Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji

Adresatami studiów są:
osoby, które ze względu na zajmowane stanowisko i wykonywany zawód chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę; nauczyciele i absolwenci wyższych uczelni planujących karierę zawodową w charakterze trenera, wykładowcy, szkoleniowca, jak również osoby zainteresowane rozwojem osobistym, zawodowym, wspieraniem w rozwoju osób indywidualnych, grup, zespołów w obszarze edukacji, a w szczególności pedagogów, psychologów, doradców, terapeutów, wychowawców i nauczycieli, dyrektorów i kierowników placówek edukacyjnych

Celem studiów jest:
przygotowanie słuchaczy do prowadzenia indywidualnego, grupowego i zespołowego coachingu i tutoringu w szkole i innych placówkach oświatowych, jak również pokazanie różnych podejść, odmian i stylów stosowanych w coachingu; ponadto studia te mają za zadanie zaprezentowanie poszczególnych metod, technik i narzędzi stosowanych w coachingu i tutoringu

Założenia programowe studiów:

Moduł I Tutoring w edukacji
1. Antropologia i cel tutoringu
2. Istota tutoringu – podstawy teoretyczne oraz dobre praktyki tutorskie w Polsce/świecie
3. Psychologia w tutoringu – teorie osobowości i temperamentu, procesy świadome i
nieświadome, analiza transakcyjna, założenia psychologii pozytywnej
4. Edukacja spersonalizowana i rozwijanie talentów , metody wspierania talentów i mocnych
stron uczniów
5. Narzędzia coachingowe w tutoringu, wyznaczanie celów, przekazywanie informacji
zwrotnej
6. Kompetencje tutorskie nauczyciela – budowanie relacji, komunikacja nauczyciela z
uczniem, empatia
7. Wartości w tutoringu.
8. Wdrażanie programów i projektów tutorskich.
9. Rola rodziców w tutoringu

Moduł II Coaching w edukacji
1. Istota coachingu – podstawy teoretyczne, proces coachingowy, znaczenie i miejsce
coachingu w edukacji. Zasady i etyka w coachingu
2. Psychologia w coachingu – teorie osobowości i temperamentu, procesy świadome i
nieświadome, analiza transakcyjna
3. Kompetencje coachingowe nauczyciela – budowanie relacji, komunikacja nauczyciela z
uczniem, empatia, przekazywanie informacji zwrotnej
4. Cztery filary umiejętności coacha
5. Narzędzia coachingowe w praktyce szkolnej: kontrakt, koło życia, ustalanie celów, mapa
marzeń
6. Narzędzia coachingowe pomagające w rozwoju: proces coachingowy, motywacja,
poziomy neurologiczne, wartości, przekonania, talenty, ograniczenia ucznia i rodzica
7. Zarządzanie emocjami, przebieg zmiany w coachingu
18. Seminarium dyplomowe 

Metoda
Semestry
Czesne + opłata rekrutacyjna
Hybrydowa
2
3 800,00 + 150,00

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl