Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Wycena dóbr niematerialnych

Adresatami studiów są :
absolwenci studiów podyplomowych z obszaru wyceny przedsiębiorstw, którzy chcą dalej rozwijać się w tym zakresie, menedżerowie przedsiębiorstw wysokiego i średniego szczebla, właściciele przedsiębiorstw, menedżerowie i analitycy instytucji finansowych, banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, konsultanci, doradcy inwestycyjni,pragnący pogłębić swą wiedzę z zakresu metod i technik wyceny wartości przedsiębiorstwa, wartości niematerialnych i prawnych, wartości klienta, kapitału intelektualnego, wartości informacji, rzeczoznawcy majątkowi, biegli rewidenci, zajmujący się profesjonalnie wyceną przedsiębiorstwa;


Celem studiów jest:
dostarczenie aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnego szacowania wartości przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych w praktyce gospodarczej, przekazanie zaawansowanej wiedzy niezbędnej do profesjonalnego sporządzania wycen lub oceny wycen przygotowanych przez biegłych w zakresie wyceny, uzyskanie umiejętności samodzielnego przygotowania wycen przedsiębiorstw zgodnie z praktykami światowymi i polskimi oraz dokonywania weryfikacji raportu z wyceny sporządzonego przez inną firmę

Ramowy program studiów:
1. Rynek kapitałowy w Polsce
 2. Finanse przedsiębiorstw
 3. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 4. Standardy wyceny przedsiębiorstwa
 5. Trzy podejścia – dochodowe, majątkowe, rynkowe
 6. Sprawozdawczość finansowa polskich przedsiębiorstw (małych i dużych)
 7. Alokacja ceny nabycia
 8. Test na utratę wartości
 9. Wycena aktywów niematerialnych
10. Wycena dla potrzeb restrukturyzacji, upadłości
11. Wycena instytucji finansowych
12. Rynek fuzji i przejęć. Analiza przypadku
13. Niezależna opinia zewnętrznego doradcy na temat wyceny
14. Wycena start-upów, przedsiębiorstw wysokich technologii
15.Wycena spółki giełdowej/ Analiza fundamentalna
16. Wycena przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie
17. Wycena przedsiębiorstwa dla potrzeb przejęcia
18. Restrukturyzacja kapitału
19. Wykorzystanie modeli ekonometrycznych w wycenie przedsiębiorstw
20. Seminarium dyplomowe

 

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

2

4 400,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl