Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

6 października w murach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy zabrzmiał studencki hymn radości - Gaudeamus Igitur! Oficjalna część Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 rozpoczęła się o godz. 12.00 w Auditorium Maximum w głównej siedzibie Uczelni i była transmitowana na żywo.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Prezydenta Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej Romana Czakowskiego, który przywitał zaproszonych gości. Następnie wysłuchaliśmy przemówienia inauguracyjnego JM Rektor, prof. nadzwyczajnej KPSW, dr Heleny Czakowskiej. Rozpoczęcie roku akademickiego 2018/2019 wspólnie ze społecznością akademicką świętowało liczne grono zaproszonych gości, wśród których wymienić należy J. Eksc. ks. bp. Jana Tyrawę, Posła na Sejm RP Pana Tomasza Latosa, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pana Mirosława Kozłowicza, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy Pan Jana Szopińskiego, pełnomocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. kultury Pana Jarosława Jakubowskiego, Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Pana Mieczysława Oliwę, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Panią Justynę Mazur, jak i kilkudziesięciu przedstawicieli instytucji administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich, związków pracodawców, stowarzyszeń, przedsiębiorców.

Przestrzeń akademicka, która dziś nas otacza jest inna niż jeszcze kilka lat temu. Jednak niezmiennym jest niezwykle uroczysty charakter święta całej społeczności, jakim jest inauguracja kolejnego roku akademickiego. Każdego roku ten dzień jest szczególny, otwierają się bowiem nowe przestrzenie działania i kreują nowe cele. Nie tylko dla nas, pracowników Uczelni, ale także dla studentów, to czas rzetelnej pracy, której dobre wyniki chcemy świętować w kolejnych latach. Szczególnie Wy studenci pierwszego roku, podejmując studia dajecie świadectwo tego, że pragniecie rozwoju, pogłębienia wiedzy, kompetencji i umiejętności aby być lepiej przygotowanym do wymagającego rynku pracy a także zapewne, aby poprzez naukę lepiej rozumieć otaczający nas świat i znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania – rozpoczęła JM Rektor.

Tradycyjnie podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego przedstawiany jest bilans osiągnięć minionego roku oraz prezentuje się plany na przyszłość.

 • Ubiegły rok akademicki obfitował w ważne dla nas wydarzenia. Był to rok pełen sukcesów, ale także wielu nowych wyzwań. W Rankingu Szkół Wyższych – Perspektywy 2018 w kategorii uczelnie niepubliczne Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy zajęła pierwsze miejsce województwie i 19-e w kraju wśród  250 uczelni. Zestawienie przygotowano na podstawie kryteriów takich jak: prestiż, ekonomiczne losy absolwentów na rynku pracy, preferencje pracodawców, siła naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie.       
   
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii zadebiutował w prestiżowym XII Rankingu Wydziałów Prawa organizowanym pod patronatem Gazety Prawnej  i zajął wysokie 8 miejsce w Polsce w kategorii uczelnie niepubliczne.
   
 • KPSW jest jedyną uczelnią niepubliczną w województwie kujawsko-pomorskim, której jednostka naukowa Instytut Prawa, w ostatniej ocenie parametrycznej uzyskała kategorię B.
  Pozostałe dwie jednostki Instytut Nauk Ekonomicznych oraz Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych uzyskały kategorię C. Należy nadmienić, że kompleksowej ocenie jakości działalności naukowej jednostek naukowych poddaliśmy się po raz pierwszy.
  Zgodnie z Konstytucją dla nauki wdrażaną od tego roku, kształcenie na kierunkach ogólnoakademickich będzie możliwe tylko w dyscyplinach które będą prowadziły badania i osiągną w nowej ocenie jednostek naukowych co najmniej kategorię B.
  Nasza uczelnia podejmuje wyzwania rozwoju badań i celem strategicznym będzie uzyskiwanie coraz wyższej oceny parametrycznej, aby móc zaliczać się do uczelni akademickich w myśl przepisów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym
  – powiedziała JM Rektor.

Następnie odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku. Zgodnie z uczelnianą tradycją zostały wręczone Honorowe Tytuły Studenta KPSW za godną naśladowania postawę  i wysokie oceny uzyskane w minionym roku akademickim. Prezydent KPSW wręczył stypendia ze środków własnych Uczelni za najlepsze wyniki na świadectwie dojrzałości. Jak co roku przyznan o również stypendia sportowe studentom, którzy osiągają wysokie wyniki w zawodach sportowych, a ponadto reprezentują nasz region w rożnych dyscyplinach sportowych. Zostały też wręczone decyzje uprawniające do bezpłatnego studiowania kolejnym stypendystom Programu Stypendialno-Edukacyjnego „Step” – potomkom polskich zesłańców z Kazachstanu.

Dynamicznie rozwijająca się działalność naukowo-badawcza znakomicie wpisuje się w objętą przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy misję Sapientiae Servientes
- w służbie mądrości. Podstawowym zadaniem kadry akademickiej jest rozwój naukowy, a o prestiżu szkoły świadczą przede wszystkim jej naukowcy. JM Rektor uhonorowała wyróżnieniami
i medalami Sapientiae Servientes osoby, które w minionym roku akademickim 2018/2019 szczególnie przyczyniły się do rozwoju KPSW.

Nagrody Rektora za rok akademicki2017/2018 otrzymał prof. nadzw. KPSW, dr hab. Igor Zgoliński - Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Dyrektor Instytutu Prawa, za znaczące osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej, działalność organizacyjną i kierownictwo Instytutem Prawa, który jako jedyna jednostka naukowa w sektorze uczelni niepublicznych w województwie
w ostatniej ocenie parametrycznej otrzymał kategorię B, prof. nadzw. KPSW, ks. dr Mariusz Kuciński za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej oraz efektywną współpracę z kierowanym przez Niego Centrum Studiów Ratzingera oraz mgr Andrzej Stobrawa - Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW w Bydgoszczy, za szczególne zaangażowanie i wyróżniającą się działalność organizacyjną, innowacyjny i dynamiczny rozwój studiów podyplomowych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Srebrny Medal za długoletnią służbę został przyznany Kanclerz Uczelni mgr Justynie Adamczyk.  Medalem „Sapientiae Servientes” została uhonorowana przez Senat KPSW prof. nadzw. UEP dr hab. Anna Matuszczak, natomiast medalem KPSW prof. dr hab. Andrzej Czyżewski. Wyróżniony został również absolwent Wydziału Technicznego inż. Andrzej Rutz, którego praca dyplomowa została doceniona przez Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Budownictwa oraz  dr inż. Agnieszka Derezińska, która była promotorem pracy pt. „Lokalizowanie defektów izolacji termicznej budynków mieszkalnych i obiektów przemysłowych za pomocą kamery termowizyjnej".

W tym roku wykład inauguracyjny zatytułowany " Polonia restituta. Drogi wiodące do niepodległości Polski” wygłosił Prof. nadzw. KPSW dr hab. Janusz Kutta.
Tegoroczna uroczystość miała szczególny charakter ze względu na osobę Pana Prorektora, prof. J. Kuttę, który w tym roku obchodzi Jubileusz 55-lecia działalności zawodowej, naukowej i społecznej a w przyszłym 80 rocznicę urodzin. Na tą okazję przygotowane zostało Jubileuszowe Wydanie Periodyku wydawanego przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy „Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych Miscellanea” dedykowane Profesorowi, które zostało wręczona wraz z życzeniami przez JM Rektor i Prezydenta KPSW. Pan Prorektor został również uhonorowany medalem.
O godzinie 16.00 w Kościele pw. św. Andrzeja Boboli przy Placu Kościeleckich 7 odbyła się Msza Święta Inaugurująca Rok Akademicki 2018/2019
z udziałem Senatu, pracowników i studentów.
KPSW prowadzi studia jednolite magisterskie, I stopnia licencjackie i inżynierskie oraz  II stopnia magisterskie na trzech wydziałach: Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziale Nauk Społecznych i Filologicznych, Wydziale Technicznym, 14 kierunkach, w kilkudziesięciu specjalnościach oraz na kilkudziesięciu kierunkach w Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego, kształcąc studentów i słuchaczy z Polski i zagranicy, w tym cudzoziemców m. in. z Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi, Armenii, Słowacji a także z Chin. Mimo trudnej sytuacji demograficznej i wysokiej emigracji, wyniki rekrutacyjne od dwóch lat są na podobnym poziomie z tendencją wzrostową. Taki wynik pozwala patrzeć z realną nadzieją na przyszłość
i stabilizację.

       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
     
     
     
   
   

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl