Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Repozytoria

 

 • Baza Wiedzy WIR
  https://wir.ue.wroc.pl/index.seam

 • CEON – repozytorium Centrum Otwartej Nauki adresowane jest do całego polskiego środowiska naukowego. Udostępniane są tu różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie. Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest otwarty. Repozytorium jest zgodne z opracowanym przez Open Archive Initiative (OAI) protokołem pobierania metadanych, dzięki czemu dokumenty w nim udostępnione są łatwe do odnalezienia poprzez serwisy gromadzące informacje o zasobach naukowych w formie cyfrowej. Repozytorium jest oparte o oprogramowanie DSpace, dostosowane do lokalnych potrzeb przez programistów z Centrum Otwartej Nauki
  https://depot.ceon.pl/         

 • eRIKA - Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to cyfrowa kolekcja dokumentów stanowiących świadectwo naukowej, badawczej oraz dydaktycznej działalności pracowników Krakowskiej Akademii. Znajdziesz tu między innymi: artykuły naukowe, książki i fragmenty książek, rozprawy doktorskie, raporty z prac badawczych, nagradzane prace magisterskie i licencjackie oraz materiały konferencyjne.
  https://repozytorium.ka.edu.pl/

 • Federacja Bibliotek Cyfrowych
  https://fbc.pionier.net.pl/

 • Portal z Otwartymi Zasobami Kultury i Nauki - portal gromadzi w jednym miejscu cyfrowe kopie najcenniejszych lub zagrożonych zniszczeniem obiektów kultury i nauki. Użytkownicy portalu mają do dyspozycji ponad 15 milionów obiektów pogrupowanych w ramach 64 kategorii tematycznych, w tym m.in.: książki, czasopisma, fotografie, grafiki i rysunki, zbiory muzealne, zbiory archiwalne. Wszyscy zainteresowani mogą ponadto korzystać z dokumentów pochodzących z różnych epok historycznych, poznają także książki mniej znanych autorów, a nawet stworzą własną, wirtualną kolekcję zasobów kultury. Portal kronika.gov.pl to większa dostępność cyfrowych dzieł, lepsza jakość, a także możliwość ponownego wykorzystywania zasobów w innowacyjnych aplikacjach i usługach.
  kronika.gov.pl

 • Open AGH (Otwarte zasoby edukacyjne) – repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych przygotowane przez pracowników, doktorantów i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. AGH jako pierwsza w Polsce uczelnia wyższa oficjalnie włączyła się do ruchu otwartych zasobów edukacyjnych. Pomysłodawcą, twórcą i administratorem samego serwisu jest Centrum
  e-Learningu AGH
  http://open.agh.edu.pl/index.php?id=1&theme=1280

 • Open AGH E-podręczniki (bezpłatne e-podręczniki) - W serwisie każdy ma dostęp zarówno do gotowych e-podręczników, jak i pojedynczych modułów. Cała zawartość portalu jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska
  https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/tiki-index.php

 • Organizowanie Społeczności Lokalnej - w serwisie udostępnione zostały publikacje odnośnie m.in. działań aktywizujących i usamodzielniających, pomagające osobom wykluczonym na nowo włączyć się do życia społecznego.
  http://www.osl.org.pl/repozytorium-plikow/

 • Polskie Repozytoria Otwarte Publikacji
  https://uwolnijnauke.pl/polskie-repozytoria-publikacji

 • RePec (Research Papers in Economics) – repozytorium z dziedziny ekonomii
  http://repec.org/

 • Repozytorium UMK - Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty cyfrowe, które są efektem prac badawczych i dydaktycznych pracowników i doktorantów UMK. Jego celem jest promowanie dorobku naukowego, badań prowadzonych na toruńskim uniwersytecie oraz wspomaganie dydaktyki. Repozytorium zawiera artykuły naukowe, sprawozdania, preprinty, raporty, materiały konferencyjne, dydaktyczne itp. Zasób zorganizowany jest wokół zespołów, które odpowiadają wydziałom i innym jednostkom uczelni.
  https://repozytorium.umk.pl/

 • RUB – Repozytorium gromadzi i udostępnia cyfrowe wersje dokumentów pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Repozytorium ma budowę hierarchiczną, odzwierciedlającą strukturę uczelni. Tworzą ją wydziały oraz jednostki pozawydziałowe, stanowiące zespoły. Dokumenty są zamieszczane w kolekcjach, które zostały przyporządkowane poszczególnym zespołom.
  https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/

 • RCIN – Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych złożone jest ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych
  http://rcin.org.pl/dlibra/text?id=aboutRCIN

 • RE-BUŚ – Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego powstało w celu upowszechniania dorobku naukowego pracowników, promowania badań naukowych prowadzonych na UŚ, a także wspomagania procesów dydaktycznych. RE-BUŚ zawiera pełne teksty publikacji pracowników, współpracowników, doktorantów i studentów UŚ.
  https://rebus.us.edu.pl/

 • UEK – Repozytorium Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie gromadzi w formie elektronicznej prace i dane badawcze pracowników UE w Krakowie.
  https://r.uek.krakow.pl/o_repozytorium.jsp

 • Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (otwarty dostęp)
  https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/ksiazki-w-otwartym-dostepie/


 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl