Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne

 REKRUTACJA NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024:

 
Zasady rekrutacji nauczycieli akademickich Akademii Kujawsko-Pomorskiej na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2023/2024
 1. Nauczyciel akademicki ubiegający się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ winien spełniać kryterium formalne, jakim jest łącząca go z Akademią Kujawsko-Pomorską (dalej: AKP) umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.
 2. Rekrutacji na wyjazdy zagraniczne nauczycieli akademickich dokonuje Centrum Współpracy z Zagranicą AKP (dalej: CWZ AKP).
 3. Nauczyciel zainteresowany wyjazdem w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych w zagranicznych uczelniach partnerskich składa Formularz Zgłoszeniowy oraz Indywidualny Program Nauczania (Staff Mobility For Teaching Mobility Agreement) lub Indywidualny Program Szkolenia (Staff Mobility For Training Mobility Agreement) w CWZ AKP. Wzory dokumentów stanowią odpowiednio załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszych zasad.
 4. Podstawą kwalifikacji nauczyciela na wyjazd w programie Erasmus+ jest ocena Indywidualnego Programu Nauczania lub Indywidualnego Programu Szkolenia, które ustalane są z instytucją przyjmującą.
 5. Kryteriami, które bierze się pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym są:
  1) doświadczenie dydaktyczne;
  2) swoboda prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku wykładowym uczelni przyjmującej;
  3) kandydatury pracowników etatowych są traktowane priorytetowo;
  4) pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.
 6. Formularz Zgłoszeniowy składany przez kandydata, w ramach postępowania komisji kwalifikacyjnej opiniowany jest przez osobę odpowiedzialną na Uczelni za koordynowanie Programu Erasmus+, Dziekana danego wydziału Uczelni lub Dyrektora Instytutu / innej jednostki organizacyjnej, Prorektora ds. Ekonomicznych i Współpracy Międzynarodowej oraz przez Prezydenta, a następnie podlega zatwierdzeniu przez Rektora.
 7. O zakwalifikowaniu na wyjazd kandydat informowany jest przez osobę odpowiedzialną w Uczelni  za koordynację współpracy z zagranicą. W razie negatywnej decyzji, nauczycielowi przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia decyzji.
 8. Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację wyjazdu jest określana według stawek opublikowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na dany rok akademicki.
 9. Terminy zgłoszeń oraz listę uczelni partnerskich Uczelnia podaje na swojej stronie internetowej.         
 10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Zasadach zastosowanie znajdują regulacje ponad-uczelniane dotyczące programu Erasmus+, postanowienia umów międzyuczelnianych, w ramach których realizowany jest wyjazd nauczyciela oraz umowa zawarta pomiędzy AKP w Bydgoszczy a nauczycielem akademickim, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacji.
 11. Uczelnia prowadzi rekrutację na wyjazdy zagraniczne do dnia 30.09.2023, a jeśli pozostaną wolne miejsca na wyjazdy, to pozostała rekrutacja odbywać się będzie w trybie ciągłym.

Formularz zgłoszeniowy dla Nauczyciela Akademinickiego

 
 
 
 Zasady rekrutacji studentów Akademii Kujawsko-Pomorskiej na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2023/2024 
 1. Rekrutacji na wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne dokonuje Centrum Współpracy z Zagranicą AKP.
 2. O wyjazd na studia lub praktykę za granicą mogą ubiegać się osoby, które:
  a.) są studentami co najmniej drugiego roku studiów Akademii Kujawsko-Pomorskiej , z zastrzeżeniem ust. 3, i nie przebywają na urlopie dziekańskim (wymóg ten dotyczy wyjazdów na studia);
  b.) znają wymagany język obcy w stopniu umożliwiającym odbywanie studiów lub praktyki za granicą;
  c.) osiągnęły co najmniej dobrą średnią ocen z dotychczasowego toku studiów.
 3. Wymóg, o którym mowa w ust. 2 pkt a. nie dotyczy studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w Akademii Kujawsko-Pomorskiej Szkole kontynuują naukę w AKP w celu uzyskania tytułu magistra. W takim przypadku student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o wyjazd na studia lub praktykę za granicą, o ile spełnia wszystkie przesłanki wymagane do zakwalifikowania studenta do wyjazdu, w tym przede wszystkim w zakresie znajomości języka obcego oraz dobrych wyników w nauce. Przy weryfikacji osiągnięć w nauce studenta pierwszego roku studiów magisterskich, bierze się pod uwagę również oceny uzyskane przez niego w ramach studiów pierwszego stopnia.
 4. Osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane są złożyć w Centrum Współpracy z Zagranicą AKP następujące dokumenty:
  1. wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej Uczelni oraz w Centrum Współpracy z Zagranicą AKP), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Zasad;
  2. CV i list motywacyjny w wymaganym języku obcym w przypadku chęci wyjazdu na praktykę zagraniczną (wersja pisemna i elektroniczna przesłana na adres e-mail: internationaloffice@AKP.edu.pl);
  3. odpowiedni certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (osoba, która nie posiada certyfikatu zobowiązana jest zdać test językowy podczas postępowania kwalifikacyjnego).
 5. Kryteriami, które bierze się pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym są przede wszystkim:
  1. średnia ocen za ostatni ukończony rok studiów,
  2. znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości,
  3. działalność organizacyjna (np. w ramach Samorządu Studenckiego).
 6. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, która dokonuje preselekcji na podstawie dokumentów złożonych przez studenta oraz selekcji na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku większej liczby osób zakwalifikowanych niż przewidziana liczba miejsc, sporządza się listę rezerwową kandydatów. Protokół postępowania kwalifikacyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad.
 7. O zakwalifikowaniu na wyjazd kandydat informowany jest przez osobę odpowiedzialną w Uczelni  za koordynację współpracy z zagranicą (sekretarz Komisji). W razie negatywnej decyzji, Studentowi przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w ciągu 7 dni od dnia jej doręczenia kandydatowi.
 8. Terminy zgłoszeń na wyjazdy zagraniczne oraz lista uczelni partnerskich są dostępne na stronie internetowej Uczelni oraz w gablotach informacyjnych rozmieszczonych na terenie Uczelni.
 9. Uczelnia prowadzi rekrutację na wyjazdy zagraniczne Studentów w trybie ciągłym do momentu wyczerpania się dostępnej puli wyjazdów z programu Erasmus+ na dany rok akademicki.
 10. Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację wyjazdu jest określana według stawek opublikowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na dany rok akademicki.
 11. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Zasadach zastosowanie znajdują regulacje ponad-uczelniane dotyczące programu Erasmus+, postanowienia umów międzyuczelnianych, w ramach których realizowany jest wyjazd studenta oraz umowa zawarta pomiędzy AKP w Bydgoszczy a studentem, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacji.
 
 
 
Zasady rekrutacji pracowników Akademii Kujawsko-Pomorskiej niebędących nauczycielami akademickimi na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2023/2024
 1. Pracownik niebędący nauczycielem akademickim ubiegający się o wyjazd w ramach Programu Erasmus+ winien spełniać kryterium formalne, jakim jest łącząca go z Akademią Kujawsko-Pomorską (dalej: AKP) umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.
 2. Rekrutacji na wyjazdy zagraniczne pracowników, o których mowa w pkt. 1 dokonuje Centrum Współpracy z Zagranicą AKP (dalej: CWZ AKP).
 3. Pracownik zainteresowany wyjazdem w celach szkoleniowych w zagranicznych uczelniach partnerskich składa Formularz Zgłoszeniowy oraz Indywidualny Program Szkolenia (Staff Mobility For Training Mobility Agreement ) w CWZ AKP. Wzory dokumentów stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 3 do niniejszych Zasad.
 4. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus+ jest ocena Indywidualnego Programu Szkolenia, który podlega uzgodnieniu z instytucją przyjmującą. Indywidualny Program Szkolenia określa zakładane cele szkolenia, harmonogram pracy oraz oczekiwane rezultaty.
 5. Kryteriami, które będą brane pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym są:
  1) doświadczenie zawodowe i staż pracy;
  2) swoboda komunikacji w języku instytucji przyjmującej;
  3) priorytetowo są traktowane osoby wykonujące obowiązki na podstawie umowy o pracę (pełnoetatowi);
  4) pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników, spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe, mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy;
  5) wyjazdy powinny wpisywać się w plan podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników uczelni.
 6. O zakwalifikowaniu na wyjazd kandydat informowany jest przez osobę odpowiedzialną na Uczelni za koordynowanie współpracy z zagranicą. Pracownikowi przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia decyzji kandydatowi.
 7. Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację wyjazdu jest określana według stawek opublikowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na dany rok akademicki.
 8. Terminy zgłoszeń na wyjazdy zagraniczne oraz lista instytucji partnerskich znajdują się na stronie internetowej Uczelni.
 9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Zasadach zastosowanie znajdują regulacje ponaduczelniane dotyczące programu Erasmus+, postanowienia umów międzyuczelnianych, w ramach których realizowany jest wyjazd pracownika oraz umowa zawarta pomiędzy AKP w Bydgoszczy a pracownikiem, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacji.
 10. Uczelnia prowadzi rekrutację na wyjazdy zagraniczne do dnia 30.09.2023, a jeśli pozostaną wolne miejsca na wyjazdy, to pozostała rekrutacja odbywać się będzie w trybie ciągłym. 

 

 

Zasady finansowania wyjazdów zagranicznych w ramach Programu Erasmus+  w  Akademii Kujawsko-Pomorskiej w roku akademickim 2023/2024

 

 1. Stypendium wypłacane z budżetu Programu Erasmus+ pozwala na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem za granicą. Stypendium ma charakter uzupełniający.
 2. Kwota stypendium jest uzależniona od:
  a) wysokości grantu otrzymanego przez Akademię Kujawsko-Pomorską (dalej: AKP) z Narodowej Agencji Programu Erasmus+,

  b) długości pobytu za granicą, rozliczanego z dokładnością do 1 dnia,

  c) stawek obowiązujących dla studentów i pracowników, ustalonych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na dany rok akademicki dla poszczególnych krajów.
 3. Komunikaty Narodowej Agencji Programu Erasmus+ dotyczący wysokości stawek obowiązujących w roku 2023/2024 (Zasady alokacji dofinansowania dla projektów mobilności w sektorze szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ dla konkursu wniosków 2023) przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad.
 4. Uczestnik mobilności - wyjeżdżający w ramach umowy finansowej KA131 może wnioskować o przyznanie zwiększonej stawki ryczałtowej na koszty podróży ekologicznej (green travel), jeżeli odbywa większą część podróży (co najmniej 51% w dwie strony) ekologicznymi/niskoemisyjnymi/zrównoważonymi środkami transportu. Uznawanymi w programie Erasmus+ ekologicznymi środkami komunikacji są: autobus, pociąg, rower, carpooling – wspólna podróż osób na tej samej trasie, w tym samym celu, samochodem jednego ze współpasażerów. Podróż: samolotem, statkiem (łodzią, promem), samochodem (jednoosobowo), motocyklem nie jest ekologiczną podróżą. Green travel nie jest opcją przyznawaną uczestnikowi automatycznie. Pracownik wnioskuje do instytucji wysyłającej o przyznanie kwoty/zwiększonej stawki z tytułu green Ravel przed mobilnością, deklarując opcję realizacji podróży na zasadzie green Travel – oświadczenie o planie skorzystania z niskoemisyjnych środków transportu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszych Zasad, o oświadczenie potwierdzające odbycie podróży stanowi Załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.
 5. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane do Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.
 6. W przypadku wykładowców i pracowników wypłacane są: ryczałt na podróż, zgodnie z wyliczeniem kilometrów kalkulatorem odległości oraz stawkami ryczałtowymi opublikowanymi przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ (Akcja 1. Mobilność – szkolnictwo wyższe) a także wsparcie indywidualne (dzienna stawka zgodna ze stawkami opublikowanymi przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na dany rok).
 7. Zasady wypłacania stypendium (forma, sposób płatności, ilość rat itd.) ustalane są przed wyjazdem i ujęte w umowie zawieranej pomiędzy beneficjentem a AKP.
 8. W przypadku wyjazdów studentów dopuszcza się możliwość przedłużenia pobytu za granicą. W takim przypadku konieczne jest złożenie pisemnego wniosku, który winien być zaopiniowany przez Dziekana danego wydziału oraz zatwierdzony przez Prorektora ds. Kształcenia i Studentów. Zmiany terminów wymagają podpisania aneksu do umowy pomiędzy studentem a uczelnią oraz podpisania kolejnego Porozumienia o programie zajęć lub Porozumienia o programie praktyki.
 9. Wypłata stypendium, w przypadku przedłużenia pobytu, jest uzależniona od wysokości środków przyznanych na ten cel AKP przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ na dany rok akademicki.
 10. Podstawą rozliczenia otrzymanego stypendium jest realizacja postanowień szczegółowych, zawartych w umowie pomiędzy beneficjentem a AKP.
 11. Niedopełnienie formalności stanowi podstawę rozwiązania umowy i żądania zwrotu stypendium.

 

 

 

 

  Kujawsko-Pomorska Szkołą Wyższa w Bydgoszczy docenia i motywuje pracowników zarówno naukowych jak i administracyjnych uczestniczących w mobilności. Światowy wymiar nauki, jej internacjonalizacja to jeden z priorytetów strategicznych rozwoju Uczelni. Dzięki uczestnictwu w programie Erasmus +, transfer dobrych praktyk i innowacji w ponadnarodowym obszarze, nabrał realnego wymiaru. Współpracując z zagranicznymi partnerami i doceniając mobilność kadry akademickiej przyczyniamy się do intensyfikacji umiędzynarodowienia. Dlatego też wspieranie i wyraz uznania dla osób korzystających z mobilności w KPSW wyrażane jest w następujących obszarach:

  1. Regulamin przeprowadzania okresowych ocen nauczycieli akademickich wraz z załącznikami Ewaluacji aktywności zawodowej każdego pracownika naukowego zawiera pola, które dotyczą wskazania różnych rodzajów mobilności. Wypełnienie ich wskazuje, iż dana osoba uczestniczyła w mobilności i tym samym otrzymuje ona dodatkowe punkty w ocenie ewaluacyjnej. Konsekwencją tego jest uzyskanie wyższej oceny końcowej.
  2. Pracownicy naukowi uczestniczący w mobilności mają możliwość otrzymania grantów wewnętrznych, w ramach których mogą sfinansować publikację artykułów naukowych w czasopismach pobierających opłaty publikacyjne.
  3. Pracownicy naukowi uczestniczący w mobilności mają możliwość otrzymania grantów wewnętrznych, w ramach których mogą sfinansować swój udział w konferencjach naukowych.
  4. Pracownicy naukowi uczestniczący w mobilności mają pierwszeństwo wydania w Wydawnictwie KPSW swoich publikacji książkowych - całkowity koszt wytworzenia pokrywa KPSW.
  5. Pracownicy naukowi jak i administracyjni uczestniczący w mobilności mają możliwość uzyskania całkowitego sfinansowania lub dofinansowania szkoleń lub kursów np. kursów językowych.
  6. Pracownicy administracyjni uczestniczący w mobilnościach mają możliwość awansu zawodowego, poprzez poprawienie oceny pracy.
  7. Pracownicy naukowi jak i administracyjni uczestniczący w mobilności mają większe szanse na otrzymanie wyróżnienia uczelniane, między innymi np. Nagroda Rektora, medale uczelniane.
  8. Pracownicy naukowi jak i administracyjni uczestniczący w mobilności mają możliwość podzielenia się zdobytą podczas wyjazdów wiedzą i doświadczeniem na organizowanych spotkaniach/warsztatach z innymi pozostałymi pracownikami uczelni.

    

  Aktualnie obowiązujące Zarządzenia oraz komunikaty:

   

  2020.1 - KOMUNIKAT Prorektora ds.EiWM

  2020.12 - KOMUNIKAT Prorektora ds. EiWM

  2020.13 - KOMUNIKAT Prorektora ds.EiWM

  2020.14 - KOMUNIKAT Prorektora ds.EiWM

  2020.16 - KOMUNIKAT Prorektora ds.EiWM 

  2020.17 - KOMUNIKAT Prorektora ds.EiWM

  2021.14 - KOMUNIKAT Prorektora ds.EiWM

  2021.15 - KOMUNIKAT Prorektora ds. EiWM

  2023.18 - KOMUNIKAT Prorektora ds.EiWM

  ZARZĄDZENIE Rektora 42_2023 Erasmus 

  ZARZĄDZENIE Rektora 43_2023 Erasmus 

  ZARZĄDZENIE Rektora 44_2023 Erasmus

  ZARZĄDZENIE Rektora 45_2023 Erasmus

   

   

Kontakt do rekrutacji:

Centrum Współpracy z Zagranicą KPSW

ul. Toruńska 55-57, budynek B, piętro III, pok. 304B
85-023 Bydgoszcz

52 365 84 46
52 365 84 27
+48 797 328 407

cwz@akp.bydgoszcz.pl lub internationaloffice@akp.bydgoszcz.pl

 

kpsw.edu.pl/pobierz/Erasmus%202023/2020_1%20-%20KOMUNIKAT%20Prorektora%20ds_EiWM.pdf kpsw.edu.pl/ZR 45 2023.pdf

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl