Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne

Zasady rekrutacji na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2019/2020:

 1. Nauczyciel akademicki ubiegający się o wyjazd w ramach programu Erasmus + winien spełniać kryterium formalne jakim jest łącząca go z Kujawsko - Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, dalej KPSW umowa o pracę lub umowa cywilno - prawna.
 2. Rekrutacji na wyjazdy zagraniczne nauczycieli akademickich dokonuje Centrum Współpracy z Zagranicą KPSW, dalej CWZ.
 3. Nauczyciel zainteresowany wyjazdem w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach partnerskich składa Formularz Zgłoszeniowy oraz Indywidualny Program Nauczania w CWZ.
 4. Podstawą kwalifikacji nauczyciela na wyjazd w programie Erasmus + jest ocena
 5. "Indywidualnego programu nauczania" (Individual Teaching Programme), który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. "Indywidualny program nauczania" określa: zakładane cele nauczania, treści kształcenia oraz oczekiwane rezultaty zajęć. Musi obejmować 8 godzin dydaktycznych, które należy zrealizować w uczelni partnerskiej.
 6. Kryteriami, które będą brane pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym są:
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • swoboda prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku wykładowym uczelni przyjmującej,
 • kandydatury pracowników etatowych są traktowane priorytetowo,
 • pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników, spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe, mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.
 1. Wniosek winien być zaopiniowany przez dziekana danego wydziału KPSW, Prorektora, Prezydenta i zatwierdzony przez Rektora.
 2. O zakwalifikowaniu na wyjazd informuje kandydata Kierownik Centrum Współpracy z Zagranicą. Nauczycielowi przysługuje złożenie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia decyzji.
 3. Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację wyjazdu jest określana według stawek opublikowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus + na rok akademicki 2019/2020.
 4. Terminy zgłoszeń oraz lista uczelni partnerskich podane są na stronie internetowej Uczelni.
 5. Kwestie nieobjęte niniejszym Zarządzeniem pozostają zgodne z zasadami programu Erasmus + lub postanowieniami umów międzyuczelnianych, w ramach których realizowany jest wyjazd nauczyciela.

 Formularz zgłoszeniowy dla Nauczyciela Akademinickiego

 1. Rekrutacji na wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne dokonuje Cen Współpracy z Zagranicą KPSW.
 2. O wyjazd na studia lub praktykę za granicą mogą ubiegać się osoby, które:
 • są studentami co najmniej drugiego roku studiów Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, z zastrzeżeniem ust. 3, i nie przebywają na urlopie dziekańskim (wymóg ten dotyczy wyjazdów na studia);
 • znają wymagany język obcy w stopniu umożliwiającym odbywanie studiów lub praktyki za granicą;
 • osiągnęły co najmniej dobrą średnią ocen z dotychczasowego toku studiów.
 1. Wymóg, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 nie dotyczy studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy kontynuują naukę w KPSW w celu uzyskania tytułu magistra. W takim przypadku student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o wyjazd na studia lub praktykę za granicą, o ile spełnia wszystkie przesłanki wymagane do zakwalifikowania studenta do wyjazdu, w tym przede wszystkim w zakresie znajomości języka obcego oraz dobrych wyników w nauce. Przy weryfikacji osiągnięć w nauce studenta pierwszego roku studiów magisterskich, bierze się pod uwagę również oceny uzyskane przez niego w ramach studiów pierwszego stopnia.
 2. Osoby zainteresowane wyjazdem zobowiązane są złożyć w Centrum Współpracy z Zagranicą KPSW następujące dokumenty:
  • CV i list motywacyjny w wymaganym języku obcym (wersja pisemna i elektroniczna przesłana na adres e-mail: internationaloffice@kpsw.edu.pl);
  • wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej Uczelni oraz w Centrum e Współpracy z Zagranicą KPSW), którego wzór stanowi załącznik do niniejszych Zasad;
  • odpowiedni certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (osoba, która nie posiada certyfikatu zobowiązana jest zdać test językowy podczas postępowania kwalifikacyjnego).
 1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, która dokonuje preselekcji na podstawie dokumentów złożonych przez studenta oraz selekcji na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku większej liczby osób zakwalifikowanych niż przewidziana liczba miejsc, sporządza się listę rezerwową kandydatów.
 1. Studentowi przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w ciągu 7 dni od dnia jej doręczenia kandydatowi. Odwołanie wnosi się do Rektora Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
 1. Terminy zgłoszeń na wyjazdy zagraniczne oraz lista uczelni partnerskich są dostępne na stronie internetowej Uczelni oraz w gablotach informacyjnych rozmieszczonych na terenie Uczelni.
 1. Zasady (w tym kryteria) kwalifikacji pracowników (najbardziej aktualny nabór)

Formularz zgłoszeniowy dla Studenta

 1. Pracownik ubiegający się o wyjazd w ramach Programu Erasmus + winien spełniać kryterium formalne jakim jest łącząca go z Kujawsko - Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, dalej KPSW umowa o pracę lub umowa cywilno - prawna.
 2. Rekrutacji na wyjazdy zagraniczne pracowników dokonuje Centrum Współpracy z Zagranicą KPSW, dalej DWZ.
 3. Pracownik zainteresowany wyjazdem w celach szkoleniowych w zagranicznych uczelniach partnerskich składa Formularz Zgłoszeniowy oraz Indywidualny Program Szkolenia w DWZ. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus + jest ocena "Indywidualnego programu szkolenia" (Individual Work Programme), który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. "Indywidualny program szkolenia" określa: zakładane cele szkolenia, harmonogram pracy oraz oczekiwane rezultaty.
 4. Kryteriami, które będą brane pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym są:
 5. doświadczenie zawodowe i staż pracy,
 6. swoboda komunikacji w języku instytucji przyjmującej,
 7. priorytetowo są traktowane osoby wykonujące obowiązki na podstawie umowy o pracę (pełnoetatowi),
 8. pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników, spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe, mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy,
 9. wyjazdy powinny wpisywać się w plan podnoszenia kompetencji pracowników uczelni.
 10. Wniosek winien być zaopiniowany przez Prorektora i Rektora oraz zatwierdzony przez Prezydenta.
  1. zakwalifikowaniu na wyjazd informuje kandydata Dyrektor ds. Współpracy z Zagranicą. Pracownikowi przysługuje złożenie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia decyzji kandydatowi.
 11. Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację wyjazdu jest określana według stawek opublikowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus + na rok akademicki 2019/2020.
 12. Terminy zgłoszeń na wyjazdy zagraniczne oraz lista instytucji partnerskich znajdują się na stronie internetowej Uczelni (www.kpsw.edu.pl).
 13. Kwestie nieobjęte niniejszym zarządzeniem pozostają zgodne z zasadami programu Erasmus.
 14. Szczegółowe zasady realizacji wyjazdu i pobytu reguluje umowa, zawierana pomiędzy KPSW a pracownikiem, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacji.

Formularz zgłoszeniowy dla Pracownika Administracyjnego

 1. Stypendium wypłacane z budżetu Programu Erasmus + pozwala na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem za granicą. Stypendium ma charakter uzupełniający.
 2. Kwota stypendium jest uzależniona od:
  • wysokości grantu otrzymanego przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy, dalej KPSW z Narodowej Agencji Programu Erasmus +,
  • długości pobytu za granicą, rozliczanego z dokładnością do 1 dnia,
  • stawek obowiązujących dla studentów i pracowników, ustalonych przez Narodową Agencję Programu Erasmus + na dany rok akademicki dla poszczególnych krajów.
 3. Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus + dotyczący wysokości stawek obowiązujących w roku 2019/20 przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia
 4. Stawki stypendium wypłacane przy wyjazdach do tych samych krajów/miejscowości dla studentów i pracowników wszystkich wydziałów/jednostek są takie same (w uzasadnionych przypadkach uczelnia może zdecydować o zróżnicowaniu stawek np. zagwarantowane bezpłatne lub tanie zakwaterowanie w instytucji przyjmującej).
 5. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane do NA. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.
 6. W przypadku studentów wyjeżdżających na studia (SMS), osoby, którym przysługuje stypendium socjalne będą otrzymywały z budżetu przyznanego uczelni dodatkowo 200 EUR na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. W takich wypadkach do Formularz Zgłoszeniowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do otrzymywania stypendium socjalnego. Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku wyjazdu na praktykę (SMP).
 7. Zasady wypłacania stypendium (forma, sposób płatności, ilość rat itd.) ustalane są sprzed wyjazdem i ujęte w umowie zawieranej pomiędzy beneficjentem a KPSW.
 8. W przypadku wyjazdów studentów dopuszcza się możliwość przedłużenia pobytu za granicą. W takim przypadku konieczne jest złożenie pisemnego wniosku, który winien być zaopiniowany przez dziekana danego wydziału oraz zatwierdzony przez Rektora. Zmiany terminów wymagają podpisania aneksu do umowy pomiędzy studentem a uczelnią oraz podpisania kolejnego Porozumienia o programie zajęć lub Porozumienia o programie praktyki.
 9. Wypłata stypendium, w przypadku przedłużenia pobytu, jest uzależniona od wysokości środków przyznanych na ten cel KPSW przez Narodową Agencję Programu Erasmus + na dany rok akademicki.
 10. Podstawą rozliczenia otrzymanego stypendium jest realizacja postanowień szczegółowych, zawartych w umowie pomiędzy beneficjentem a KPSW.
 11. Niedopełnienie formalności stanowi podstawę rozwiązania umowy i żądania zwrotu stypendium.

  Kujawsko-Pomorska Szkołą Wyższa w Bydgoszczy docenia i motywuje pracowników zarówno naukowych jak i administracyjnych uczestniczących w mobilności. Światowy wymiar nauki, jej internacjonalizacja to jeden z priorytetów strategicznych rozwoju Uczelni. Dzięki uczestnictwu w programie Erasmus +, transfer dobrych praktyk i innowacji w ponadnarodowym obszarze, nabrał realnego wymiaru. Współpracując z zagranicznymi partnerami i doceniając mobilność kadry akademickiej przyczyniamy się do intensyfikacji umiędzynarodowienia. Dlatego też wspieranie i wyraz uznania dla osób korzystających z mobilności w KPSW wyrażane jest w następujących obszarach:

  1. Regulamin przeprowadzania okresowych ocen nauczycieli akademickich wraz z załącznikami Ewaluacji aktywności zawodowej każdego pracownika naukowego zawiera pola, które dotyczą wskazania różnych rodzajów mobilności. Wypełnienie ich wskazuje, iż dana osoba uczestniczyła w mobilności i tym samym otrzymuje ona dodatkowe punkty w ocenie ewaluacyjnej. Konsekwencją tego jest uzyskanie wyższej oceny końcowej.
  2. Pracownicy naukowi uczestniczący w mobilności mają możliwość otrzymania grantów wewnętrznych, w ramach których mogą sfinansować publikację artykułów naukowych w czasopismach pobierających opłaty publikacyjne.
  3. Pracownicy naukowi uczestniczący w mobilności mają możliwość otrzymania grantów wewnętrznych, w ramach których mogą sfinansować swój udział w konferencjach naukowych.
  4. Pracownicy naukowi uczestniczący w mobilności mają pierwszeństwo wydania w Wydawnictwie KPSW swoich publikacji książkowych - całkowity koszt wytworzenia pokrywa KPSW.
  5. Pracownicy naukowi jak i administracyjni uczestniczący w mobilności mają możliwość uzyskania całkowitego sfinansowania lub dofinansowania szkoleń lub kursów np. kursów językowych.
  6. Pracownicy administracyjni uczestniczący w mobilnościach mają możliwość awansu zawodowego, poprzez poprawienie oceny pracy.
  7. Pracownicy naukowi jak i administracyjni uczestniczący w mobilności mają większe szanse na otrzymanie wyróżnienia uczelniane, między innymi np. Nagroda Rektora, medale uczelniane.
  8. Pracownicy naukowi jak i administracyjni uczestniczący w mobilności mają możliwość podzielenia się zdobytą podczas wyjazdów wiedzą i doświadczeniem na organizowanych spotkaniach/warsztatach z innymi pozostałymi pracownikami uczelni.

    

   

Kontakt do rekrutacji:

Centrum Współpracy z Zagranicą KPSW

ul. Toruńska 55-57, budynek B, piętro III, pok. 304B
85-023 Bydgoszcz

52 365 84 46
52 365 84 27
+48 797 328 407
internationaloffice@kpsw.edu.pl

 

 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl