Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową

Adresatami studiów są:
absolwenci studiów licencjackich i magisterskich, pracownicy zakładów karnych i aresztów śledczych, społeczni kuratorzy sądowi funkcjonariusze policji, pracownicy innych instytucji powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, resocjalizacji, w tym pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych

Celem studiów jest:

przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb pracy w placówkach resortu wymiaru sprawiedliwości, resortu spraw wewnętrznych, resortu edukacji. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności projektowania procesu resocjalizacji oraz kształcenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie

Ramowy program studiów:
  1. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii
  2. Metodologia i metodyka pracy z grupą
  3. Współczesna przestępczość i jej społeczny kontekst
   4. Mediacje i negocjacje w prawie karnym i prawie wykonawczym
  5. Rozwijanie umiejętności  interpersonalnych
  6. Trening umiejętności wychowawczych  
  5. Techniki radzenia sobie ze stresem
  6. Kuratela sądowa
  7. Więźniowie- niebezpieczni, długoterminowi. Przestępczość zorganizowana
  8. Prawo karne wykonawcze w praktyce
  9. Metody oddziaływań w warunkach izolacji
10. Warsztat umiejętności psychospołecznych
11. Metodyka pracy resocjalizacyjnej
12. Seminarium dyplomowe
13. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 300,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl