Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych

Adresatami studiów są:
nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i terapeuci pracujący w żłobkach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach wczesnej interwencji oraz innych placówkach resortu oświaty i resortu zdrowia, realizujących zadania wczesnego wspomagania. Absolwenci studiów magisterskich na kierunkach: Psychologia, Socjologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Edukacja Przedszkolna i wczesnoszkolna, Medycyna

Celem studiów jest:
jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania i oceny indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, projektowania, a także realizacji programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do 6 roku życia. Studia przygotowują także do form współpracy z rodziną dziecka, ponieważ w przypadku dzieci, które nie ukończyły 3 lat zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. Ponadto przygotowują do podjęcia wczesnej interwencji metodami neurofizjologicznymi

Założenia programowe studiów:

Zagadnienia medyczne i z zakresu psychologii:

1. Wybrane zagadnienia z patologii noworodka
2. Neurologia dziecięca
3. Psychiatria dziecięca
4. Fizjoterapia pediatryczna
5. Diagnoza funkcjonalna sprawności psychomotorycznych ( funkcje poznawcze,
komunikacja, umiejętności społeczne)
6. Psychologia rozwoju małego dziecka

Zagadnienia z zakresu terapii:

7. Wczesna interwencja logopedyczna
8. Neurosensoryczna terapia taktylna
9. Metody neurofizjologiczne w rehabilitacji dzieci
10. Metodyka rozwoju poznawczego i społecznego we wczesnym wspomaganiu
11. Metody wczesnego usprawniania dzieci głuchych i niedosłyszących
12. Metody wczesnego usprawniania dzieci niewidomych i słabowidzących
13. Metody wczesnego usprawniania dzieci z MPD
14. Metody wczesnego usprawniania dzieci z Zespołem Downa
15. Metody wczesnego usprawniania dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
16. Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
17. Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju małych dzieci - SI
18. Metody diagnozowania i wczesnego wspomagania dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
19. Metody terapii zabawą i sztuką w pracy z dzieckiem we wczesnym wspomaganiu
20. Elementy metody werbo-tonalnej w rehabilitacji małego dziecka
21. Współpraca z rodziną w systemie wczesnej interwencji
22. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
23. Seminarium dyplomowe
24. Praktyka

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 400,00 + 200,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl