Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Terapia pedagogiczna z modułem edukacji włączającej

Adresatami studiów są:
nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, świetlic terapeutycznych, szkół i placówek opiekuńczych oraz wspomagania wychowawczego i dydaktycznego, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą nieradzącą sobie z realizacją programów nauczania szkolnego

Celem studiów jest:
dostarczenie słuchaczom wieloaspektowej wiedzy i umiejętności pozwalających na zdobycie kompetencji z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej dysleksji rozwojowej oraz przygotowania do prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się

Założenia programowe studiów:

Moduł : Pedagogika włączająca
1. Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
2. Wielospecjalistyczna diagnoza dla potrzeb edukacyjnych
3. Podstawy przygotowania IPET
4. Metodyka pracy z uczniem zdolnym
5. Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metody wspierania i aktywizowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Programy wychowawcze
9. Praktyka

Moduł: Przygotowania w zakresie rewalidacji, terapii pedagogicznej i pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

10. Pedagogika specjalna
12. Psychologia - podstawy diagnozy
13. Podstawy prawne pomocy psychologiczno - pedagogicznej
14. Pedagogika-diagnoza pedagogiczna
15. Diagnoza i terapia rodziny
16. Orzecznictwo edukacyjne
17. Terapia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi-SI
18. Metody pracy rewalidacyjnej z dzieckiem z zaburzeniami zachowania
19. Metodyka rewalidacji dzieci i młodzieży z niedosłuchem
20. Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
21. Alternatywne metody pracy terapeutycznej: muzykoterapia, arteterapia, myślenie kreatywne, kinezjologia edukacyjna i inne metody wspomagające
22. Metodyka rewalidacji dzieci i młodzieży niedowidzącej
23. Terapia pedagogiczna dzieci z ryzyka dysleksji
24. Terapia pedagogiczna i rewalidacja dzieci w wieku szkolnym
25. Terapia pedagogiczna i rewalidacja dzieci starszych i młodzieży
26. Alternatywne technologie terapeutyczne: gestalt, relaksacja, medytacja, dialog
motywujący
27. Seminarium dyplomowe
28. Praktyka

Metoda
Semestry
Czesne + opłata rekrutacyjna
Hybrydowa
3
3 600,00 + 200,00

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl