Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych

Wydział Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych

Działalność dydaktyczną Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa zainaugurowała w roku akademickim 2000/2001 w strukturze bezwydziałowej. Funkcję kierownika specjalności „administracja publiczna” powierzono dr hab. Krystynie Kwaśniewskiej, prof. KPSW. Do czasu powołania dziekana, pieczę nad specjalnością sprawowała ówczesna Prorektor, dr Helena Czakowska. W związku z rozwojem specjalności oraz w efekcie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry, wkrótce uzyskano zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie studiów licencjackich na kierunku Administracja. Stanowiło to podstawę do powołania w roku akademickim 2003/2004 Wydziału Administracji i jego dziekana. Funkcję tę powierzono dr hab. Krystynie Kwaśniewskiej, prof. KPSW. Funkcję prodziekana, od roku akademickiego 2006/2007, sprawowała doc. dr Hanna Malinowska. Od roku akademickiego 2011/2012 drugim prodziekanem został dr Marek Żmuda (pełnił tę funkcję do roku 2013/2014).

Pierwszy rocznik studentów Administracji (specjalność administracja publiczna) rozpoczął zajęcia w roku akademickim 2001/2002. Kilka lat później (w roku akademickim 2007/2008) do żaków dołączyli studenci nowego kierunku – Stosunków międzynarodowych, a Wydział zmienił nazwę na Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych. W roku 2007, poczynania Wydziału na płaszczyźnie naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej zostały pozytywnie ocenione przez wizytujących ekspertów Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co stanowiło podstawę do nadania Wydziałowi przez MNiSW uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku administracja. Pierwsi absolwenci z dyplomem magistra administracji opuścili uczelnię w 2011 roku.

Równie ważny dla rozwoju Wydziału okazał się rok 2010. Wtedy to Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy otrzymała zgodę ministerstwa na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo. To ogromny sukces Wydziału oraz Uczelni, która jest jedyną uczelnią niepubliczną w regionie i drugim niepaństwowym ośrodkiem w północnej Polsce, który spełnił niezwykle trudne wymagania stawiane przez ministerstwo przy otwieraniu tego typu studiów. Powołanie nowego kierunku pociągnęło za sobą zmiany organizacyjne na Wydziale – kierunek Stosunki międzynarodowe włączono w strukturę Wydziału Ekonomiczno-Społecznego, a Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych zmienił nazwę na Wydział Prawa i Administracji. Pierwsi studenci kierunku prawo (studia stacjonarne i niestacjonarne) rozpoczęli zajęcia w roku akademickim 2011/2012.

Bodźcem do uruchomienia studiów na kierunku ekonomia stały się napływające z  rynku pracy sygnały o zapotrzebowaniu na wykwalifikowaną kadrę ekonomistów. Pierwsi studenci tego  kierunku rozpoczęli naukę w roku akademickim 2005/2006. Pierwszym dziekanem Wydziału był prof. dr hab. Michał Sznajder. Od roku akademickiego 2006/2007 funkcję tę pełnił prof. dr hab. Janusz Meller - ekonomista w specjalności zarządzania  zasobami ludzkimi, zatrudnienia i rynku pracy. Prodziekanem Wydziału została dr Krystyna Muzalewska, specjalista w dziedzinie statystyki (funkcję tę pełniła do roku akademickiego 2011/2012).

W roku akademickim 2010/2011, wraz z rozwojem uczelni, zmieniła się także struktura Wydziału, w skład którego weszły nowe kierunki: Stosunki  międzynarodowe, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Praca socjalna. Wtedy też Wydział Ekonomii zmienił nazwę na Wydział Ekonomiczno-Społeczny. Ważny dla rozwoju Wydziału okazał się także rok 2011. Wtedy to jednostka ta  otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku  ekonomia. Pierwsi studenci podjęli studia II stopnia na tym kierunku w roku  akademickim 2011/2012. Od tego roku Prodziekanem WES została dr Beata Bazeli. Od roku akademickiego 2012/2013, gdy kierunek Praca socjalna wszedł w strukturę ówczesnego Wydziału Pedagogicznego. W roku akademickim 2013/2014 nowym dziekanem został prof. zw. dr hab. Eugeniusz Najlepszy.

W roku akademickim 2014/2015 Wydział Prawa i Administracji połączył się z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym tworząc Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Nowym dziekanem Wydziału został prof. KPSW dr hab. Igor Zgoliński, a prodziekanem dr Beata Bazeli.

W roku akademickim 2001/2002, po otrzymaniu zgody Ministra Edukacji Narodowej na prowadzenie kierunku Pedagogika, studia z tego zakresu rozpoczęło 91 studentów studiów stacjonarnych i 164 studentów studiów niestacjonarnych. W pierwszym roku działalności Wydziału szczególną uwagę zwrócono na wypracowanie form i metod kształcenia, szczególnie w zakresie profilaktyki uzależnień i profilaktyki społecznej, wówczas oryginalnych i jedynych w regionie specjalności.
25 marca 2002 roku decyzją Konwentu KPSW powołano Wydział Pedagogiczny. W pierwszym roku kształcenia pedagogów obowiązki dziekana pełniła dr Helena Czakowska, ówczesna prorektor ds. Kształcenia KPSW. Od roku 2002 do 2009 Wydziałem kierował prof. KPSW, dr Paweł Prusak, zaś w latach 2009-2011 funkcję tę pełni dr Wojciech Gulin. Od roku akademickiego 2011/2012 dziekanem wydziału został prof. dr hab. Marian Pawlak, a prodziekanami dr Maria Bąk i prof. KPSW dr hab. Janusz Kutta.

W styczniu 2006 roku, na wniosek Założycieli i Rektora KPSW w sprawie o nadanie Wydziałowi uprawnień kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, Państwowa Komisja Akredytacyjna przeprowadziła wizytację Wydziału. Ocena PKA stała się podstawą pozytywnej opinii przedmiotowego wniosku. To stanowiło podstawę do nadania Wydziałowi Pedagogicznemu przez MNiSW uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika. Pierwsi studenci podjęli studia magisterskie w roku akademickim 2006/2007.

W roku akademickim 2012/2013 dziekanem Wydziału Pedagogicznego została prof. KPSW dr hab. Monika Jaworska-Witkowska, a prodziekanami prof. dr hab. Marian Bybluk (funkcję tę pełnił do marca 2013), prof. KPSW dr hab. Maria Kuchcińska i dr Anna Kola. W tym samym roku w strukturę Wydziału Pedagogicznego włączono kierunek Praca socjalna. Rok akademicki 2012/2013 obfitował w różne wydarzenia wydziałowe ważne dla Uczelni oraz dla regionu. Należały do nich między innymi Uniwersytet Dziecięcy „Alfa” kierowany do najmłodszych, pełnych pasji i chęci poznawania świata osób, Uniwersytet Międzypokoleniowy „Omega”, na którym powołano aż 9 wydziałów oraz Kujawsko-Pomorski Kongres Młodzieży. W roku akademickim 2013/2014 funkcję prodziekanów pełnili: prof. KPSW dr hab. Maria Kuchcińska, dr Marta Chyła i dr Marta Małecka.

W roku akademickim 2007/2008 w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej uruchomiono nowy kierunek studiów na poziomie licencjackim - Filologia (specjalność filologia angielska). W roku akademickim 2007/2008, wraz z powstaniem Wydziału Filologicznego, funkcję dziekana powierzono dr Mirosławie Dobek, a Kierownika Kierunku Filologia, dr Ewie Wełnic. Od roku 2013 funkcję dziekana pełnił prof. KPSW dr hab. Sławomir Tecław.

W roku 2010, w ramach kierunku uruchomiono nową specjalność – filologię hiszpańską. Specjalność ta adresowana jest nie tylko do osób władających językiem hiszpańskim, ale także grup początkujących. Pierwsi studenci podjęli naukę w roku akademickim 2010/2011. W roku 2012/2013 uruchomiono kolejne dwie specjalności na kierunku - filologię germańską i filologię rosyjską.

W roku akademickim 2014/2015 Wydział Pedagogiczny połączył się w Wydziałem Filologicznym tworząc Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych. Dziekanem Wydziału została prof. KPSW dr hab. Monika Jaworska-Witkowska, a prodziekanem dr Marta Chyła.

Rok 2019 to dostosowywanie Uczelni do nowych wymogów MNiSW. Od roku akademickiego dawny Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych zostały połączone. Kształcenie na Wydziale Nauk Prawnych, Społecznych i Filologicznych odbywa się na: 5- letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku Prawo, studiach magisterskich na kierunkach Administracja, Pedagogika i Ekonomia, licencjackich: Administracja, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Stosunki międzynarodowe, Pedagogika, Praca socjalna oraz Filologia. Obecnie Dziekanem jest Prof. AKP, dr Tomasz Kowalczyk, a Prodziekanem dr Tomasz Kalaga.

KIERUNKI:

PRAWO 5-letnie jednolite studia magisterskie

ADMINISTRACJA studia magisterskie i licencjackie

EKONOMIA studia magisterskie i licencjackie

PEDAGOGIKA studia magisterskie i licencjackie

PRACA SOCJALNA studia licencjackie

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia licencjackie

FILOLOGIA:
- angielska studia licencjackie
- hiszpańska studia licencjackie
- germańska
studia licencjackie
- rosyjska
studia licencjackie

 

SPRAWDŹ STUDIA PODYPLOMOWE TUTAJ

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl