Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Zarządzanie edukacją włączającą

Adresatami studiów są:
absolwenci studiów wyższych magisterskich, dyrektorzy, wicedyrektorzy placówek edukacyjnych, kierownicy zespołów problemowych, menadżerowie oświaty, pracownicy nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących jednostki edukacyjne

Celem studiów jest:
wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do efektywnego i twórczego zarządzania społecznością szkolną (młodzież, dzieci,rodzice,nauczyciele) celem wdrożenia mechanizmów spełniających rolę równych szans dla wszystkich

Założenia programowe studiów:
1. Polityka oświatowa Państwa
2. Edukacja włączająca-cele i założenia
3. Polityka oświatowa Samorządu i Agend Wspomagających (SCWEW)
4. Szkoła Równych szans dla wszystkich
- założenia
- organizacja
- metody i narzędzia pracy
- wyposażenie
- kadra, jej rola i zadania
5. Metody zarządzania
6. Efektywność zarządzania – metody, narzędzia
7. Od samooceny do oceny zespołowej
8. Współpraca z jednostkami specjalistycznymi
9. Współpraca z rodziną
10. Seminarium

Metoda
Semestry
Czesne + opłata rekrutacyjna
Hybrydowa
2
 
3 600,00 + 200,00

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl