Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Edukacja włączająca - Pedagogika specjalna

Adresatami studiów są:
absolwenci studiów I i II stopnia lub 5-letnich jednolitych studiów magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej różnych subdyscyplin pragnący uzyskać uprawnienia do wykonywania zadań pedagoga specjalnego z zakresu pedagogiki włączającej dla różnych typów jednostek edukacyjnych: przedszkoli, szkół masowych, w tym z klasami integracyjnymi.

Celem studiów jest:
przygotowanie dla rynku edukacyjnego wysoko wykwalifikowanych pedagogów pedagogiki włączającej posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pełnienia roli organizatora edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji, socjoterapii ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Założenia programowe studiów :
Moduł : Ogólne przygotowanie kierunkowe

1. Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
2. Pedagogika specjalna
3. Niepełnosprawność intelektualna (oligofrenopedagogika)
4. Tyflopedagogika
5. Surdopedagogika
6. Terapia pedagogiczna
7. Pedagogika terapeutyczna
8. Rodzina w procesie diagnozy i terapii
9. Podstawy diagnozy psychopedagogicznej dla uczniów zagrożonych

Moduł: Dydaktyka specjalna

1.Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie
2. Metodyka pracy z uczniem przewlekle chorym
3. Metodyka pracy z uczniem z dysfunkcją słuchu
4. Metodyka pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku
5. Metodyka pracy z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metodyka pracy z uczniem z zaburzeniami mowy
8. Wspomaganie uczniów z niedostosowaniem społecznym
9. Diagnoza i terapia przetwarzania sensorycznego
10. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
11. Systemy organizacji pracy w szkole jako koordynatora pedagogiki specjalnej
12. Praktyka
13. Seminarium dyplomowe

Moduł : Pedagogiki specjalnej 
1.Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
2. Psychologia kliniczna
3. Psychologia rehabilitacji dzieci i młodzieży
4. Pedagogika specjalna
5. Prawne podstawy edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji
6. Dydaktyka specjalna
7. Diagnostyka w pedagogice specjalnej
8. Praktyka
 

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

4 300,00 + 200,00

 

 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl