Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Logopedia ogólna z modułem pedagogiki specjalnej (moduł z wyboru słuchacza)

 Logopedia ogólna


Adresatami studiów są:
absolwenci z obszaru kierunków humanistycznych (filologia polska), społecznych (pedagogika, psychologia), medycznych oraz aktorskich
Pracownicy jednostek służby zdrowia, oświaty oraz chcących prowadzić prywatną praktykę w obszarze wspomagania logopedycznego

Celem studiów jest:
jest zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej oraz umiejętności i kompetencji do prowadzenia diagnozy i terapii z zastosowaniem współczesnych metod i technik pracy logopedycznej

Założenia programowe studiów:

1. Wstęp do logopedii
2. Prawne aspekty zawodu nauczyciela logopedy
3. Elementy psychologii
4. Foniatria, anatomia i patologia aparatu mowy
5. Rozwój i kształtowanie sprawności językowych dziecka
6. Fonetyka i fonologia języka polskiego
7. Morfoskładnia języka polskiego
8. Elementy ortodoncji
9. Audiologia
10. Pedagogika specjalna
11. Emisja i higiena głosu
12. Neuropsychologia kliniczna
13. Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
14. Glottodydaktyka
15. Warsztat logopedy z metodyką pracy
16. Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
17. Samorządowy system edukacyjny – wybrane problemy prawa oświatowego
18. Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych
19. Podstawy komunikacji językowej
20. Zaburzenia rozwoju mowy dziecka „0”
21. Dyslalia obwodowa
22. Surdologopedia
23. Oligofrenologopedia
24. Balbutologopedia
25. Logorytmika
26. Neurologopedia
27. Glottologopedia
28. Laryngologopedia
29. Kultura języka
30. Wizyta studyjna
31. Seminarium dyplomowe
32. Praktyka

 

Moduł: Pedagogiki specjalnej (z wybru słuchacza)
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

 

Metoda
Semestry
Czesne + opłata rekrutacyjna
Hybrydowa
4
5 600,00 + 200,00

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl