Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej.

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (kierunek dla nauczycieli nie mających przygotowania z pedagogiki specjalnej)

Adresatami studiów są:
absolwenci studiów magisterskich kierunków pedagogika, psychologia i innych humanistycznych, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, klas integracyjnych, ośrodków szkolno - wychowawczych, szkół specjalnych

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z osobami z autyzmem, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia

Założenia programowe studiów:


Moduł : Pedagogika włączająca
1. Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
2. Wielospecjalistyczna diagnoza dla potrzeb edukacyjnych
3. Podstawy przygotowania IPET
4. Metodyka pracy z uczniem zdolnym
5. Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metody wspierania i aktywizowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Programy wychowawcze
9. Praktyka

Moduł: Przygotowania w zakresie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu
1.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu-patologia noworodka
2. Biomedyczne podstawy rozwoju osób ze spektrum autyzmu
3.Neuropsychologia deficytów rozwojowych spektrum autyzmu
4. Pedagogika specjalna-niepełnosprawność złożona
5. Diagnoza kliniczna i nozologiczna spektrum autyzmu
6. Diagnoza psychopedagogiczna spektrum autyzmu, profile funkcjonalne
7. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej
8. Nowe technologie w edukacji i terapii osób z zaburzeniami spektrum autyzmu
9. Diagnoza i terapia przetwarzania sensorycznego
10. Podstawy terapii behawioralnej (ABA) metodyka nauczania i wychowania na wszystkich etapach edukacyjnych
11.Metodyka kompetencji społecznych osób ze spektrum autyzmu
12. Metodyka zajęć rewalidacji indywidualnej uczniów ze spektrum autyzmu
13. Metodyka doradztwa zawodowego w pracy z młodzieżą ze spektrum autyzmu
14. Metodyka pracy z rodziną dziecka ze spektrum autyzmu
15. Seminarium dyplomowe
16. Praktyka

Moduł : Pedagogiki specjalnej
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

4 400,00 + 200,00

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl