Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Adresatami studiów są:
osoby z wyższym wykształceniem na kierunku psychologia wykonujący swój zawód     w różnych instytucjach, a chcący uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu     nauczyciela psychologa

Celem studiów jest:

wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone     w standardach kształcenia nauczycieli zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia     25.07.2019 r., dotyczące przygotowania merytorycznego, podstaw dydaktyki, metod     pracy w jednostkach edukacyjnych w obowiązującym systemie oświaty
 
Moduł I   Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
1. Wprowadzenie do pedagogiki
2. Diagnoza pedagogiczna
3. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
4. Elementy prawa oświatowego
5. Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela
6. Poradnictwo edukacyjno -zawodowe
7. Techniki uczenia się
8. Praktyka

Moduł II   Podstawy dydaktyki i Emisja głosu
9. Dydaktyka ogólna
10. Organizacja procesu kształcenia
11.Planowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej
12. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne
13. Metodyka pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
14. Emisja głosu z elementami kultury języka

Moduł III Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotów 
15. Dydaktyka przedmiotów nauczania w szkole podstawowej
16. Dydaktyka przedmiotów nauczania w szkole ponadpodstawowej
17. Technologie informacyjne i media w procesie dydaktycznym
18. Seminarium dyplomowe
19. Praktyka

 

Metoda

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

2 900,00 + 150,00

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl