Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Finanse samorządowe i Rachunkowość budżetowa

Adresatami studiów są:
osoby pracujące lub zamierzające podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego oraz pracowników przedsiębiorstw budżetowych, w szczególności realizujących zadania w zakresie planowania finansowego i budżetu, rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych, audytu wewnętrzne- go i kontroli zarządczej w JST. Studia kierowane są również do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w JST lub jednostkach, dla których założycielami są JST (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury, dyrektorzy szkół samorządowych), spółkach komunalnych i związkach komunalnych.

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w niezbędny zasób wiedzy związanej z finansowymi i rachunkowymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
Zakres tematyczny studiów obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z organizacją procesów zarządzania finansami i rachunkowości budżetowej w JST oraz uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i prawidłowej rachunkowości budżetowej, w tym m.in. planowanie finansowe i budżetowe, kontrolę zarządczą, sprawozdawczość budżetową i finansową, prowadzenie ewidencji księgowej, dług publiczny oraz nadzór finansowy nad JST.

Założenia programowe studiów:
1. Podstawy działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej
2. Przedsiębiorczość
3. Rachunkowość jako narzędzie zarządzania
4. Rachunkowość finansowa
5. Rachunkowość budżetowa
6. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa
7. Zastosowanie systemów komputerowych w rachunkowości
8. Fundusze europejskie
9. Finanse publiczne ze szczególnym uwzględnieniem sektora samorządowego
10. Wieloletnia prognoza finansowa JST
11. Organizacja zamówień publicznych w jednostkach administracji
12. Nadzór i kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego
13. Wizerunek firmy, komunikacja indywidualna i grupowa
15. Seminarium dyplomowe
15. Praktyki

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

2

3 000,00 + 200,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl