Куявсько-Поморська Вища Школа в Бидгощі

Освіта

Бакалавріат
 
Стаціонарна та заочна форми 
3-річне навчання на напрямках:
 

Управління
Випускник має поглиблені знання в області адміністративного права, бюджетування, управління та функціонування установ Польщі та Європейського Союзу. Готується працювати на управлінських, консультативних та експертних посадах та виконувати функції на державній службі, в державній адміністрації, в органах самоврядування, адміністративних службах суб'єктів господарювання, недержавних установах, в спеціальній адміністрації, управлінні недержавних установ, установ культури, а також в установах та підприємствах, що співпрацюють з державами-членами ЄС та їх органами.

Спеціальності:
 • Державне управління
  Випускник цієї спеціалізації має знання з питань адміністративного, податкового та кримінального права та сучасних інструментів адміністрування; може правильно аналізувати доступні шляхи вирішення адміністративних питань та хід їхнього провадження.
 • Адміністрація та торгівля нерухомістю
  Випускник має найновіші знання про принципи роботи в сфері управління та торгівлі нерухомістю, ефективно працює з концепціями, які належать до цієї галузі; має знання в області права, економіки, фінансів і будівництва; знає принципи управління нерухомістю і брокерських послуг.
 • Економічна адміністрація
  Випускник цієї спеціальності здатний прогнозувати хід адміністративних справ, використовуючи стандартизовані правові та адміністративні процедури; має навички, необхідні для керівництва людьми та проведення ділових переговорів із зацікавленими сторонами; являється експертом у галузі комерційного права в адмініструванні, добре ознайомлений із законодавством з питань промислової власності та бухгалтерським обліком, знає міжнародні економічні відносини та європейські економічні інституції.
 • Громадська безпека
  Випускник, окрім знань з питань, безпосередньо пов'язаних з громадською безпекою, має глибокі знання в галузі виконавчого кримінального права, правопорушень та правопорядку; добре ознайомлений з правилами, що регулюють діяльність служб відповідальних за підтримання громадського порядку; має знання, навички та соціальні компетенції у сфері безпеки в загальній комунікації та транспорті.
 • Податкова адміністрація
  Випускник цієї спеціалізації має знання податкового кодексу, податкового законодавства, регулювання державних фінансів та системи обчислення місцевих та податкових платежів; інтерпретує існуючі положення податкового законодавства, ефективно бере участь у перевірках.
 • Адміністрація в судових органах
  Випускник має знання, навички та соціальні компетенції у сфері юстиції та судочинства. Його знання включають Національний судовий реєстр, реєстр застав, реєстр земельних ділянок та іпотекиб а також правовий статус судової посадової особи. Випускник вміє застосовувати закон, судове провадження та посередництво.
 • Адміністрація та право в бізнесі
  Випускник має глибокі знання, навички та соціальні компетенції в галузі адміністративного, фінансового та комерційного права, а також трудового та цивільного права в сфері бізнесу. Спеціальність готує студентів до адміністративно-правової роботи та управління ресурсами компанії.
 • Адміністрація у сфері охорони здоров'я
  Випускник цієї спеціалізації має знання, навички та соціальні компетенції в галузі організації та функціонування закладів охорони здоров'я, системи соціального страхування та принципів фінансування медичних послуг. Студент знайомий з правовими аспектами функціонування системи охорони здоров'я та знаєправила ведення медичних документів, а також методи вимірювання та оцінки стану здоров'я.
 • Організація та управління в адміністрації
  Випускник цієї спеціалізації має знання, навички та соціальні компетенції в галузі організації та управління в державній та приватній адміністраціях; може практично керувати особистими та соціальними компетенціями; тримає зв’язок та веде діалог із зацікавленими сторонами адміністрації.
 • Адміністрація в органах місцевого самоврядування
  Випускник має глибокі знання організаційних структур державного управління, завдань підрозділів місцевого самоврядування, муніципального та територіального управління; знає питання, пов'язані з організацією та функціонуванням територіального самоврядування, виконавчим провадженням, стратегією місцевого розвитку, податками та місцевими зборами, управлінням майном одиниць самоуправління та встановленням місцевого законодавства.
 • Е-government та сучасні форми адміністрування
  Випускник має глибокі знання, навички та соціальні компетенції в області використання інструментів сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, включаючи заміну папірного потоку інформації електронним; здатний діяти на найвищому рівні комунікації між урядом та мешканцями зі всією складністю послуг, що надаються його офісами за допомогою електронних засобів.
 • Європейська адміністрація
  Випускник добре ознайомлений з функціонуванням державного управління в Європейському Союзі; демонструє знання участі національної адміністрації в процесі прийняття рішень в ЄС та впровадження законодавства ЄС на національному рівні.
 • Політика ресоціалізації
  Випускник має знання про правові аспекти функціонування пенітенціарної та пост-виправної допомоги в Польщі та в світі; має знання проведення аналізу потреб ув'язнених та їх сімей після виходу з пенітенціарної установи.
 
 
Економіка
Випускник використовує передові аналітичні методи для вивчення економічних явищ і процесів і для моделювання їх поведінки в мікро- і макроекономічному вимірі за умов відкритої для міжнародної конкуренції економіки. Має можливість розробляти проекти та надавати консультаційні послуги. Розуміє важливість міжнародних ділових операцій. Використовує теоретичні концепції для опрацювання характеристик та функціонування міжнародного ринку та світової економіки.
 
Спеціальності:
 • Менеджерська економіка
  Випускник має всебічні знання економіки та глибокі знання в управлінні малими та середніми підприємствами, конкурентоспроможності підприємства, управлінні людськими ресурсами, психології керівника; готується приймати правильні рішення на основі професійного аналізу макро- та мікроекономічних чинників, що формують ринкову позицію економічного суб'єкта.
 • Міжнародний бізнес
  Випускник спеціалізації володіє теорією і практикою діяльності компанії в міжнародному середовищі; розуміє проблеми, що виникають при веденні бізнесу на міжнародних ринках; застосовує інструменти економічного аналізу для вирішення бізнес-завдань в міжнародному контексті.
 • Аналітик фінансових ринків
  Випускник демонструє знання основних проблем у галузі фінансів та фінансового аналізу; вміє визначати механізми функціонування фінансових ринків та використовувати відповідні методи для прогнозування вартості фінансових інструментів; всебічно ідентифікує та використовує змінні, які діагностують ситуацію на фінансових ринках.
 • Психологія в бізнесі
  Випускник цієї спеціалізації має знання в області загальної та соціальної психології, психологічних аспектів управління людьми, комунікації і розв'язання конфліктів в організації; оцінює детермінанти функціонування людини в різних організаційних структурах; ефективно спілкується і вирішує конфлікти в команді.
 • Право в бізнесі
  Випускник має глибокі знання, навички та соціальні компетенції в галузі адміністративного, фінансового та комерційного права, а також трудового та цивільного права в сфері бізнесу. Спеціальність готує студентів до адміністративно-правової роботи та управління ресурсами компанії.
 • Облік підприємств та фінанси
  Випускник добре ознайомлений з основними питаннями загальної економіки та спеціалістичними питаннями у галузі фінансів та бухгалтерського обліку; готує фінансові звіти та розрахунки, а також ефективно управляє фінансами.
 • Менеджмент в міжнародній компанії
  Випускник демонструє знання макро та мікроекономіки, сучасних методів управління компанією; може мислити і діяти стратегічно, знає проблеми ринку праці, поставок і продукції регіонального та міжнародного масштабу.
 • Логістика та керування ланцюгом поставок
  Випускник демонструє знання принципів функціонування логістичних систем з точки зору теорії, проектування та ділової практики; знає питання управління якістю в галузі логістики та екологістики.
 • Організація та управління в адміністрації
  Випускник цієї спеціалізації має знання, навички та соціальні компетенції в галузі організації та управління в державній та приватній адміністраціях; може практично керувати особистими та соціальними компетенціями; тримає зв’язок та ефективно веде діалог із зацікавленими сторонами адміністрації.
  Податкове право і бухгалтерський облік
 • Випускник демонструє знання основ економіки управління, податкового права та бухгалтерського обліку; має компетенції у сфері обліку економічних операцій та визначення податкових зобов'язань.
 • Банківська справа і фінансовий консалтинг
  Випускник демонструє знання фінансових ринків, принципів функціонування банків, страхових компаній та інвестиційних фондів; може оцінити ризик банкової діяльності та аналізувати фінансове становище банку та суб'єктів бізнесу.
 • Економіка підприємства
  Випускник демонструє знання з економіки, виробництва та послуг, а також управління якістю; може керувати фінансами компанії, людськими ресурсами, фінансовими, матеріальними та нематеріальними ресурсами; знає проблеми зв’язків з громадкістю, маркетингу, комунікації та логістики.
 • Управління продажами
  Випускник спеціалізації має знання в галузі управління продажами, сучасних і ефективних методів продажів; може проводити транзакції і ефективно обслуговувати клієнтів; здатний ефективно вивчати потреби клієнтів і досліджувати конкуренцію.
 • Маркетинг та зв'язки з громадськістю в бізнесі
  Випускник має знання про те, як створити та реалізувати комунікаційні стратегії та здійснювати рекламні заходи з використанням маркетингових досліджень, реклами, а також методів зв'язків із громадськістю та інших інструментів; може застосувати принципи створення позитивного іміджу компанії через внутрішню комунікацію, зв'язки з громадськістю, спонсорство та лобіювання.
 • Міжнародна торгівля
  Випускник має знання з міжнародного маркетингу, зовнішньої торгівлі та міжнародних ринків; може аналізувати міжнародне середовище організації та використовувати методи продажу товарів на зовнішніх ринках.
 • Управління персоналом та особистий консалтинг
  Випускник має знання про трудовий закон, ринок праці, зайнятість, соціальну політику та особистий консалтинг; використовує методи та інструменти управління людськими ресурсами; має знання питань кадрової політики.
 
 
Педагогіка
Випускник факультету має спеціалістичні уміння та компетенції, необхідні для використання знань у діагностиці, проектуванні, організації, впровадженні та оцінці педагогічної діяльності (виховавчої, освітньої, піклувальної, дорадчої, культурної, допоміжної та терапевтичної) для груп та окремих осіб, а також для проведення базових наукових досліджень. Може вести бізнес у сфері освіти та консалтингу.


Спеціальності:

 • Педагогіка мультикультурності
  Випускник володіє знаннями в галузі культури, міжлюдської комунікації; може планувати заходи соціально-культурної інтеграції та організовувати ініціативи щодо міжкультурної та регіональної освіти.
 • Ресоціалізація з пенітенціарною педагогікою
  Випускник знає правові підстави ресоціалізації та пенітенціарної педагогіки, добре ознайомлений із кримінологічними теоріями та концепціями.
 • Загальна педагогіка
  Випускник цієї спеціалізації знає сучасні проблеми педагогіки, суміжних проблем та соціальних питань; може використовувати на практиці педагогічні дослідження та теорії педагогічних взаємодій.
 • Соціально-освітня активізація людей похилого віку з елементами догляду
  Випускник цієї спеціальності має широкі знання в області геронтології, геронтологічного догляду та профілактики; здатен використовувати окремі елементи арт-терапії та розвивати еманципаційну компетентність.
 • Педагогіка культури та управління культурними установами
  Випускник розуміє значення культури для різних соціальних середовищ, може діагностувати потреби та прагнення у рецепції культури; може визначити поняття "культура" і розуміє його значення для окремих осіб, груп, установ чи суспільств; може планувати та організовувати культурні заходи та керувати дозвіллям у взаємодії з навколишнім середовищем.
 • Арт-педагогіка
  Випускник знає теорії естетичного виховання та естетитичної педагогіки, може планувати та організовувати художню діяльність та реалізувати елементи творчої педагогіки.
 • Психопедагогика
  Випускник цієї спеціалізації має здатність розпізнавати проблеми психіки людини з посиланням на процеси викладання та виховання; знає проблеми, пов'язані з емоціями, пізнавальними процесами та психологічними аспектами поведінки людини, включаючи соціальне спілкування з акцентом на регулярність та нерівності у функціонуванні людини.
 • Освітня та рекреаційна педагогіка з елементами біологічної регенерації
  Випускник цієї спеціалізації має широкі знання методології освіти в сфері здоров’я та сексуальної освіти, а також пропаганди здорового способу життя; використовує інструменти маркетингу та управління у спорті, знає тенденції фізичної культури та біологічної регенерації.
 • Дошкільна та рання шкільна освіта (вчительська професія)
  Випускник цієї спеціалізації має глибокі педагогічні, психологічні, соціологічні та філософські знання; оснащений компетенціями, необхідними для роботи з дітьми дошкільного та раннього шкільного віку в різних типах установ; має знання про ведення бізнесу: дитячі садки, дошкільні пункти.
 • Виховавчо-навчальна педагогіка з артистичним начанням
  Випускник цієї спеціалізації має широкі знання з суспільних та гуманітарних наук, окремих педагогічних дисциплін, а також здатність керувати знаннями про догляд та виховання людини протягом її життя; може використовувати елементи мистецької терапії та проводити анімаційну діяльність.
 • Професійна орієнтація в плануванні кар'єри з елементами підприємництва
  Випускник цієї спеціалізації має широкі знання в області планування кар'єри та кар'єрного росту, а також методології цієї проблеми; може застосувати теорії психології в бізнесі та бізнесовому тренінгу.
 • Шкільна педагогіка з елементами соціальної терапії
  Випускник цієї спеціалізації має глибокі знання з соціально-моральної освіти, охорони здоров'я та сексуальної освіти; знає специфіку роботи шкільного педагога та проблеми психології емоцій та мотивації, а також соціотерапії.
 • Догляд за дітьми і рання підтримка розвитку
  Випускник цієї спеціалізації знає основи психології розвитку дітей, клінічної психології та педіатричної пропедевтики; має здатність діагнозувати, проводити терапію та індивідуальні навчально-терапевтичні програми.
 • Реабілітаційна педагогіка (олігофренопедагогіка)
  Випускник має знання порушення людського розвитку, діагнозів відхилень та способів усунення їх наслідків; знає методи навчання і тренування, а також стимуляції, вдосконалення і терапії розумово відсталих людей; має методичні навички, необхідні для проведення виховної роботи і компетенції для розробки та реалізації індивідуальних програм реабілітації.
 • Педагогіка підтримки учнів з особливими освітніми потребами
  Випускник цієї спеціалізації має глибокі знання психопедагогічного діагнозу; має компетенції в галузі роботи з обдарованими учнями, учнями з дисфункціями, учнями з патологічних середовищ або з інвалідністю.
 • Профілактика залежностей
  знає суть та механізми залежності, її причини та наслідки в індивідуальному та соціальному вимірах; вміє діагностувати конкретну ситуацію залежності і на її основі застосовувати профілактичні програми та стратегії.
 • Оборонна освіта
  Випускник цієї спеціалізації має глибокі знання оборонної освіти, освіти в галузі безпеки, цивільної оборони та врегулювання криз; знає проблеми, пов'язані з захистом людей, невідкладними медичними послугами та сучасними загрозами для людини.
 • Інклюзивна педагогіка
  Випускник цієї спеціальності знає сутність та механізми соціальної інклюзії (включення); має знання в сфері соціальної ізоляції, освітнього консультування, міжособистісного спілкування та реалізації інклюзивної діяльності.
 • Педагогіка креативності
  Випускник цієї спеціалізації знає суть психології та педагогіки творчості; має компетенції у проведенні майстер-класів та тренінгів з творчості, а також діагностиці творчих здібностей та ставлень.
 
 
 
 
Міжнародні відносини
Випускник факультету має знання та вміння у галузі політичних, юридичних та економічних наук. Вміє аналізувати ситуації, діагностувати проблеми, прогнозувати зміни та розпізнавати механізми, які існують на міжнародній арені. Розвиває здатність вільно пересуватися в міжнародному середовищі. Вільно володіє іноземними мовами. Може ефективно спілкуватися, вести переговори та переконувати.

Спеціальності:
 • Європейська адміністрація
  Випускник демонструє знання права та адміністрації Європейського Союзу, підготовки та обігу документів, впровадження процедур, програм та фондів ЄС; знає проблеми та питання європейської системи захисту прав людини та громадянина.
 • Бізнес та міжнародна політика з елементами міжнародного права
  Випускник має знання в галузі сучасних політичних відносин, політичного маркетингу та міжнародного бізнесу; знає проблеми публічного, приватного та економічного міжнародного права.
 • Міжнародна політика та дипломатія
  Випускник має знання в галузі міжнародних відносин з акцентом на специфічні відносини та правила співіснування окремих країн; знає правила функціонування держав в великих організаціях, таких як Європейський Союз.
 • Міжнародний туризм
  Випускник має широкі знання сучасного світу, включаючи питання міжкультурного характеру; може підготувати туристичну та рекреаційну пропозицію; знає туристичний маркетинг, правові та організаційні принципи у сфері туризму; ефективно організовує закордонні поїздки та туристичні приїзди, проводить міжнародні заходи, пов'язані з діловим туризмом.
 • Міжнародні економічні відносини
  Випускник демонструє загальні знання економічних відносин, що склалися в Європі та світі, міжнародного комерційного права, а також міжнародної фінансової системи; має знання, пов'язані з зовнішньо-торгівельною політикою, митною та економічною політикою, а також основи маркетингу та реклами.
 • Східні дослідження
  Випускник має розширені знання в області політики, економіки, філософії та релігій Східної Європи, Кавказу, Середньої Азії, Середнього і Далекого Сходу; знає детальну історію країн цих регіонів, а також зв'язок між ними і Польщею, і в ширшій перспективі - з Європою.
 • Міжнародний маркетинг та торгівля
  Випускник демонструє загальні знання про міжнародні економічні умови, знання основ маркетингу, технік зовнішньої та комерційної політики.
 
 
Фінанси та облік
Випускник знає правила фінансової системи, основи економіки, принципи бухгалтерського обліку, податкову систему, правові та формальні основи системи бухгалтерського обліку та фінансів. Має знання функціонування вітчизняних та зарубіжних фінансових ринків та використання методів та інструментів у галузі економіки, фінансів та бухгалтерського обліку.
 

Філологія

Випускник факультету має знання, навички та соціальні компетенції в галузі мовознавства, літературознавства, культурології та історії країн у вибраній мовній сфері. Має мовні навички у сфері фонетики, письма, читання, бесіди та структур. Він знає граматику обраної мови. Має також базові знання, пов'язані з методами та роботою перекладача, а також базові знання методології навчання певної іноземної мови.


Спеціальності:

 • Англійська філологія
  Випускник має знання лінгвістики, літературознавства, культурології та історії англомовних країн; має мовні навички в області фонетики, письма, читання, мовлення і структур, знає граматику вибраної мови; має базові знання, пов'язані з технікою перекладу, а також методології викладання даної іноземної мови.
 • Німецька філологія
  Випускник має знання німецької мови у всіх формах (мовлення, слухання, письмо, читання) та мовних функцій на рівні, подібному до "Користувача рідної мови"; знає німецьку історію, культуру та літературу; демонструє знання реалій німецькомовних країн; ефективно використовує сучасні засоби передачі інформації та мультимедійні методи.
 • Іспанська філологія
  Випускник має знання іспанської мови в усіх формах (мовлення, слухання, письмо, читання) і мовні функції на рівні, подібному рівню рідної мови; знає історію, культуру і літературу іспансько-мовних країн, демонструє знання реалій їхнього життя; ефективно використовує сучасні засоби передачі інформації, знає питання соціальної комунікації, зв'язків з громадськістю та способів управління персональними і соціальними ресурсами.
 • Російська філологія
  Випускник має знання російської мови у всіх формах (мовлення, слухання, письмо, читання) та мовних функцій на рівні, подібному до "Користувача рідної мови"; знає історію, культуру та літературу Росії; демонструє знання реалій російськомовних країн; ефективно використовує сучасні засоби передачі інформації та мультимедійні методи.
 
 
Соціальна робота
Випускник факультету має знання з соціології, психології, педагогіки та спеціалістичні знання в галузі соціальної політики та соціальної роботи, освітнього консультування, сімейного та професійного навчання. Вміє вирішити проблеми в сферах соціальної реальності, в яких потрібна професійна допомога. Вміє діагностувати ситуацію та явища, які є причиною складної ситуації людей, груп та місцевих громад. Знає методи та засоби соціального втручання та оцінки дій для вирішення проблем.
 
 
 
 
 
 
Магістратура
 
Стаціонарна та нестаціонарна форми
5-річне навчання:
 
Право
Навчання на даному напрямку триває п’ять років, закінчуючи отриманням ступеня магістра та дає можливість розвиватися в рамках обраної сфери. Випускник права має загальні знання з юридичних наук, теорії та юридичної філософії, а також базові знання у галузі суспільних наук. Також знає методологічні та історико-правові проблеми. Випускник, завдяки поглибленому знайомству з окремими юридичними дисциплінами (кримінальними, цивільними, адміністративними, трудовими, комерційними, податковими та державними фінансами) розуміє і застосовує правові акти, знає правила, що визначають правовий статус особи в державі, ЄС та міжнародному праві.
 
 
2-річна магістратура на наступних факультетах:

Управління
Випускник має поглиблені знання в області адміністративного права, бюджетування, управління та функціонування установ Польщі та Європейського Союзу. Готовий до роботи на керівних, консультаційних та експертних посадах, роботи в державній службі, в органах влади, в структурах місцевого самоврядування, адміністративних послугах, комерційних організаціях, установах, громадських організаціях, в управлінні непублічних установ, закладах культури, а також в установах та підприємствах, що співпрацюють з державами-членами ЄС та їх органами.

Спеціальності:
 • Державне управління
  Випускник цієї спеціалізації має знання з питань адміністративного, податкового та кримінального права та сучасних інструментів адміністрування; може правильно аналізувати доступні шляхи вирішення адміністративних питань та хід їхнього провадження.
 • Адміністрація та торгівля нерухомістю
  Випускник має найновіші знання про принципи роботи в сфері управління та торгівлі нерухомістю, ефективно працює з концепціями, які належать до цієї галузі; має знання в області права, економіки, фінансів і будівництва; знає принципи управління нерухомістю і брокерських послуг.
 • Економічна адміністрація
  Випускник цієї спеціальності здатний прогнозувати хід адміністративних справ, використовуючи стандартизовані правові та адміністративні процедури; має навички, необхідні для керівництва людьми та проведення ділових переговорів із зацікавленими сторонами; являється експертом у галузі комерційного права в адмініструванні, добре ознайомлений із законодавством з питань промислової власності та бухгалтерським обліком, знає міжнародні економічні відносини та європейські економічні інституції.
 • Громадська безпека
  Випускник, окрім знань з питань, безпосередньо пов'язаних з громадською безпекою, має глибокі знання в галузі виконавчого кримінального права, правопорушень та правопорядку; добре ознайомлений з правилами, що регулюють діяльність служб відповідальних за підтримання громадського порядку; має знання, навички та соціальні компетенції у сфері безпеки в загальній комунікації та транспорті.
 • Податкова адміністрація
  Випускник цієї спеціалізації має знання податкового кодексу, податкового законодавства, регулювання державних фінансів та системи обчислення місцевих та податкових платежів; інтерпретує існуючі положення податкового законодавства, ефективно бере участь у перевірках.
 • Адміністрація в судових органах
  Випускник має знання, навички та соціальні компетенції у сфері юстиції та судочинства. Його знання включають Національний судовий реєстр, реєстр застав, реєстр земельних ділянок та іпотекиб а також правовий статус судової посадової особи. Випускник вміє застосовувати закон, судове провадження та посередництво.
 • Адміністрація та право в бізнесі
  Випускник має глибокі знання, навички та соціальні компетенції в галузі адміністративного, фінансового та комерційного права, а також трудового та цивільного права в сфері бізнесу. Спеціальність готує студентів до адміністративно-правової роботи та управління ресурсами компанії.
 • Адміністрація у сфері охорони здоров'я
  Випускник цієї спеціалізації має знання, навички та соціальні компетенції в галузі організації та функціонування закладів охорони здоров'я, системи соціального страхування та принципів фінансування медичних послуг. Студент знайомий з правовими аспектами функціонування системи охорони здоров'я та знаєправила ведення медичних документів, а також методи вимірювання та оцінки стану здоров'я.
 • Організація та управління в адміністрації
  Випускник цієї спеціалізації має знання, навички та соціальні компетенції в галузі організації та управління в державній та приватній адміністраціях; може практично керувати особистими та соціальними компетенціями; тримає зв’язок та веде діалог із зацікавленими сторонами адміністрації.
 • Адміністрація в органах місцевого самоврядування
  Випускник має глибокі знання організаційних структур державного управління, завдань підрозділів місцевого самоврядування, муніципального та територіального управління; знає питання, пов'язані з організацією та функціонуванням територіального самоврядування, виконавчим провадженням, стратегією місцевого розвитку, податками та місцевими зборами, управлінням майном одиниць самоуправління та встановленням місцевого законодавства.
 • Е-government та сучасні форми адміністрування
  Випускник має глибокі знання, навички та соціальні компетенції в області використання інструментів сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, включаючи заміну папірного потоку інформації електронним; здатний діяти на найвищому рівні комунікації між урядом та мешканцями зі всією складністю послуг, що надаються його офісами за допомогою електронних засобів.
 • Європейська адміністрація
  Випускник добре ознайомлений з функціонуванням державного управління в Європейському Союзі; демонструє знання участі національної адміністрації в процесі прийняття рішень в ЄС та впровадження законодавства ЄС на національному рівні.
 • Політика ресоціалізації
  Випускник має знання про правові аспекти функціонування пенітенціарної та пост-виправної допомоги в Польщі та в світі; має знання проведення аналізу потреб ув'язнених та їх сімей після виходу з пенітенціарної установи.
  
 
Економіка
Випускник використовує передові аналітичні методи для вивчення економічних явищ і процесів і для моделювання їх поведінки в мікро- і макроекономічному вимірі за умов відкритої для міжнародної конкуренції економіки. Має можливість розробляти проекти та надавати консультаційні послуги. Розуміє важливість міжнародних ділових операцій. Використовує теоретичні концепції для опрацювання характеристик та функціонування міжнародного ринку та світової економіки.

Спеціальності:
 • Менеджерська економіка
  Випускник має всебічні знання економіки та глибокі знання в управлінні малими та середніми підприємствами, конкурентоспроможності підприємства, управлінні людськими ресурсами, психології керівника; готується приймати правильні рішення на основі професійного аналізу макро- та мікроекономічних чинників, що формують ринкову позицію економічного суб'єкта.
 • Міжнародний бізнес
  Випускник спеціалізації володіє теорією і практикою діяльності компанії в міжнародному середовищі; розуміє проблеми, що виникають при веденні бізнесу на міжнародних ринках; застосовує інструменти економічного аналізу для вирішення бізнес-завдань в міжнародному контексті.
 • Аналітик фінансових ринків
  Випускник демонструє знання основних проблем у галузі фінансів та фінансового аналізу; вміє визначати механізми функціонування фінансових ринків та використовувати відповідні методи для прогнозування вартості фінансових інструментів; всебічно ідентифікує та використовує змінні, які діагностують ситуацію на фінансових ринках.
 • Психологія в бізнесі
  Випускник цієї спеціалізації має знання в області загальної та соціальної психології, психологічних аспектів управління людьми, комунікації і розв'язання конфліктів в організації; оцінює детермінанти функціонування людини в різних організаційних структурах; ефективно спілкується і вирішує конфлікти в команді.
 • Право в бізнесі
  Випускник має глибокі знання, навички та соціальні компетенції в галузі адміністративного, фінансового та комерційного права, а також трудового та цивільного права в сфері бізнесу. Спеціальність готує студентів до адміністративно-правової роботи та управління ресурсами компанії.
 • Облік підприємств та фінанси
  Випускник добре ознайомлений з основними питаннями загальної економіки та спеціалістичними питаннями у галузі фінансів та бухгалтерського обліку; готує фінансові звіти та розрахунки, а також ефективно управляє фінансами.
 • Менеджмент в міжнародній компанії
  Випускник демонструє знання макро та мікроекономіки, сучасних методів управління компанією; може мислити і діяти стратегічно, знає проблеми ринку праці, поставок і продукції регіонального та міжнародного масштабу.
 • Логістика та керування ланцюгом поставок
  Випускник демонструє знання принципів функціонування логістичних систем з точки зору теорії, проектування та ділової практики; знає питання управління якістю в галузі логістики та екологістики.
 • Організація та управління в адміністрації
  Випускник цієї спеціалізації має знання, навички та соціальні компетенції в галузі організації та управління в державній та приватній адміністраціях; може практично керувати особистими та соціальними компетенціями; тримає зв’язок та ефективно веде діалог із зацікавленими сторонами адміністрації.

  Податкове право і бухгалтерський облік
 • Випускник демонструє знання основ економіки управління, податкового права та бухгалтерського обліку; має компетенції у сфері обліку економічних операцій та визначення податкових зобов'язань.
 • Банківська справа і фінансовий консалтинг
  Випускник демонструє знання фінансових ринків, принципів функціонування банків, страхових компаній та інвестиційних фондів; може оцінити ризик банкової діяльності та аналізувати фінансове становище банку та суб'єктів бізнесу.
 • Економіка підприємства
  Випускник демонструє знання з економіки, виробництва та послуг, а також управління якістю; може керувати фінансами компанії, людськими ресурсами, фінансовими, матеріальними та нематеріальними ресурсами; знає проблеми зв’язків з громадкістю, маркетингу, комунікації та логістики.
 • Управління продажами
  Випускник спеціалізації має знання в галузі управління продажами, сучасних і ефективних методів продажів; може проводити транзакції і ефективно обслуговувати клієнтів; здатний ефективно вивчати потреби клієнтів і досліджувати конкуренцію.
 • Маркетинг та зв'язки з громадськістю в бізнесі
  Випускник має знання про те, як створити та реалізувати комунікаційні стратегії та здійснювати рекламні заходи з використанням маркетингових досліджень, реклами, а також методів зв'язків із громадськістю та інших інструментів; може застосувати принципи створення позитивного іміджу компанії через внутрішню комунікацію, зв'язки з громадськістю, спонсорство та лобіювання.
 • Міжнародна торгівля
  Випускник має знання з міжнародного маркетингу, зовнішньої торгівлі та міжнародних ринків; може аналізувати міжнародне середовище організації та використовувати методи продажу товарів на зовнішніх ринках.
 • Управління персоналом та особистий консалтинг
  Випускник має знання про трудовий закон, ринок праці, зайнятість, соціальну політику та особистий консалтинг; використовує методи та інструменти управління людськими ресурсами; має знання питань кадрової політики.
 
 

Педагогіка
Випускник факультету має спеціалістичні уміння та компетенції, необхідні для використання знань у діагностиці, проектуванні, організації, впровадженні та оцінці педагогічної діяльності (виховавчої, освітньої, піклувальної, дорадчої, культурної, допоміжної та терапевтичної) для груп та окремих осіб, а також для проведення базових наукових досліджень. Може вести бізнес у сфері освіти та консалтингу.

Спеціальності:
 • Педагогіка мультикультурності
  Випускник володіє знаннями в галузі культури, міжлюдської комунікації; може планувати заходи соціально-культурної інтеграції та організовувати ініціативи щодо міжкультурної та регіональної освіти.
 • Ресоціалізація з пенітенціарною педагогікою
  Випускник знає правові підстави ресоціалізації та пенітенціарної педагогіки, добре ознайомлений із кримінологічними теоріями та концепціями.
 • Загальна педагогіка
  Випускник цієї спеціалізації знає сучасні проблеми педагогіки, суміжних проблем та соціальних питань; може використовувати на практиці педагогічні дослідження та теорії педагогічних взаємодій.
 • Соціально-освітня активізація людей похилого віку з елементами догляду
  Випускник цієї спеціальності має широкі знання в області геронтології, геронтологічного догляду та профілактики; здатен використовувати окремі елементи арт-терапії та розвивати еманципаційну компетентність.
 • Педагогіка культури та управління культурними установами
  Випускник розуміє значення культури для різних соціальних середовищ, може діагностувати потреби та прагнення у рецепції культури; може визначити поняття "культура" і розуміє його значення для окремих осіб, груп, установ чи суспільств; може планувати та організовувати культурні заходи та керувати дозвіллям у взаємодії з навколишнім середовищем.
 • Арт-педагогіка
  Випускник знає теорії естетичного виховання та естетитичної педагогіки, може планувати та організовувати художню діяльність та реалізувати елементи творчої педагогіки.
 • Психопедагогика
  Випускник цієї спеціалізації має здатність розпізнавати проблеми психіки людини з посиланням на процеси викладання та виховання; знає проблеми, пов'язані з емоціями, пізнавальними процесами та психологічними аспектами поведінки людини, включаючи соціальне спілкування з акцентом на регулярність та нерівності у функціонуванні людини.
 • Освітня та рекреаційна педагогіка з елементами біологічної регенерації
  Випускник цієї спеціалізації має широкі знання методології освіти в сфері здоров’я та сексуальної освіти, а також пропаганди здорового способу життя; використовує інструменти маркетингу та управління у спорті, знає тенденції фізичної культури та біологічної регенерації.
 • Дошкільна та рання шкільна освіта (вчительська професія)
  Випускник цієї спеціалізації має глибокі педагогічні, психологічні, соціологічні та філософські знання; оснащений компетенціями, необхідними для роботи з дітьми дошкільного та раннього шкільного віку в різних типах установ; має знання про ведення бізнесу: дитячі садки, дошкільні пункти.
 • Виховавчо-навчальна педагогіка з артистичним начанням
  Випускник цієї спеціалізації має широкі знання з суспільних та гуманітарних наук, окремих педагогічних дисциплін, а також здатність керувати знаннями про догляд та виховання людини протягом її життя; може використовувати елементи мистецької терапії та проводити анімаційну діяльність.
 • Професійна орієнтація в плануванні кар'єри з елементами підприємництва
  Випускник цієї спеціалізації має широкі знання в області планування кар'єри та кар'єрного росту, а також методології цієї проблеми; може застосувати теорії психології в бізнесі та бізнесовому тренінгу.
 • Шкільна педагогіка з елементами соціальної терапії
  Випускник цієї спеціалізації має глибокі знання з соціально-моральної освіти, охорони здоров'я та сексуальної освіти; знає специфіку роботи шкільного педагога та проблеми психології емоцій та мотивації, а також соціотерапії.
 • Догляд за дітьми і рання підтримка розвитку
  Випускник цієї спеціалізації знає основи психології розвитку дітей, клінічної психології та педіатричної пропедевтики; має здатність діагнозувати, проводити терапію та індивідуальні навчально-терапевтичні програми.
 • Реабілітаційна педагогіка (олігофренопедагогіка)
  Випускник має знання порушення людського розвитку, діагнозів відхилень та способів усунення їх наслідків; знає методи навчання і тренування, а також стимуляції, вдосконалення і терапії розумово відсталих людей; має методичні навички, необхідні для проведення виховної роботи і компетенції для розробки та реалізації індивідуальних програм реабілітації.
 • Педагогіка підтримки учнів з особливими освітніми потребами
  Випускник цієї спеціалізації має глибокі знання психопедагогічного діагнозу; має компетенції в галузі роботи з обдарованими учнями, учнями з дисфункціями, учнями з патологічних середовищ або з інвалідністю.
 • Профілактика залежностей
  знає суть та механізми залежності, її причини та наслідки в індивідуальному та соціальному вимірах; вміє діагностувати конкретну ситуацію залежності і на її основі застосовувати профілактичні програми та стратегії.
 • Оборонна освіта
  Випускник цієї спеціалізації має глибокі знання оборонної освіти, освіти в галузі безпеки, цивільної оборони та врегулювання криз; знає проблеми, пов'язані з захистом людей, невідкладними медичними послугами та сучасними загрозами для людини.
 • Інклюзивна педагогіка
  Випускник цієї спеціальності знає сутність та механізми соціальної інклюзії (включення); має знання в сфері соціальної ізоляції, освітнього консультування, міжособистісного спілкування та реалізації інклюзивної діяльності.
 • Педагогіка креативності
  Випускник цієї спеціалізації знає суть психології та педагогіки творчості; має компетенції у проведенні майстер-класів та тренінгів з творчості, а також діагностиці творчих здібностей та ставлень.
 
3,5-річне інженерне навчання

 
Геодезія та картографія
Випускник цього напрямку є фахівцем у галузі, що займається визначенням розташування об'єктів та їх представленням на картах. Ринок праці характеризується високим попитом для випускників у цій галузі. Навички, отримані протягом начання, дозволяють виконувати геодезійні роботи для будівництва, навколишнього середовища та просторового керування. Має кваліфікації оцінки нерухомості та торгівлі.
 
Спеціальності:
 • Загальна геодезія
  Випускники спеціальності являються спеціалістами у галузі геодезії, включаючи визначення місця розташування об'єктів, їх представлення на картах, геодезичні послуги для інженерних і промислових об'єктів та управління нерухомістю.
 • Геоінформатика
  Випускник має розширені знання в галузі комп'ютерних та геоінформаційних наук (зокрема геодезії та картографії); знає правила створення нових інноваційних геоінформаційних продуктів, способи проектування, виконання або участі у створенні програмного забезпечення та систем, що підтримують роботу фахівців, які купують, обробляють та використовують просторову інформацію.
 
Будівництво
Випускник будівництва (будівельний інженер), має загальну будівельну освіту, має всебічні знання і навички в галузі загального енергозберігаючого будівництва та з питань, пов'язаних з відновленням будівель. Випускник може почати працювати у будівництві, технічному нагляді, заводських цехах, проектних бюро та органах місцевого самоврядування. Також може вести та керувати власним бізнесом.


Спеціальності:

 • Енергозберігаюче будівництво
  Випускник знає проблеми енергозберігаючого будівництва, необхідні заходи (сучасні технології, матеріали та обладнання), що забезпечують обмеження втрати тепла будівлі; здатний вирішити інженерні та міждисциплінарні проблеми, пов'язані з енергозберігаючою конструкцією, термічним ремонтом будівель, відновлюваною енергією, рециркуляцією, рекуперацією та іншими елементами, що мінімалізують втрати тепла та створюють об'єкти нульової чи пасивної енергії.
 • Реконструкція будинків
  Випускник цієї спеціальності має знання загального будівництва, роль окремих елементів в об'єкті, матеріали, з яких вони можуть бути зроблені, їх внесок в перенесення навантажень і перш за все руйнівні фактори (механічні, фізичні та хімічні), які можуть помітно впливати на об'єкт під час його експлуатації; здатен, ґрунтуючись на місцевому баченні, визначити технічний стан об'єкта та на його основі розробити комплексний алгоритм відбудови або ремонту, вибрати матеріали і методи для виконання цих робіт.
 • Загальне будівництво
  Випускник цієї спеціальності має розвинені знання в області промислового, житлового та комунального будівництва, особливо в галузі проектування та створення будівельних конструкцій, нагляду та управлінні будівельними процесами, а також технічного обслуговування, експлуатації та відновлення будівельних ресурсів; готовий до впровадження технологічних та організаційних інновацій.
 • Технологія і організація будівництва
  Випускник цієї спеціальності має відмінні знання і навички в області планування і управління будівельними проектами, знання в економічній та управлінській сферах, навички економіки будівельних процесів, що створює тверду основу для сучасного управління компаніями будівельного сектора. Випускник може проектувати і впроваджувати сучасні технології та організаційні інновації.
 • Будівництво доріг
  Випускник має широкі знання будівництва, експлуатації та проектування доріг, вулиць, вузлів зв'язку, знає правила їх експлуатації та обслуговування; готовий контролювати та керувати будівельними роботами; володіє знаннями в галузі техніки безпеки та безпеки дорожнього руху, а також у сфері матеріалів та технологій для будівництва і технічного обслуговування дорожніх об'єктів; має необхідні навички у сфері проектування і будівництва дорожньої мережі та її експлуатації.
 
 
Інформатика
Випускник напрямку має різноманітні знання та навички в галузі сучасних комп'ютерних систем та роботи в командах програмування. Комбінація інформаційних знань зі знанням в сфері управління дозволяє працювати більш ефективно з фахівцями в області бізнесу та маркетингу, при роботі з усіма видами аналізу бізнес-процесів, стратегічного планування, в управлінні та керуванні організаціями в умовах ринкової економіки. Як частина курсу, проводиться викладання спеціалістичної англійської мови для ІТ-фахівців.

Спеціальності:
 • Телеінформатика
  Випускник цієї спеціальності може працювати на посадах, що вимагають знання проектування та управління мережами телеінформаційними мережами, адміністрування розподілених операційних систем, конфігурації мережевих пристроїв і управління безпекою ІТ-систем. IТ-фахівець цієї спеціальності володіє практичними навичками, пов'язаними з експлуатацією і налаштуванням телеінформаційних мереж завдяки навчанню в Академії Cisco, що працює в КПШВ.
 • Комп'ютерна графіка
  Випускник має знання та навички у галузі створення графічних рішень та використання мультимедійних технологій, використовуючи ІТ-пакети та інструменти, надані лідерами в галузі комп'ютерної графіки; може створити інтернет-додатки, використовуючи ілюстрації, анімацію та відеоролики; знає методи створення листівок, папок, логотипів, рекламних банерів для веб-сайтів, веб-макети.
 • Інтернет-технології
  Випускник має глибокі знання проблем, пов'язаних зі створенням ефективних додатків, що використовують інтернет-технології, з особливим акцентом на рішення фірми Microsoft. ІТ-інженер цієї спеціальності може створювати, використовувати та інтегрувати технології, пов'язані з мережевими сервісами, веб-сайтами та інтернет-додатками.
 • ІТ-фінансові послуги
  Випускник цієї спеціальності здатний використовувати ІТ-інструменти для розробки та створення програм, що використовуються на фінансових ринках; використовує ІТ-рішення для спеціалістів у фінансових та управлінських процесах.
 • Системи баз даних
  Після закінчення спеціальності випускник має знання і навички в області програмного забезпечення баз даних і їх створення. IТ-фахівець цієї спеціальності знає найновіші розробки сучасних систем збору, пошуку і спільного використання даних.
 • Захист комп'ютерних мереж та систем
  Випускник цієї спеціальності може працювати на посадах, що вимагають знання проектування та управління мережами телеінформаційними мережами, адміністрування розподілених операційних систем, конфігурації мережевих пристроїв і управління безпекою ІТ-систем. IТ-фахівець цієї спеціальності володіє практичними навичками, пов'язаними з експлуатацією і налаштуванням телеінформаційних мереж завдяки навчанню в Академії Cisco, що працює на базі КПШВ.
 • Зображення та звук
  Випускник має широкі знання та навички в області графічних та мультимедійних технологій в створенні передових комп'ютерних додатків та мультимедійних презентацій. Інженер-технолог цієї спеціальності також має знання та навички обробки та передачі аудіосигналів в мультимедіа.
 • Інженерія програмного забезпечення
  Випускник спеціальності програмного забезпечення має глибокі знання в області створення інформаційних систем, що дозволяє самостійно вирішувати проблеми, пов'язані зі створенням ефективного програмного забезпечення, включаючи аналіз проблем, а також специфікацію та реалізацію рішень.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • +48 572 337 760
   
 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl