Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Andragogika - tutoring i coaching w edukacji

Adresatami studiów są:
osoby, które ze względu na zajmowane stanowisko i wykonywany zawód chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę; nauczycieli i absolwentów wyższych uczelni planujących karierę zawodową w charakterze trenera, wykładowcy, szkoleniowca, nauczyciela w placówkach prowadzących edukację osób dorosłych (zarówno w formach szkolnych jak i pozaszkolnych), jak również do osób zainteresowanych rozwojem osobistym, zawodowym, wspieraniem w rozwoju osób indywidualnych, grup, zespołów w obszarze edukacji, a w szczególności pedagogów, psychologów, doradców, terapeutów, wychowawców i nauczycieli, dyrektorów i kierowników placówek edukacyjnych

Celem studiów jest:

wyposażenie w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie w sposób profesjonalny przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych (zwłaszcza w kontekście ich pracy zawodowej oraz edukacji formalnej i nieformalnej prowadzonej w oparciu o idee kształcenia całożyciowego) oraz przygotowanie słuchaczy do prowadzenia indywidualnego, grupowego i zespołowego coachingu i tutoringu w szkole i innych placówkach oświatowych, jak również pokazanie różnych podejść, odmian i stylów stosowanych w coachingu; ponadto studia te mają za zadanie zaprezentowanie poszczególnych metod, technik i narzędzi stosowanych w coachingu i tutoringu

Ramowy program:
Moduł  I  Tutoring w edukacji
1. Antropologia i cel tutoringu
2. Istota tutoringu – podstawy teoretyczne oraz dobre praktyki tutorskie w Polsce/świecie
3. Psychologia w tutoringu – teorie osobowości i temperamentu, procesy świadome i nieświadome, analiza transakcyjna, założenia psychologii pozytywnej
4. Edukacja spersonalizowana i rozwijanie talentów , metody wspierania talentów i mocnych stron uczniów
5. Narzędzia coachingowe w tutoringu, wyznaczanie celów, przekazywanie informacji zwrotnej
6. Kompetencje tutorskie nauczyciela – budowanie relacji, komunikacja nauczyciela z uczniem, empatia
7. Wartości w tutoringu. 8. Wdrażanie programów i projektów tutorskich.
Moduł  II   Coaching w edukacji
8. Istota coachingu – podstawy teoretyczne, proces coachingowy, znaczenie i miejsce coachingu w edukacji. Zasady i etyka w coachingu
9. Psychologia w coachingu – teorie osobowości i temperamentu, procesy świadome i nieświadome, analiza transakcyjna
10. Kompetencje coachingowe nauczyciela – budowanie relacji, komunikacja nauczyciela z uczniem, empatia, przekazywanie informacji zwrotnej
11. Model Diltsa – model uczenia się i zmiany. Komunikacja z grupą – słuchanie, zadawanie pytań, w zależności od etapu procesu w klasie lekcyjnej, rozwiązywanie konfliktów potrzeb i wartości, negocjacje, mediacje, facylitacja
12. Axtion Learning -proces grupowy w klasie, umiejętność zarządzania procesem grupowym. Zarządzanie emocjami grupy,  zarządzanie emocjami nauczyciela
13. Modele GROW i KOLBA – jako metody osiągania ważnych celów w pracy zespołowej
14. Narzędzia coachingowe w praktyce szkolnej: kontrakt, koło życia, ustalanie celów, mapa marzeń
15. Narzędzia coachingowe pomagające w rozwoju: proces coachingowy, motywacja, poziomy neurologiczne, wartości, przekonania, talenty, ograniczenia ucznia i rodzica
16. Zasady i etyka w pracy Coacha i tutora
17. Seminarium dyplomowe

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 400,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl