Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową

Adresatami studiów są:
absolwenci studiów licencjackich i magisterskich. Pracownicy zakładów karnych i aresztów śledczych, społeczni kuratorzy sądowi funkcjonariusze policji, pracownicy innych instytucji powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, resocjalizacji w tym pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych

Celem studiów jest:
przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb pracy w placówkach resortu wymiaru sprawiedliwości, resortu spraw wewnętrznych, resortu edukacji. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności projektowania procesu resocjalizacji oraz kształcenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie

Założenia programowe studiów:
1. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii
2. Metodologia i metodyka pracy z grupą
3. Współczesna przestępczość i jej społeczny kontekst
4. Mediacje i negocjacje w prawie karnym i prawie wykonawczym
5. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
6. Trening umiejętności wychowawczych
5. Techniki radzenia sobie ze stresem
6. Kuratela sądowa
7. Więźniowie- niebezpieczni, długoterminowi. Przestępczość zorganizowana
8. Prawo karne wykonawcze w praktyce
9. Metody oddziaływań w warunkach izolacji
10. Warsztat umiejętności psychospołecznych
11. Metodyka pracy resocjalizacyjnej
12. Seminarium dyplomowe
13. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 300,00 + 200,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl