Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna dla nauczycieli pedagogiki specjalnej oraz dla nauczycieli, którzy wybiorą dodatkowo moduł pedagogiki specjalnej 80 h + praktyka

Adresatami studiów są:
nauczyciele pedagogiki specjalnej, którzy chcą poszerzyć kompetencje o pedagogikę leczniczo-terapeutyczną. Ponadto nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy medyczni w służbie zdrowia, którzy z wyboru w trakcie rekrutacji zadeklarują wybór dodatkowego modułu pedagogiki specjalnej (80 h + 120 h praktyki zawodowej (moduł dodatkowo płatny)

Celem studiów jest:
Przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu pedagoga w zakresie pedagogiki leczniczej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Absolwent będzie przygotowany do pracy z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi. Studia przygotują do pracy w jednostkach oświatowych z uwzględnieniem szkół integracyjnych i masowych pracujących w oparciu o pedagogikę włączającą szkół i ośrodków przyszpitalnych, sanatoryjnych itp.

Ramowy program studiów:
  1. Pedagogika specjalna
  2. Dydaktyka specjalna
  3. Metodyka pedagogiki leczniczo-terapeutycznej z rewalidacja
  4. Psychologia kliniczna-wybrane zagadnienia
  5. Opieka hospicyjna, paliatywna, współpraca z rodziną
  6. Terapia i rewalidacja dzieci przewlekle chorych
  7. Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  8. Rewalidacja dziecka słabo widzącego i słabosłyszącego
  9. Terapia i praca z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo
10. Praca z dzieckiem uzdolnionym i zdolnym
11. Terapia z metodyką w zakresie pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
12. Terapia z metodyką w zakresie pracy z dzieckiem z MPD
13. Seminarium dyplomowe
14. Praktyka

Moduł : Pedagogiki specjalnej (z wyboru słuchacza)
  1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
  2. Psychologia kliniczna
  3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
  4. Pedagogika specjalna
  5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
  6. Dydaktyka specjalna
  7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
  8. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

+ 1 moduł pedagogik specjalnej

(z wyboru słuchacza)

3 600,00 + 150,00

 

 

4 300,00 + 150,00

z modułem pedagogik specjalnej

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl