Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Pedagogika specjalna - edukacja włączająca

Adresatami studiów są:
absolwenci studiów I i II stopnia lub 5-letnich jednolitych studiów  magisterskich z zakresu pedagogiki specjalnej różnych subdyscyplin pragnący uzyskać kompetencje do wykonywania zadań pedagoga specjalnego z zakresu edukacji włączającej dla różnych typów jednostek edukacyjnych: przedszkoli, szkół masowych, w tym z klasami integracyjnymi.
Ponadto adresatami studiów mogą być nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym dla nauczania przedmiotu, zajęć, nie posiadający przygotowania pedagogiki specjalnej, którzy realizują dodatkowo w trakcie studiów moduł pedagogiki specjalnej z zakresu oligofrenopedagogiki (80 godzin + 120 godzin praktyki moduł dodatkowo płatny)

Celem studiów jest:
przygotowanie dla rynku edukacyjnego wysoko kompetentnych pedagogów edukacji włączającej posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do pełnienia roli organizatora edukacji w zakresie realizacji zajęć programowych placówki edukacyjnej oraz podstaw wspomagania rehabilitacyjnego i socjoterapeutycznego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Ramowy program:
Moduł : Ogólne przygotowanie kierunkowe
1. Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
2. Pedagogika specjalna
3. Niepełnosprawność intelektualna (oligofrenopedagogika)
4. Tyflopedagogika
5. Surdopedagogika
6. Spektrum autyzmu
7. Pedagogika terapeutyczna
8. Terapia pedagogiczna
9. Rodzina w procesie diagnozy i terapii
10. Podstawy diagnozy psychopedagogicznej dla uczniów zagrożonych

Moduł:  Dydaktyka specjalna
  1.Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie
  2. Metodyka pracy z uczniem przewlekle chorym
  3. Metodyka pracy z uczniem z dysfunkcją słuchu
  4. Metodyka pracy z uczniem z dysfunkcją wzroku
  5. Metodyka pracy z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi
  6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
  7. Metodyka pracy z uczniem z zaburzeniami mowy
  8. Metodyka pracy z dzieckiem z spektrum autyzmu
  9. Metodyka wspomagania uczniów z zaburzeniami ruchu i koordynacji
10. Wspomaganie przetwarzania sensorycznego
11. Wspomaganie uczniów z niedostosowaniem społecznym
12. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
12. Praktyka
13. Seminarium dyplomowe

Moduł : Pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika)
(z wyboru słuchacza według spełnienia wymogu organizacyjnego dla kierunku 80 h +
120 h praktyki)
 

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

4 300,00 + 150,00

+ 1 z wyboru słuchacza

+ 800,00 z wyboru modułu pedagogiki specjalnej

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl