Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Zasady korzystania i regulaminy

Szanowny studencie przypominamy, że: jako użytkownik biblioteki jesteś odpowiedzialny za osobiste sprawdzanie stanu konta i przestrzeganie terminów zwrotu oraz prolongaty wypożyczonych książek !!!

Korzystając z biblioteki, akceptujesz jej regulamin i zobowiązujesz się oddawać książki w terminie. W przypadku niedotrzymania zasad regulaminu, zostaje naliczana finansowa kara umowna (1 zł/ tydzień).
Stan swojego konta bibliotecznego możesz sprawdzić:

 • osobiście w bibliotece;

 • internetowo (logując się na swoje konto w wirtualnej bibliotece).

 

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają:
  1. pracownicy i studenci KPSW,
  2. nauczyciele akademiccy i studenci innych szkół wyższych w Bydgoszczy i regionie (w czytelni),
  3. inne osoby liczące co najmniej 16 lat,
  4. absolwenci KPSW (w czytelni).
 2. Ilość dzieł wypożyczonych jednocześnie jednemu czytelnikowi:
  1. pracownicy naukowo-dydaktyczni KPSW- do 20 wol.
  2. studenci KPSW i inne osoby wymienione w pkt.1 do 4 wol.
  3. w uzasadnionych wypadkach dyrektor Biblioteki może zwiększyć liczbę wypożyczanych dzieł.
 3. Zbiory biblioteczne wypożycza się na okres 4 tygodni.
 4. Nauczyciele akademiccy mają prawo wypożyczania dzieł na okres 1 roku.
 5. Można uzyskać przedłużenie okresu wypożyczenia, jeżeli nie ma na nie innych zamówień. Prośby takie należy zgłaszać przed terminem zwrotu.
 6. Na czytelnika, który nie zwrócił książki w terminie, nakłada się karę w wysokości 1 zł za każdy tydzień zwłoki ponad ustalony termin zwrotu każdego wypożyczonego dzieła.
 7. W pomieszczeniach Biblioteki należy zachować ciszę. Używanie telefonów komórkowych w czytelni jest zabronione.
 8. Konsumpcja dozwolona jest w miejscach do tego przeznaczonych.

 


 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Biblioteka Główna Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, zwanej dalej KPSW, działa na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późń. zm.), ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz. U. nr 85 poz.539 z późń. zm.) oraz Statutu Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
 2. Regulamin określa podstawowe zadania, zakres działalności i zasady organizacji Biblioteki Głównej KPSW.
 3. Biblioteka Główna Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, zwana dalej Biblioteką, jest ogólnouczelnianą jednostką Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, pełniąca funkcję biblioteki naukowej.
 4. Głównym zadaniem Biblioteki jest:
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
  • gromadzenie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
  • organizacja dostępu do elektronicznych publikacji i baz danych.
 5. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych mają osoby wymienione w ust. 8 na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Zbiory biblioteczne udostępnia się :
  • w czytelni,
  • przez wypożyczanie indywidualne,
  • poprzez sieć komputerową w przypadku zbiorów elektronicznych,
  • wypożyczanie międzybiblioteczne.
 7. Biblioteka może pobierać opłaty :
  • w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego dzieła wypożyczający jest zobowiązany do odkupienia takiego samego egzemplarza lub zapłaty dwukrotnej wartości zagubionego dzieła,
  • w przypadku przetrzymywania książki ponad 4 tygodnie wypożyczający zobowiązany jest uiścić opłatę za zwłokę w wysokości 1 złoty (jeden złoty) za każdy tydzień od jednej książki,
  • w przypadku zamówienia międzybibliotecznego.
 8. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają:
  • pracownicy i studenci KPSW,
  • pracownicy i uczniowie KPCK,
  • nauczyciele akademiccy i studenci innych szkół wyższych w Bydgoszczy i regionie,
  • inne osoby, które ukończyły co najmniej 16 rok życia,
  • absolwenci Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
 9. Prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki KPSW mają osoby wymienione w ust. 8 pkt. 1) i 2).
 10. Prawa do wypożyczania zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą wpisu do elektronicznego rejestru czytelników oraz aktywacji konta bibliotecznego.
 11. Wpisu do elektronicznego rejestru czytelników dokonuje się w wypożyczalni na podstawie legitymacji służbowej, indeksu, legitymacji studenckiej ,legitymacji uczniowskiej.
 12. Słuchacze studiów podyplomowych KPSW wpisywani są w rejestr czytelników na podstawie umowy o naukę zawartej z KPSW.


§ 2
UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU

 1. Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w czytelni uprawnione są osoby, o których mowa w § 1 ust. 8.
 2. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego za uprzednim pozostawieniem bibliotekarzowi legitymacji studenckiej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 3. W czytelni udostępnia się prócz księgozbioru podręcznego, także czasopisma.
 4. Do czytelni nie wnosi się okryć wierzchnich i toreb. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
 5. Okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni, zaś torby w szafce, do której klucz pobiera się u bibliotekarza.
 6. Dzieł udostępnionych w czytelni, użytkownikowi nie wolno wynosić poza budynek KPSW.
 7. Wykonywanie kopii możliwe jest pod warunkiem uzyskania zgody bibliotekarza oraz respektowania prawa autorskiego i praw pokrewnych.
 8. Pobrane do kopiowania dzieła należy bezzwłocznie zwrócić bibliotekarzowi.
 9. Pracownicy Biblioteki, w uzasadnionych przypadkach, uprawnieni są do kontrolowania osób opuszczających czytelnię.
 10. Regulamin korzystania z czytelni stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.


§ 3
WYPOŻYCZANIE Z BIBLIOTEKI

 1. Obsługa czytelników odbywa się w systemie bibliotecznym LIBRA2000.
 2. Przeglądanie zasobów bibliotecznych możliwe jest systemem on-line bez logowania.
 3. Czytelnik posiadający własne hasło dostępu do konta bibliotecznego ma możliwość składania drogą elektroniczną zamówień na interesującą go literaturę.
 4. Hasło dostępu czytelnik otrzymuje osobiście z chwilą wpisania w rejestr czytelników oraz aktywowania konta bibliotecznego.
 5. Czytelnik ma obowiązek kontrolowania stanu swego konta wypożyczeń.
 6. Realizacja zamówienia następuje do godziny 18.00 następnego dnia. W przypadku nieodebrania zamówionych książek ulega ono dezaktualizacji.
 7. Książki zamówione w piątek, przed zjazdem, przechowuje się do niedzieli włącznie
 8. Prawo do wypożyczania książek z Biblioteki mają osoby wymienione w § 1 ust.8 pkt 1) i 2).
 9. Nie wypożycza się:
  1. dzieł z księgozbioru podręcznego,
  2. map,
  3. wydawnictw ciągłych,
  4. nośników elektronicznych.
 10. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, wyłącznie w odniesieniu do komórek organizacyjnych Uczelni, stosuje się w tym zakresie zasady określone przez Dyrektora Biblioteki.
 11. Liczba dzieł wypożyczonych jednocześnie jednemu czytelnikowi:
  1. pracownicy naukowo -dydaktyczni KPSW- do 20 woluminów;
  2. pracownicy niepedagogiczni i studenci KPSW do 4 woluminów;
  3. pracownicy i uczniowie KPCK do 4 woluminów.
  4. w uzasadnionych wypadkach dyrektor Biblioteki może zwiększyć liczbę wypożyczanych dzieł.
 12. Zbiory biblioteczne wypożycza się na okres 1 miesiąca.
 13. Nauczyciele akademiccy mają prawo wypożyczania dzieł na okres 1 roku.
 14. Można uzyskać przedłużenie okresu wypożyczenia, jeżeli nie ma na nie zamówień. Prośby takie należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną przed terminem zwrotu.
 15. Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu dzieła przed upływem terminu wypożyczenia lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 16. Na czytelnika, który nie zwrócił książki w terminie, nakłada się karę w wysokości 1,00 złotych (jeden złotych) za każdy tydzień zwłoki ponad ustalony termin zwrotu każdego wypożyczonego dzieła.
 17. Koszty związane z wysyłaniem przez Bibliotekę upomnienia ponosi czytelnik.
 18. W uzasadnionych wypadkach, na pisemny wniosek czytelnika, Dyrektor Biblioteki może zmniejszyć lub anulować karę wymienioną w ust. 15.
 19. Uchylanie się od zwrotu, a także odmowa uregulowania nałożonej kary może pozbawić czytelnika prawa do wypożyczania okresowo lub całkowicie.
 20. Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan wypożyczonych im dzieł i ich terminowy zwrot.
 21. W razie zagubienia lub zniszczenia czytelnik zobowiązany jest zwrócić identyczny egzemplarz tej pozycji.
 22. W przypadku braku takich możliwości czytelnik uiszcza opłatę w wysokości dwukrotnej sumy wartości zagubionego lub zniszczonego dzieła.
 23. Pracownicy KPSW i KPCK zobowiązani są, przed rozwiązaniem stosunku służbowego, uzyskać w Bibliotece wpis w karcie obiegowej.
 24. Studenci KPSW i uczniowie KPCK, przed zakończeniem nauki, zobowiązani są do uzyskania w Bibliotece wpisu w karcie obiegowej.
 25. Czytelnik pokrywa też koszty wynikłe z nieprzestrzegania przez niego Regulaminu Biblioteki .
 26. Dyrektor Biblioteki może obciążyć czytelnika kosztami naprawy zniszczonych lub uszkodzonych przez niego urządzeń i sprzętu bibliotecznego.


§ 4
GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Profil gromadzenia zbiorów, zgodny z kierunkami kształcenia w Uczelni, tematyką prac naukowo-badawczych i dydaktycznych, określa dyrektor Biblioteki w porozumieniu z Radą Biblioteczną.
 2. Szczegółowe zasady gromadzenia, ewidencji, opracowania i kontroli zbiorów zostaną uregulowane odrębnie.


§ 5
ZADANIA I ZASADY DZIAŁANIA SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO

Do zadań Biblioteki jako ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o funkcjach usługowych, dydaktycznych i naukowych oraz jako ogólnodostępnej biblioteki naukowej należy:

 1. współudział w procesie kształcenia i działalności badawczej pracowników Uczelni przez odpowiedni dobór, fachowe opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, zgodnie z potrzebami użytkowników,
 2. organizowanie i prowadzenie efektywnie funkcjonującej działalności informacyjnej w celu umożliwienia dostępu do źródeł informacji oraz upowszechnianie informacji o dorobku naukowym Uczelni,
 3. szkolenie studentów w zakresie korzystania z biblioteki i źródeł informacji w celu wykorzystania tych umiejętności w dalszym kształceniu,
 4. współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.


§ 6
DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I DYDAKTYCZNA

 1. Działalność informacyjna obejmuje:
  1. tworzenie i rozbudowę warsztatu informacyjnego zgodnie z potrzebami pracowników naukowych i studentów Uczelni,
  2. udzielanie informacji o zasobach własnych systemu biblioteczno- informacyjnego Uczelni oraz innych bibliotek krajowych,
  3. udzielanie informacji bibliograficznych w zakresie kierunków kształcenia i badań prowadzonych w Uczelni,
  4. informowanie o źródłach informacji i zasadach korzystania z nich,
  5. promowanie źródeł informacji i usług bibliotecznych.
 2. Działalność dydaktyczna obejmuje:
  1. przysposobienie biblioteczne,
  2. szkolenie studentów w zakresie wyszukiwania i wykorzystania źródeł informacji,
  3. staże zawodowe.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Treść Regulaminu zostaje podana do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej KPSW oraz wyeksponowanie w pomieszczeniach Biblioteki.
 3. Osoby korzystające ze zbiorów i urządzeń Biblioteki są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących przepisów, do dbałości o należyty stan i bezpieczeństwo wypożyczonych dzieł.
 4. Z czytelni multimedialnej korzysta się wyłącznie w celach dydaktycznych.
 5. Regulamin czytelni multimedialnej stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
 6. W pomieszczeniach Biblioteki należy zachować ciszę. Używanie telefonów komórkowych w bibliotece jest zabronione.
 7. Konsumpcja dozwolona jest w miejscach do tego przeznaczonych.
 8. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.
 9. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do Rektora KPSW.
 10. Czas otwarcia Biblioteki reguluje odrębne przepisy.
 11. Dyrektor Biblioteki w porozumieniu z rektorem KPSW może okresowo ograniczyć godziny otwarcia Biblioteki, dotyczy to zwłaszcza okresu wakacji oraz przerw międzysemestralnych i świątecznych.
 12. Uwagi w sprawach związanych z korzystaniem ze zbiorów i urządzeń oraz z działalnością informacyjną i usługową Biblioteki można zgłaszać pisemnie dyrektorowi Biblioteki.
 13. Wynoszenie poza Bibliotekę, bez dopełnienia obowiązujących formalności, zbiorów bibliotecznych, a także przedmiotów i urządzeń będących własnością Biblioteki, podlega sankcjom karnym.
 14. Z dniem 30 września 2011 roku traci moc Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy z dnia 01 października 2005 roku.
 15. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 01 października 2011 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

 1. Podstawę niniejszego Regulaminu stanowi Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
 2. Zbiory na miejscu udostępniane są wyłącznie w czytelni Biblioteki Głównej KPSW, w przypadku zbiorów elektronicznych w wyznaczonych terminalach komputerowych wchodzących w skład systemu biblioteczno-informacyjnego.
 3. Przed skorzystaniem z czytelni należy okrycie wierzchnie pozostawić w szatni lub w szafce, do której klucz wydaje bibliotekarz. W szafce należy również pozostawić torby.
 4. W pomieszczeniach Biblioteki zabrania się konsumpcji i korzystania z telefonów komórkowych.
 5. Osoby mające zamiar skorzystać z czytelni zobowiązane są do pozostawienia u bibliotekarza legitymacji lub dowodu tożsamości i wpisania się do księgi odwiedzin.
 6. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i księgozbioru przeznaczonego do wypożyczania.
 7. W czytelni korzysta się również z wydawnictw ciągłych (czasopism), przy czym w czytelni wyłożone są ostatnie numery czasopism. Numery archiwalne należy zamówić u bibliotekarza po uprzednim sprawdzeniu w katalogu ich dostępności.
 8. Spis prenumerowanych tytułów czasopism dostępny jest w katalogu i czytelni.
 9. Korzystający z księgozbioru podręcznego zobowiązany jest do odkładania książek na stolik znajdujący się przy wyjściu z czytelni. Zabrania się samodzielnego odstawiania książek na półki.
 10. W czytelni można korzystać z materiałów własnych potrzebnych do pracy, w tym z komputera przenośnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu dyżurującemu bibliotekarzowi.
 11. Dzieł udostępnionych w czytelni nie wolno wynosić poza Bibliotekę bez zgody bibliotekarza i uprzednim pozostawieniu u pracownika Biblioteki kart z książek.
 12. Do kopiowania nie wydaje się dzieł rzadkich i cennych, nieosiągalnych już na rynku wydawniczym.
 13. Kopiowanie dzieł nie może naruszać praw autorskich i praw pokrewnych.
 14. W niedziele zjazdowe materiały do kopiowania wydaje się do 40 minut przed zakończeniem pracy Biblioteki, w pozostałe dni do 30 minut przed zakończeniem pracy Biblioteki.
 15. W czytelni dopuszcza się możliwość pracy w grupie, jednakże pod warunkiem niezakłócania pracy innym użytkownikom czytelni.
 16. Korzystający z czytelni zobowiązani są do:
  1. przestrzegania postanowień Regulaminu,
  2. dbałości o powierzone im mienie,
  3. stosowania się do zaleceń pracowników Biblioteki.

Załącznik nr 2 do Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
 

 1. Użytkownicy czytelni multimedialnej zobowiązani są do korzystania z komputerów zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych.
 2. Czytelnia multimedialna nie jest miejscem do przeglądania wydawnictw w formie papierowej.
 3. Za zgodą bibliotekarza użytkownik może korzystać z księgozbioru bibliotecznego w czytelni multimedialnej, jeżeli zamierza z niego korzystać podczas pracy z komputerem.
 4. W czytelni multimedialnej zabrania się konsumpcji, korzystania z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych
 5. Podczas pracy należy zachować ciszę.
 6. Zabrania się wykonywania czynności będących naruszeniem praw autorskich twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 7. Zabroniony jest nieupoważniony dostęp do zasobów sieci lokalnej i globalnej.
 8. Zabrania się instalowania urządzeń mogących stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania sieci komputerowej.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie w dowolnym czasie jego pracy przez osoby uprawnione (bibliotekarza, administratora sieci).
 10. W celu skorzystania z czytelni multimedialnej należy zostawić na czas pracy legitymację lub inny dokument tożsamości, wpisać do zeszytu odwiedzin swoje dane oraz numer albumu lub legitymacji.
 11. Dyżurny bibliotekarz służy pomocą w obsłudze zainstalowanych programów. Nie uczy jednak ich obsługi. Wyjątek stanowi obsługa oprogramowania bibliotecznego Libra 2000.
 12. W czytelni multimedialnej umożliwia się dostęp do wirtualnego katalogu Biblioteki KPSW, elektronicznych baz danych oraz czasopism elektronicznych.
 13. Informacje o zasobach dostępnych elektronicznie znajdują się w czytelni multimedialnej.
 14. Z zasobów elektronicznych można korzystać na miejscu w czytelni multimedialnej na wyznaczonych stanowiskach komputerowych lub zdalnie dla uprawnionych grup użytkowników.
 15. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą pracę programu lub sprzętu.
  1. Uwagi związane z korzystaniem z komputerów lub programów należy zgłaszać wyłącznie pisemnie dyrektorowi Biblioteki, który zobowiązany jest przekazać je kierownikowi komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę systemu informatycznego KPSW.
  2. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, bibliotekarz lub kierownik komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę systemu informatycznego KPSW mają prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika oraz zatrzymania dokumentu tożsamości lub legitymacji aż do wyjaśnienia sprawy.
  3. Użytkownicy czytelni multimedialnej zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania do zawartych w nim postanowień.Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl