Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej i modułem pedagogiki specjalnej

Adresatami studiów są:
nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich-pedagogiki specjalnej z przygotowaniem pedagogicznym

Celem studiów jest:

-  wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności społeczne dotyczące rozwoju dzieci i
   młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
-  kompetencje praktyczne w zakresie w zakresie zdobytej wiedzy w pracy na różnych
   poziomach kształcenia,
- umiejętności zastosowania w praktyce zawodowej technik komunikacji alternatywnej

Moduł : Pedagogika włączająca
1. Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
2. Wielospecjalistyczna diagnoza dla potrzeb edukacyjnych
3. Podstawy przygotowania IPET
4. Metodyka pracy z uczniem zdolnym
5. Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metody wspierania i aktywizowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Programy wychowawcze
9. Praktyka

Moduł:  Przygotowania w zakresie edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną
1. Pedagogika specjalna- niepełnosprawność sprzężona
2. Oligofrenopedagogika
3. Podstawy psychologii klinicznej  
4. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii dziecięcej
5. Podstawy rewalidacji indywidualnej
6. Rewalidacja indywidualna-logopedia
7. Rewalidacja indywidualna-gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
8. Rewalidacja indywidualna-sztukoterapia
9. Rewalidacja indywidualna-choreoterapia
10. Rewalidacja indywidualna-SI
11. Komunikacja alternatywna z metodyką
12. Metody wspomagające
13. Samorządowy system edukacyjny-wybrane problemy prawa oświatowego
14. Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim
15.  Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym
16. Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
17. Metodyka wychowania w internacie
18. Diagnoza-projektowanie działań terapeutycznych
19. Seminarium dyplomowe
20. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 600,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl