Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Pedagogika sadowa z mediacja

 Adresatami studiów są:
osoby posiadające wyższe wykształcenie pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne lub ukończyły studia z zakresu nauk o rodzinie, pracy socjalnej. Ponadto uczestnikami mogą być osoby reprezentujące inne kierunki studiów humanistycznych z zasobem doświadczenia w pracy z dzieckiem, młodzieżą i rodziną.

Celem studiów jest:
jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z obszaru pedagogiki sądowej poszerzonej o postępowanie mediacyjne. Ponadto przygotowanie do pracy jako mediator sądowy i pozasądowy. Celem jest również nabycie praktycznych umiejętności diagnozowania pedagogicznego na potrzeby organów wymiaru sprawiedliwości (sądownictwo, prokuratura, policja), a także w przypadku przejawów niedostosowania społecznego wymagających doraźnej interwencji (konsultacje, zalecenia terapeutyczne) lub pseudoprofilaktycznej ( mediacja społeczna-programy socjoterapeutyczne, psychokorekcyjne)

Założenia programowe studiów:
1. Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
2. Podstawy psychologii sądowej
3. Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i psychiatrii
4. Psychologia konfliktu
5. Psychologia rodziny
6. Metody badań w psychologii
7. Podstawy psychoterapii
8. Podstawy prawoznawstwa:
- prawo karne
- prawo rodzinne
- postępowanie w sprawach nieletnich
9. Konflikt- rodzaje, przyczyny, sposoby rozwiązania
10. Diagnozowanie pedagogiczne na potrzeby wymiaru sprawiedliwości
11. Metody i techniki rozpoznawania zaburzeń
12. Ekspertyzy sądowe
13. Podstawy mediacji-pojęcie, cel, rodzaje, zasady
14. Etapy mediacji
15. Wybrane techniki mediacyjne
16. Warsztat pracy mediatora
17. Etyka mediatora
18. Mediacje sądowe
19. Mediacje w sprawach rodzinnych
20. Mediacje szkolne
21. Mediacje w sprawach karnych i nieletnich
22. Trening umiejętności komunikacyjnych
23. Sytuacja mediacyjna- symulacje sytuacji negocjacyjnych
24. Seminarium dyplomowe

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 600,00 + 200,00

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl