Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Adresatami studiów są:
absolwenci szkół wyższych zainteresowani świadczeniem profesjonalnych usług    z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Celem studiów jest:
zapoznanie się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy oraz kształtowaniem jej warunków zgodnie z obowiązującymi w UE przepisami prawnymi. Studia przygotowują kadrę dla różnych szczebli zarządzania i kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy, a także dla zakładów pracy realizujących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem pracy i ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 109, pozycja 704). Ponadto otrzymują uprawnienia do prowadzenia podstawowych szkoleń w zakresie bhp dla wszystkich grup zawodowych oraz inspektorów bhp. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Ramowy program:
1.  Regulacje prawne dotyczące służby bhp
2. Prawo pracy
3. Zarządzanie bhp
4. Ergonomia
5. Zagrożenia w środowisku pracy
6. Profilaktyka bhp
7. Ocena ryzyka zawodowego
8. Wypadkoznawstwo
9. Metodyka prowadzenia szkoleń z zakresu bhp   
10. Ochrona środowiska
11. Ochrona ppoż.
12. Ratownictwo medyczne
13. Techniczne bezpieczeństwo pracy w różnych gałęziach gospodarki
14. Warsztat umiejętności interpersonalnych
15. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
16. Wizyta studyjna
17. Seminarium dyplomowe
18. Praktyki

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

2

3 000,00 + 200,00

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl