Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Pedagogika twórczości z metodologia pracy z uczniem zdolnym w przedszkolu i szkole

Pedagogika twórczości z metodologia pracy z uczniem zdolnym w przedszkolu i szkole

 

Adresatami studiów :

absolwenci szkół wyższych uprawnieni do pracy w przedszkolu i klasach I – III. Ponadto nauczyciele pracujący w przedszkolach i szkołach podstawowych na etacie nauczyciela lub nauczyciela wspomagającego. Nauczyciele chcący podnieść swoje kompetencje zawodowe. Dyrektorzy przedszkoli publicznych i niepublicznych mający kwalifikacje zawodowe dla edukacji przedszkolnej chcący uczestniczyć w procesie podnoszenia jakości pracy organizacyjnej i twórczej w swojej placówce

 

Celem studiów jest:

 

wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące współczesnych tendencji i koncepcji edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, które mogą być skutecznie wykorzystywane w pracy edukacyjnej i wychowawczej. Ponadto rozbudzenie wśród słuchaczy potrzeby aktywności twórczej oraz przekonanie do jej znaczenia w procesie rozwoju i kształcenia dziecka. Studia kładą szczególny nacisk na praktyczne zastosowanie pedagogiki twórczości w codziennej pracy z dzieckiem w przedszkolu, szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

 

 

Założenia programowe studiów:

1. Edukacja dla twórczości-wybrane koncepcje

2. Twórczość, aktywność i postawa twórcza dziecka

3. Czynniki sprzyjające rozwojowi twórczej postawy dziecka

4. Psychopedagogika twórczości

5.Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

6. Kreatywny nauczyciel-kreatywny uczeń, trening interpersonalny

7. Diagnozowanie zdolności i postaw twórczych w przedszkolu i klasach I-III

8. Trening twórczego myślenia - w poszukiwaniu inspiracji

9. Zasady i metody dydaktyki twórczości

10. Metodyka zajęć twórczych w przedszkolu

11. Metodyka zajęć twórczych w edukacji wczesnoszkolnej

12. Obszary edukacyjne sprzyjające ekspresji twórczej dziecka : - językowy, - kultury i sztuki, - logiczno-matematyczny

13. Projektowanie innowacyjnych zajęć praktycznych

14. Środowisko rówieśnicze i rodzinne jako miejsce twórczej aktywności i rozwoju dziecka

15. Seminarium dyplomowe

 

 

Metoda
Semestry
Czesne + opłata rekrutacyjna
Hybrydowa
3
3 400,00 + 200,00
 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl