Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Przygotowanie pedagogiczne

Adresatami studiów są:
osoby z wyższym wykształceniem, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone w standardach kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25.07.2019 r.
 
Moduł I   Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
  1. Wprowadzenie do psychologii
  2. Psychologia rozwojowa
  3. Psychologia społeczna
  4. Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych
  5. Podstawy psychologii klinicznej
  6. Wprowadzenie do pedagogiki
  7. Diagnoza pedagogiczna
  8. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  9. Elementy prawa oświatowego
10. Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela
11. Poradnictwo edukacyjno -zawodowe
12. Etyka i rozwój zawodowy nauczyciela
13. Techniki uczenia się
14. Komunikacja interpersonalna w środowisku szkolnym
15. Praktyka

Moduł II   Podstawy dydaktyki i Emisja głosu
16. Dydaktyka ogólna
17. Organizacja procesu kształcenia
18.Planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej
19. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne
20. Metodyka pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
21. Emisja głosu z elementami kultury języka

Moduł III Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotów 
22. Dydaktyka przedmiotów nauczania w szkole podstawowej
23. Dydaktyka przedmiotów nauczania w szkole ponadpodstawowej
24. Stymulowanie samowychowania uczniów
25. Technologie informacyjne i media w procesie dydaktycznym
26. Seminarium dyplomowe
27. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 400,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl