Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Grafika komputerowa dla nauczycieli

Adresatami studiów są:
absolwenci szkół wyższych, którzy interesują się grafiką komputerową i technikami multimedialnymi oraz nauczyciele, którzy chcą nabyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. Program studiów kładzie nacisk na nabycie przez słuchacza umiejętności praktycznych.

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu grafiki cyfrowej i multimediów (technik i ich zastosowania) w powiązaniu z dydaktyką przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym oraz wzmocnienie pożądanych kompetencji nauczyciela.

Założenia programowe studiów:
1. Organizacja laboratorium komputerowego
2. Systemy operacyjne
3. Projektowanie stron WWW
4. Grafika rastrowa i wektorowa
5. Grafika 3 D
6. Fotografia cyfrowa
7. Multimedia
8. Podstawa reklamy
9. Prawa autorskie
10. Organizacja procesu nauczania, planowanie działalności dydaktycznej,kontrola,ewaluacja
11. Przygotowanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
12. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie
nauczania, prawo własności intelektualnej
13. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, praca z uczniem o specjalnych
potrzebach
14. Warsztat pracy nauczyciela, metodyka nauczania
15. Seminarium dyplomowe
16. Praktyka 

Metoda
Semestry
Czesne + opłata rekrutacyjna
Hybrydowa
3
3 600,00 + 200,00

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl