wiedza i umiejętności pozwolą na prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie wybranej specjalności.

Absolwent tego modułu posiada umiejętności diagnozowania i niwelowania zachowań patologicznych w środowiskach lokalnych oraz zapobiegania problemom społecznym (wykluczeniu społecznemu, uzależnieniom, dewiacjom, przemocy czy agresji).

Absolwent kończący moduł ma szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii. Zna przyczyny stosowania używek, wie, jakie skutki indywidualne i społeczne niosą za sobą różnego rodzaju uzależnienia oraz jak opracowywać programy profilaktyczne i adekwatnie je stosować.

Absolwent kończący moduł potrafi dbać o zdrowie własne i innych ludzi oraz ma umiejętności kreowania zdrowego środowiska. Posiada kompetencje (umiejętności, wiedzę i postawy), które są niezbędne do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Absolwent dysponuje podstawową, szeroką wiedzą pedagogiczną, psychologiczną, psychoterapeutyczną, socjologiczną, filozoficzną oraz umiejętnościami warsztatowymi. Rozumie proces terapii, wychowania i pracy opiekuńczej. Ma refleksyjne spojrzenie na własną rolę w pomaganiu innym, posługuje się warsztatem diagnostyczno-psychoterapeutycznym. Umie budować osobisty, indywidualny warsztat oddziaływania na podopiecznych. Posiada kompetencje prowadzenia podstawowych zajęć z osobami uzależnionymi oraz posiadającymi zaniżone poczucie własnej wartości.

Absolwent kończący moduł ma wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. Ma przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) specjalnej w stopniu elementarnym w odniesieniu do surdopedagogiki oraz niedostosowania społecznego, a w stopniu poszerzonym w odniesieniu do surdopedagogiki lub niedostosowania społecznego.

Student uzyska wiedzę ogólnopedagogiczną i specjalistyczną z zakresu teoretycznych podstaw poradnictwa zawodowego, zawodoznawstwa i przedsiębiorczości, rozwoju zawodowego człowieka, podstaw psychologicznych, socjologicznych i prawnych niezbędnych w zawodzie doradcy zawodowego i personalnego. W ramach kształcenia uzyska przygotowanie pedagogiczne (zgodnie z rozporządzeniem np. emisja głosu, praktyka specjalnościowa, czy technologia informacyjna), które jest niezbędne do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodu.

Celem tego modułu jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności z zakresu technik sprzedaży. Po ukończeniu wszystkich zajęć student powinien rozumieć proces handlowy oraz znać główne przeszkody uniemożliwiające efektywną sprzedaż, jak i posiadać umiejętność radzenia sobie z nimi. Student (absolwent) powinien być komunikatywny, posiadać umiejętność mediacji i negocjacji oraz zdołać dokonać szybkiej charakterystyki potencjalnego klienta.

Absolwent kończący moduł ma wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. Ma przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) specjalnej w stopniu elementarnym w odniesieniu do tyflopedagogiki oraz niedostosowania społecznego, a w stopniu poszerzonym w odniesieniu do tyflopedagogiki lub niedostosowania społecznego.

Celem modułu jest przygotowanie absolwenta do procesów analizy i zrozumienia kulturowych, historycznych i społecznych różnic między kulturami, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach z psychologii międzykulturowej, wprowadzenia do antropologii kulturowej czy w warsztacie antydyskryminacyjnym. Uzyskane kompetencje można wykorzystać w pracy nauczyciela, wychowawcy, etyka biznesu, koordynatora projektów (w tym międzykulturowych) czy prowadząc wymianę handlową z innymi krajami. Ze względu na wyjątkowe potrzeby studentów, zajęcia mogą się odbywać w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim lub włoskim.

Absolwent kończący moduł zna wartość kultury, potrafi zdiagnozować potrzeby i aspiracje w odbiorze kultury, umie planować i organizować działalność artystyczną i kulturalną w ramach wybranej specjalności.

Absolwent zna aspekt historyczny i koncepcje wiktymologii. Zna pojęcie ofiary i przestępstwa bez ofiar. Poznaje typologię ofiar i rolę ofiary w genezie przestępstwa. Potrafi odróżnić wiktymizację pierwotną i wtórną. Rozpoznaje sposoby rozwiązywania konfliktów karnych. Zapoznaje się z rozmiarami, dynamiką i strukturą zjawiska wiktymizacji. Student potrafi systematycznie monitorować problem poczucia zagrożenia przestępczością.

Moduł skierowany jest do absolwentów studiów technicznych. Absolwent specjalności Technika (posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela i uprawnienia do nauczania przedmiotu Technika w szkołach podstawowych) może pogłębić swoją wiedzę w zakresie nauczania przedmiotu Wychowanie techniczne (w gimnazjach).

Absolwent kończący moduł zna ustawę o prawie zamówień publicznych oraz akty prawne i ich zakres regulacji. Posiada kompetencje, umiejętności i wiedzę, które są niezbędne w postępowaniu o zamówienia publiczne. Student zna etapy postępowania o zamówienia publiczne oraz tryby udzielania zamówień publicznych.

Celem jest wyposażenie studenta w ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania oraz pełnienia funkcji kierowniczych. Po przebytym kursie student powinien być przygotowany do pełnienia obowiązków managera lub kierownika. Powinien rozpoznawać, diagnozować i proponować rozwiązania dla problemów związanych z zasobami firmy bądź instytucji publicznej. Kończący moduł powinien posiadać umiejętności dokonywania analiz rynku, skutecznego komunikowania się, negocjowania i kierowania zespołem. Powinien także znać cały proces zakładania i promowania własnej działalności gospodarczej.

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w praktycznym zarysie, mając na uwadze analizę zasobów ludzkich, planowanie zasobów ludzkich, rekrutacji i derekrutację personelu, kierowanie pracą, rozwój personelu oraz controlling personalny. Student w toku kształcenia zostanie wprowadzony w problematykę zarządzania zasobami ludzkimi. Poruszone zostaną kwestie m.in. kierowania ludźmi, metody doskonalenia kierowania.

Absolwent tego modułu ma kompetencje w zakresie planowania i doboru zasobów ludzkich (czyli rekrutacja i selekcja pracowników), potrafi dokonać oceny pracowniczej i zbadać potrzeby szkoleniowe pracowników. Posiada umiejętności motywowania, jak też rozstawania się z pracownikami. Ponadto ma pogłębioną wiedzę na temat zarządzania zadaniami publicznymi, jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne.

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl