Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Wycena dóbr materialnych i zarządzanie nieruchomościami

Adresatami studiów są :

 • osoby zajmujące się nieruchomościami,
 • menedżerowie przedsiębiorstw wysokiego i średniego szczebla,pracownicy spółdzielni mieszkaniowych,
 • właściciele przedsiębiorstw, menedżerowie i analitycy instytucji finansowych, banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych,
 • konsultanci, doradcy inwestycyjni,pragnący pogłębić swą wiedzę z zakresu metod i technik wyceny wartości przedsiębiorstwa,
 • rzeczoznawcy majątkowi, biegli rewidenci, zajmujący się profesjonalnie wyceną przedsiębiorstwa;Celem studiów jest:

 • wyposażenie w wiedzę, umiejętności i kompetencje do pełnienia roli rzeczoznawcy majątkowego,
 • przekazanie wiedzy niezbędnej do profesjonalnego sporządzania wycen lub oceny wycen przygotowanych przez biegłych w zakresie wyceny,
 • uzyskanie umiejętności samodzielnego przygotowania wycen przedsiębiorstw zgodnie z praktykami światowymi i polskimi oraz dokonywania weryfikacji raportu z wyceny sporządzonego przez inną firmę
  Warunkiem uzyskania uprawnień zawodowych jest:
 • ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych,
 • zdanie egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego (studia podyplomowe są formą przygotowania do egzaminu państwowego),
 • odbycie praktyki zawodowej w uprawnionym przedsiębiorstwie

Kandydaci muszą legitymować się wykształceniem wyższym

Ramowy program studiów:
1. Podstawy wiedzy z zakresu prawa
2. Finanse przedsiębiorstw
3. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
4. Standardy wyceny przedsiębiorstwa
5. Trzy podejścia – dochodowe, majątkowe, rynkowe
6. Sprawozdawczość finansowa polskich przedsiębiorstw (małych i dużych)
7. Wycena dla potrzeb restrukturyzacji, upadłości
8. Wycena instytucji finansowych
9. Rynek fuzji i przejęć. Analiza przypadku
10. Niezależna opinia zewnętrznego doradcy na temat wyceny
11. Rzeczoznawstwo majątkowe
12. Wykorzystanie modeli ekonometrycznych w wycenie przedsiębiorstw
13. Seminarium dyplomowe

 

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

2

4 400,00 + 150,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl