Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej (dla nauczycieli z przygotowaniem pedagodicznym)

Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z modułem pedagogiki włączającej
(kierunek dla nauczycieli mających przygotowanie z  pedagogiki specjalnej)

Adresatami studiów są:

absolwenci studiów magisterskich kierunków pedagogika, psychologia i innych humanistycznych, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, klas integracyjnych, ośrodków szkolno - wychowawczych, szkół specjalnych

Celem studiów jest:

wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z osobami z autyzmem, środowiskiem społecznym i rodzinnym ucznia.

Moduł : Pedagogika włączająca
1. Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
2. Wielospecjalistyczna diagnoza dla potrzeb edukacyjnych
3. Podstawy przygotowania IPET
4. Metodyka pracy z uczniem zdolnym
5. Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metody wspierania i aktywizowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Programy wychowawcze
9. Praktyka

Moduł:  Przygotowania w zakresie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu
  1.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu-patologia noworodka
  2. Biomedyczne podstawy rozwoju osób ze spektrum autyzmu
  3.Neuropsychologia deficytów rozwojowych spektrum autyzmu
  4. Pedagogika specjalna-niepełnosprawność złożona
  5. Diagnoza kliniczna i nozologiczna spektrum autyzmu
  6. Diagnoza psychopedagogiczna spektrum autyzmu, profile funkcjonalne
  7. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej
  8. Nowe technologie w edukacji i terapii osób z zaburzeniami spektrum autyzmu
  9. Diagnoza i terapia przetwarzania sensorycznego
10. Podstawy terapii behawioralnej (ABA) metodyka nauczania i wychowania na wszystkich
      etapach edukacyjnych
11.Metodyka kompetencji społecznych osób ze spektrum autyzmu
12. Metodyka zajęć rewalidacji indywidualnej uczniów ze spektrum autyzmu
13. Metodyka doradztwa zawodowego w pracy z młodzieżą ze spektrum autyzmu
14. Metodyka pracy z rodziną dziecka ze spektrum autyzmu
15. Seminarium dyplomowe
16. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 700,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl