Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Historia

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa powstała, podobnie jak inne uczelnie niepaństwowe, na wyraźne zamówienie społeczne najbliższego regionu. Jej narodziny zbiegły się  z wyjątkowymi okolicznościami współczesnej historii, to jest: pierwszego roku nowego XXI stulecia. Zbieżności te można odczytywać jako zapowiedź pomyślnej drogi dynamicznego rozwoju uczelni, co już znajduje potwierdzenie w dotychczasowym jej funkcjonowaniu.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy jest wyższą szkołą niepubliczną. Została utworzona w 2000 roku z inicjatywy Założycieli Heleny i Romana Czakowskich. Działa zgodnie z Ustawą o wyższych szkołach. Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dn. 29 grudnia 2000 r. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod pozycją 51 (Po wprowadzeniu elektronicznego rejestru uczelni niepublicznych, aktualny nr KPSW w rejestrze to: nr 190.). Zasady funkcjonowania Uczelni reguluje statut oraz regulamin studiów uchwalone przez Senat KPSW. Organami jednoosobowymi Uczelni są: Prezydent, Rektor, Dziekani oraz organami kolegialnymi są Konwent, Senat, Rada Powiernicza i Rady Wydziałów.

Od początku istnienia, tj. od 2000 roku, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy funkcjonuje na zasadach NON-PROFIT, co oznacza, że ma charakter niezarobkowy, a cały zysk jest przeznaczany na inwestycje. Uczelnia posiada również pozostałe cechy właściwe dla organizacji non-profit, tj.: wyrazistą i trwałą strukturą organizacyjną, strukturalną niezależność od władz publicznych, samorządność oraz dobrowolność.


Kierunki studiów

Akademia Kujawsko-Pomorska (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa) prowadzi studia magisterskie, inżynierskie i licencjackie. W ofercie Uczelni znajduje się kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych oraz kursy dla studentów i absolwentów, którzy także mają możliwość pogłębiania wiedzy w ramach zakresów uzupełniających i dodatkowych (modułów).

Studenci AKP (KPSW) mogą podjąć naukę w systemie:

 • stacjonarnym - najlepsze rozwiązanie dla osób, które niedawno skończyły szkołę, zdały egzamin maturalny i nie pracują, ponieważ zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.
 • niestacjonarnym - najbardziej odpowiadać będą osobom, które są już aktywne zawodowo, ale chciałyby poszerzać swoje kwalifikacje. Zajęcia w tym systemie odbywają się wg terminarza zjazdów, w soboty i niedziele.

Szczególnie uzdolnieni studenci Uczelni, po ukończeniu pierwszego roku, mają możliwość studiowania według indywidualnych planów studiów i programów nauczania (tzw. indywidualny tok studiów). Zapewnia się im wówczas szczególną opiekę dydaktyczno-naukową oraz umożliwia skrócenie czasu trwania kształcenia. Każdego roku Uczelnia poszerza ofertę kierunków oraz zakresów, dostosowując ją do aktualnych potrzeb rynku pracy.   
 

MISJA Sapientiae Servientes - w służbie mądrości

Sapientiae Servientes (w służbie mądrości) - słowa te umieszczone na sztandarze Akademii Kujawsko-Pomorskiej (Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej) wyrażają misję Uczelni. Akademia Kujawsko-Pomorska (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy) to miejsce, gdzie wspólnym wysiłkiem poszukuje się prawdy, wiedzy i umiejętności, czerpiąc z sentencji: "człowiek jest przede wszystkim istotą, która szuka prawdy, usiłuje nią żyć i pogłębiać ją w dialogu, który obejmuje dawne i przyszłe pokolenia" (Centessimus Annus, 49).
AKP (KPSW) w Bydgoszczy we wszystkich zakresach swojej działalności jest  zorientowana na służenie drugiemu człowiekowi. Nasza misja to przygotowanie absolwentów do potrzeb nieustannie zmieniającego się rynku pracy i oczekiwań pracodawców oraz wyzwań gospodarki globalnej. By ten cel zrealizować, AKP (KPSW) powołała do życia Radę Doradczą Pracodawców, Przedsiębiorców  i Samorządowców. Zespół ekspertów wspiera pracowników Uczelni swoim doświadczeniem w opracowywaniu i doskonaleniu programów kształcenia oraz dostosowywaniu ich do potrzeb pracodawców.

Misją AKP (KPSW) jest także wychowanie studentów w duchu zasad moralnych i odpowiedzialności za wykonywane przez siebie zadania. Pragniemy, by ich wiedza i postawy wyniesione z Uczelni były zgodne z europejskim i światowym trendem kształcenia pozwalającym na kompetentne i świadome funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającym się globalnym społeczeństwie. Dążymy, by nasi absolwenci byli ludźmi o silnej motywacji zawodowej.
Strategia rozwoju AKP (KPSW) oparta jest na przesłankach stanowiących jednocześnie jej podstawy rozwojowe:

 • zatrudnianiu wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników naukowo-dydaktycznych,
 • nieustannym dbaniu o zapewnienie i doskonalenie wysokiej jakości kształcenia,
 • przygotowaniu absolwentów do pracy zawodowej i pełnienia ról publicznych w warunkach nieustannie zmieniającego się rynku pracy i potrzeb pracodawców oraz wyzwań gospodarki globalnej,
 • zwiększaniu atrakcyjności oferty edukacyjnej, w tym wzbogaceniu programu studiów o studia w j. angielskim na wszystkich wydziałach,
 • wspieraniu inicjatyw prowadzących do rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej oraz wymiany pracowników i studentów,
 • zapewnianiu kadrze naukowej oraz studentom AKP (KPSW0 szerokiego dostępu do informacji naukowej i najnowszej literatury światowej, w tym wydawnictw elektronicznych i cyfrowych baz danych,
 • poprzez realizację Akademii Liderów, nadanie priorytetowego charakteru kształtowaniu postaw kreatywnych i kształceniu umiejętności kluczowych, takich jak: komunikacja interpersonalna, komunikacja językowa, współpraca, mobilność, radzenie sobie w sytuacjach problemowych, przedsiębiorczość, kompetencje interpersonalne i obywatelskie.
 • pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na działalność naukowo-badawczą, w tym ze środków MNiSW oraz UE,
 • zwiększeniu liczby nauczycieli akademickich zatrudnionych w AKP (KPSW) w podstawowym miejscu pracy, w tym kształcenie własnej kadry naukowo-dydaktycznej,
 • modernizacji i rozwoju infrastruktury dydaktycznej ułatwiającej pracownikom i studentom swobodny dostęp do nowych technologii informacyjnych i technik z wykorzystaniem e-learningu.


UZNANIE I PRESTIŻ


Przez ponad 20 lat funkcjonowania AKP (KPSW) zyskała opinię Uczelni solidnej i przyjaznej studentom. Wszystkie prowadzone kierunki posiadają pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co daje studentom gwarancję rzetelnej realizacji programu studiów.

Uznanie i prestiż Uczelni potwierdzają otrzymane wyróżnienia i certyfikaty. Wśród najważniejszych należy wymienić: Medal Papieża Benedykta XVI - otrzymali go prof. AKP, dr Helena Czakowska, Rektor Uczelni i prof. AKP, ks. dr hab. Mariusz Kuciński. Ojciec Święty podziękował w ten sposób za współpracę przy organizacji międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu "Jeden świat - wiele kultur". W 2012 r. Benedykt XVI przyznał naszej Uczelni Brązowy Medal Papieski za zaangażowanie w przygotowania związane z wizytą w AKP (KPSW) Jego Eminencji Ks. Kard. Prof. Tarcisio Bertone oraz otwarcie Centrum Studiów Ratzingera. Ponadto władze Uczelni otrzymały od  Ks. Kard. Prof. Tarcisio Bertone medal wydany z okazji 50-lecia kapłaństwa Jego Eminencji. Jest to wyraz wdzięczności za uznanie zasług Kardynała i przyznanie przez Senat Uczelni najwyższego wyróżnienia - tytułu Profesora Honorowego AKP (KPSW).

Uczelnia może się pochwalić bardzo dobrą współpracą z władzami miasta, regionu i powiatów. Za tę działalność jest nagradzana wieloma odznaczeniami, wśród których należy wymienić m.in. Medal Kazimierza Wielkiego - najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Radę Miasta Bydgoszczy, osobom i instytucjom, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju naszego miasta, Medal Prezydenta Bydgoszczy i Medal Starosty Bydgoskiego. Od lat Akademia Kujawsko-Pomorska (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa) współpracuje z wieloma uczelniami z kraju i z zagranicy, z którymi organizuje szereg konferencji i sympozjów naukowych. Kontakty   z uniwersytetami i instytucjami międzynarodowymi zaowocowały wieloma nagrodami i wyróżnieniami.

Uczelni ośmiokrotnie przyznano Certyfikat Wiarygodna Szkoła. Dla studentów oraz kandydatów to gwarancja, że wybrali Uczelnię, która funkcjonuje  zgodnie z obowiązującym prawem, dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczną i zapewnia swoim studentom właściwe warunki studiowania. AKP (KPSW) wyróżniono w konkursie "Mama w pracy", w którym nagradza się firmy  i instytucje pomagające młodym mamom łączyć obowiązki macierzyńskie z pracą. Celem tego konkursu jest wspieranie kobiet łączących wychowywanie dzieci z pracą zawodową. W 2011 r. Uczelnia otrzymała główne nagrody w konkursie  "Lodołamacze"  (etap wojewódzki i ogólnopolski), organizowanym pod patronatem Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej, Anny Komorowskiej. Przyznano je za szczególną wrażliwość społeczną i odpowiedzialną politykę personalną uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych. AKP (KPSW) została zwycięzcą w konkursie "Dobre Stypendia 2010" organizowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację "Moje Stypendium". Kapituła Konkursu doceniła przyznawane studentom stypendia AKP (KPSW) ze środków własnych Uczelni. Uczelnia na co dzień współpracuje z szeregiem instytucji i organizacji, włącza się też w przygotowanie wielu akcji społecznych i wolontariackich. Za tę działalność otrzymuje mnóstwo podziękowań i gratulacji.

  Akademię Kujawsko-Pomorską (Kujawsko-Pomorską Szkolę Wyższą) ukończyło tysiące absolwentów, a każdego roku swoim zaufaniem obdarzają nas kolejni. Dane te potwierdza w swoich raportach Magazyn Edukacyjny "Perspektywy", gdzie w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018 - 2021 w kategorii Najlepsze uczelnie niepubliczne Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa uplasowała się na pierwszym miejscu w województwie kujawsko-pomorskim. Według raportu z 2022 jest więc NAJlepszą Uczelnią  niepubliczną w Bydgoszczy. Ponadto od początku istnienia Uczelnia stosuje politykę stałego czesnego, które  w wielu okresach okazywało się NAJniższym czesnym w regionie.


KADRA I BADANIA NAUKOWE

Kadra naukowo-dydaktyczna prowadzi indywidualne i zespołowe  badania, których efektem są liczne, nowatorskie inicjatywy znane nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Zwieńczeniem niektórych z tych działań są organizowane i współorganizowane przez Uczelnię, m. in. prowadzone cyklicznie konferencje, seminaria, sympozja i warsztaty.
Z uczelnią związanych jest blisko 500 pracowników naukowo-dydaktycznych z kraju i za granicy. Każdego roku Uczelnia organizuje szereg konferencji, sympozjów, seminariów i naukowych spotkań. Jednym z wiodących wydarzeń przygotowywanych przez AKP (KPSW) jest Kongres z cyklu "Jeden świat-wiele kultur" (www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl). W 2011 roku organizowana była wspólnie z Fundacją Watykańską: Joseph Ratzinger - Benedykt XVI i przyciągnęła do Bydgoszczy wielu wybitnych naukowców z Polski i z zagranicy. Przez dwa dni, ponad 100 referentów z 32 polskich i zagranicznych uczelni oraz instytucji dyskutowało na temat wielokulturowości i problemów współczesnego świata. Wydarzenie to zostało odnotowane w mediach w 160 krajach. Poświęcono mu także sporo miejsca w wydawanym przez Fundację Watykańską newsletterze. Warto dodać, że dotąd tylko trzy uczelnie w Europie współpracują z Fundacją. W 2013 roku odbyła się czwarta edycja Kongresu "Jeden świat-wiele kultur", a po raz trzeci jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia była Fundacja Watykańska: Joseph Ratzinger - Benedykt XVI. W 2020 roku przygotowywana jest już IX edycja Kongresu. Cykl konferencji adresowanych do szerokiego grona odbiorców - kulturoznawców, politologów, socjologów, historyków, teologów, pedagogów, ekonomistów, medioznawców, prawników oraz przedstawicieli innych nauk - będzie w tym roku kontynuowany. Akademia Kujawsko-Pomorska (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa) prowadzi również popularnonaukowe wykłady otwarte, których prelegentami są pracownicy naukowo-dydaktyczni AKP (KPSW) i wybitni profesorowie z innych, zaprzyjaźnionych Uczelni. Siłą Uczelni są również indywidualne i zespołowe badania naukowe prowadzone przez naszych pracowników, których celem jest wyjaśnienie niezbadanych dotąd zjawisk i odkrywanie nowych praw naukowych.

WYDAWNICTWO

Prestiż Uczelni podnosi również fakt, iż posiada ona własne Wydawnictwo, które toruje drogę do zaistnienia w powszechnej świadomości osiągnięć naukowych jej pracowników,  studentów  i  absolwentów. Wraz  z  publikowaniem podręczników,  monografii,  prac  zbiorowych i innych  opracowań  naukowych Uczelnia jest wydawcą trzech prestiżowych roczników (w  formie  tradycyjnej  i  elektronicznej), które znajdują  się  na  renomowanej  punktowanej, ministerialnej liście polskich i zagranicznych czasopism naukowych: „Roczniki Ekonomiczne KPSW”, „Studia z zakresu nauk prawno-ustrojowych. Miscellanea”, „Rocznik Naukowy KPSW. Transdyscyplinarne studia o kulturze (i) edukacji”. Wydawnictwo AKP (KPSW) jest otwarte na współ-pracę,  czego  dowód  stanowi  kooperacja  wydawnicza  z  wieloma instytucjami. Roczniki odnotowują coroczny  wzrost  wskaźnika  Index  Copernicus  Value - ICV. Wizytówką tego jest cykl publikacji, będących pokłosiem seminariów odbywających się w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Nasze Wydawnictwo znajduje się w ministerialnym zestawieniu wydawnictw na poziomie I.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl