Wyszukiwarka

starszy specjalista do spraw: ds. kontaktów z mediami w Wydziale Prawnym

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowisk
oferta dodana: 23.01.2020
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw: ds. kontaktów z mediami w Wydziale Prawnym

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Bydgoszcz

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

85-018 Bydgoszcz ul. ks. P. Skargi 2

WARUNKI PRACY

Siedziba Inspektoratu: budynek dwupiętrowy. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca wymagająca szczególnej

koncentracji, odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres. Praca

administracyjno–biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego oraz narzędzi biurowych.

ZAKRES ZADAŃ

Tworzenie polityki informacyjnej i realizowanie strategii wizerunkowej Inspekcji Ochrony Środowiska ze szczególnym

uwzględnieniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Zbieranie i przetwarzanie informacji o bieżącej działalności Inspekcji Ochrony Środowiska ze szczególnym

uwzględnieniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Przygotowywanie komunikatów w celu przekazania informacji o działalności Inspekcji, a w szczególności

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w tym materiałów informacyjnych do zamieszczenia na stronie

internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Obsługa dziennikarska oraz uczestniczenie w spotkaniach i wydarzeniach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony

Środowiska – w roli specjalisty ds. kontaktów z mediami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Monitorowanie informacji dotyczących Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska ukazujących się w środkach

masowego przekazu oraz przygotowywanie polemik, sprostowań i odpowiedzi na pytania dziennikarzy

Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Rzecznikiem

prasowym Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Stosowanie nowoczesnych metod przekazu informacji do społeczeństwa, w tym nadzór nad stroną internetową i BIP

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe dziennikarstwo, komunikacja społeczna lub pokrewne

doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w zakresie public relations lub współpracy z mediami

Znajomość ustawy prawo prasowe

Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej

Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych

Znajomość przepisów dotyczących działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, a w szczególności wojewódzkich

inspektoratów ochrony środowiska

Znajomość przepisów dotyczących administracji publicznej

Umiejętność pisania komunikatów prasowych

Umiejętność obsługi komputera w zakresie co najmniej MS Office, internet

Umiejętność organizacji pracy własnej

Umiejętność współpracy w zespole

Umiejętność skutecznego komunikowania się

Umiejętność analitycznego myślenia

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /

stażu pracy

oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (do pobrania

http://bip.wios.bydgoszcz.pl/praca/ochrona-danych).

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych

kandydatek/kandydatów

oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B1 lub kopia certyfikatu potwierdzającego

znajomość języka angielskiego na poziomie B1

kopia prawa jazdy kat. B

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 27 stycznia 2020 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. ks. P. Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

Sekretariat – pok. 22

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 85-018

Bydgoszcz ul. Piotra Skargi 2

Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail:iod@wios.bydgoszcz.pl, telefon: 52 376-17-49

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu

naboru

Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe kandydatów do pracy są powierzane (udostępniane) podmiotom,

które w naszym imieniu obsługują informatycznie usługę. Odbiorcami danych kandydata wybranego w trakcie naboru

do zatrudnienia będą również podmioty medyczne realizujące usługę badań wstępnych dla kandydatów do

zatrudnienia.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w

których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy

ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z

przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

1. art. 22 Kodeksu pracy ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22

1. Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na

stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na

przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można

odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna

będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też

profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co

najmniej 6%.

Na ofercie należy zaznaczyć numer ogłoszenia.

Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy

mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Inspektor ochrony środowiska

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
http://bip.wios.bydgoszcz.pl
oferta dodana: 26.11.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Ogłoszenie w linku:
http://bip.wios.bydgoszcz.pl/attachments/article/2478/57639.pdf

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

księgowy ds. płac

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY
http://bip.wios.bydgoszcz.pl
oferta dodana: 26.11.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Ogłoszenie w linku:
http://bip.wios.bydgoszcz.pl/attachments/article/2477/57638.pdf

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Referent / specjalista w Dziale Promocji i Informacji CM

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
oferta dodana: 07.01.2020
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

poszukuje osoby na stanowisko:

                   referenta/specjalisty

                                   w

        Dziale Promocji i Informacji CM

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Wymagania

 • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane informatyczne,
 • doświadczenie zawodowe – mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, w przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty - minimum 3 lata praktyki,
 • umiejętność uaktualniania spersonalizowanych, responsywnych witryn internetowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz zawiązanych z  innymi  potrzebami Uczelni,
 • doświadczenia w tworzeniu aplikacji i stron w oparciu o systemy CMS:  WordPress i Joomla!,
 • znajomość standardów tworzenia motywów WordPress oraz szablonów Joomla!,
 • umiejętność testowanie stron internetowych dla różnych środowisk Microsoft Windows i przeglądarek,
 • umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, odpowiedzialność,
 • rzetelne wykonywanie powierzonych zadań,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, zaangażowanie,
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju i podnoszenie kwalifikacji,
 • pracę w prestiżowej Uczelni

Pisemne oferty na stanowisko referenta/specjalisty należy składać w terminie do dnia 31.01.2020 r. w sekretariacie Zastępcy Kanclerza ds. CM w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 15, II piętro, pokój nr 56 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@cm.umk.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Warunkiem koniecznym jest wypełnienie i załączenie poniższej klauzuli (załącznik do ogłoszenia).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – kandydaci do pracy

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (dalej: ADO, UMK).

2. Pana/Pani uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizacji będą przetwarzane w następujących celach:

1) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny:

a) Wynikających z Kodeksu Pracy – przez okres prowadzonej rekrutacji.

2) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes ADO:

a) Na potrzeby wewnętrzne tworzenia zestawień, analiz i statystyk – przez okres obowiązywania umowy,

b) Na potrzeby prowadzenia ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej – wieczyście.

c) W zakresie umożliwiającym szybki kontakt poprzez wykorzystanie do tego nr telefonu lub poczty e-mail – przez okres trwania rekrutacji.

3) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą:

a) W zakresie podania wszelkich innych danych osobowych niż te, do których ADO uprawniony jest na innych podstawach.

3. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:

1) żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,

2) żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

3) sprzeciw wobec przetwarzania, przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2 lit. a, a brak ich podania spowoduje niemożliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku lit. c jest dobrowolne.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądy, komornicy w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie usług windykacyjnych, prawnych.

8. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.

9. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: abi@umk.pl lub adresem korespondencyjnym ADO, z dopiskiem „IOD”.

Po zapoznaniu się z treścią powyższej informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UMK w Toruniu dla celu związanego z rekrutacją na stanowisko referenta/specjalisty.               

                                                                                                                                        ___________
                                                                                                                                               (data i podpis)

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Pielegniarka/Pielegniarz

Zakład Karny Bydgoszcz-Fordon
oferta dodana: 19.11.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie pilnie poszukuje osób do pracy jako pielegniarka lub pielęgniarz, na etat funkcjonariusza (etat mundurowy) lub/i pracownika (etat cywilny).

zk_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Associate Project Manager

SDL
www.sdl.com
oferta dodana: 03.01.2020
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

SDL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią. Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji. Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy stałej w jedynym w Polsce oddziale firmy w Bydgoszczy. Na stanowisku Associate Project Managera będziesz dbać o prawidłową realizację projektów tłumaczeniowych dla międzynarodowych firm.

OPIS WYKONYWANYCH ZADAŃ:

- zarządzanie powierzonymi zadaniami,
- dbanie o zadowolenie klienta i ciągłość projektów,
- efektywne, pisemne i ustne, komunikowanie się z członkami zespołu,
- informowanie klienta o postępach w pracach nad projektem, także z perspektywy finansowej.

WYMAGANIA:
- przynajmniej roczne doświadczenie w zarządzaniu projektami/lokalizacji,
- doświadczenie finansowe w zakresie zarządzania budżetem,
- znajomość pakietu MS Office, szczególnie MS Exel,
- komunikatywna znajomość języka angielskiego (B2/C1),
- wysokie umiejętności komunikacyjne,
- umiejętność pracy w zespole,
- dobra organizacja pracy,
- umiejętność działania pod presją czasu,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- dyspozycyjność.

OFERUJEMY:
- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pod okiem doświadczonych opiekunów,
- aktywny udział w projektach międzynarodowych,
- pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii,
- możliwość szybkiego rozwoju własnych kompetencji poprzez ambitne i pełne wyzwań zadania,
- prywatną opiekę medyczną,
- jasno określoną ścieżkę kariery (system awansów poziomych i pionowych),
- pracę na podstawie umowy o pracę,
- stabilność zatrudnienia,
- dofinansowanie do karty Multisport.

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: recruitment.poland@sdl.com z załączoną w CV klauzulą: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SDL Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 246 dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych SDL plc z siedzibą w Maidenhead, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Rd, Maidenhead SL6 4UB, UK, do celów związanych z procesem rekrutacji. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy SDL plc tj. potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania i usunięcia.

Thank you for your email expressing interest in SDL.

Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data.
If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL.
Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 9 months.
If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.
You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

INŻYNIER WSPARCIA APLIKACJI

SDL
www.sdl.com
oferta dodana: 03.01.2020
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

SDL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią. Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji.

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy stałej w jedynym w Polsce oddziale firmy w Bydgoszczy.

 

OPIS STANOWISKA:

Stanowisko Inżyniera Wsparcia Technicznego wymaga doskonałych umiejętności komunikacyjnych i predyspozycji do pracy w zespole. Kandydat będzie odpowiedzialny za wsparcie 100+ użytkowników w szybko zmieniającym się środowisku, wstępnie odpowiadając na zgłoszenia (tickety) i podejmowanie kroków, aby przywrócić niedziałające usługi tak szybko jak to możliwe. Idealny kandydat powinien być mocno zmotywowany, a doświadczenie na podobnym stanowsisku będzie dodatkową zaletą.

 

ODPOWIEDZIALNOŚCI:

-       Wspieranie 100+ użytkowników z Polski i zagranicy i zapewnienie wysokiej jakości obsługi użytkowników.

-       Wstępne odpowiadania na zgłoszenia (tickety), eskalowanie zgłoszeń (ticketów) do 2-giej linii wsparcia.

-       Reagowanie lub przywracanie niedziałających usług w możliwie krótkim czasie (na przykład: pliki utknęły na którymś z etapów w Systemie Zarządzania Tłumaczeniami wkazując na „błędy”, które wymagają odpowiedniej reakcji).

-       Zarządzanie prawami dostępu do systemów SDL i ich administracja (np. nadawanie odpowiednich uprawnień upoważnionym użytkownikom).

 

WYMAGANIA:

-       Znajomość języka angielskiego (minimum B2)

-       Doskonałe umiejętności komunikacyjne (werbalne i pisemne)

-       Umiejętność analitycznego myślenia

-       Podstawowa znajomość z zakresu hardware / software

-       Podstawowe doświadczenie z systemami operacyjnymi rodziny Windows

-       Podstawowa znajomość pakietu Microsoft Office

 

MILE WIDZIANE:

-       Podstawowa znajomość systemów kodowania i struktur plików Windows

-       Podstawowa znajomość XML i HTML

-       Znajomość Systemów Zarządzania Tłumaczeniami (SDL TMS, SDL WorldServer itp.)

-       Znajomość aplikacji CAT (SDLX, SDL Trados Studio itp.)

-       Znajomość systemów zarządzania zgłoszeniami (systemów ticketowych)

-       Podstawowa znajomość języków programowania (preferowany C#, języki skryptowe) i baz danych (preferowany SQL)

 

OFERUJEMY:

- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pod okiem doświadczonych opiekunów

- aktywny udział w projektach międzynarodowych

- pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii

- możliwość szybkiego rozwoju własnych kompetencji poprzez ambitne i pełne wyzwań zadania 

- prywatną opiekę medyczną

- jasno określoną ścieżkę kariery (system awansów poziomych i pionowych)

- pracę na podstawie umowy o pracę

- stabilność zatrudnienia

- dofinansowanie do karty Multisport

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych z załączoną w CV klauzulą:

"Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SDL Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 246 dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych SDL plc z siedzibą w Maidenhead, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Rd, Maidenhead SL6 4UB, UK, do celów związanych z procesem rekrutacji. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy SDL plc tj. potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania i usunięcia."

Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data. If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL. Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 2 years. If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacyATsdl.com

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

KOORDYNATOR PROJEKTÓW Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

SDL
www.sdl.com
oferta dodana: 03.01.2020
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

DL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią. Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji.

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy stałej w jedynym w Polsce oddziale firmy w Bydgoszczy. Na stanowisku koordynatora będziesz dbać o prawidłową realizację projektów tłumaczeniowych dla międzynarodowych firm.

 

OPIS STANOWISKA:

- zarządzanie powierzonymi zadaniami,

- dbanie o zadowolenie klienta i ciągłość projektów

- efektywne, pisemne i ustne, komunikowanie się z członkami zespołu

- informowanie klienta o postępach w pracach nad projektem, także z perspektywy finansowej

 

WYMAGANIA:

- komunikatywna znajomość języka angielskiego (B2/C1)

- znajomość pakietu MS Office, szczególnie MS Excel

- umiejętność pracy w zespole

- dobra organizacja pracy

- umiejętność działania pod presją czasu

- umiejętności analitycznego myślenia
- dyspozycyjność

 

MILE WIDZIANE:

- doświadczenie przy koordynowaniu zadań

- zainteresowanie nowymi technologiami

- doświadczenie w pracy z klientem

- chęć aktywnego zarządzania projektami i doskonalenia w tym zakresie

- umiejętność działania pod presją czasu

 

OFERUJEMY:

- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pod okiem doświadczonych opiekunów

- aktywny udział w projektach międzynarodowych

- pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii

 - możliwość szybkiego rozwoju własnych kompetencji poprzez ambitne i pełne wyzwań zadania

- prywatną opiekę medyczną

- jasno określoną ścieżkę kariery (system awansów poziomych i pionowych)

- pracę na podstawie umowy o pracę

- stabilność zatrudnienia

- dofinansowanie do karty Multisport

 

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: recruitment.poland@sdl.com z załączoną w CV klauzulą: Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SDL Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 246 dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych SDL plc z siedzibą w Maidenhead, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Rd, Maidenhead SL6 4UB, UK, do celów związanych z procesem rekrutacji. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy SDL plc tj. potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania i usunięcia.

Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data.

If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL.

Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 2 years. If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.

You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Inżynier lokalizacji

SDL
www.sdl.com
oferta dodana: 03.01.2020
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

SDL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią. Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji.

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy stałej w jedynym w Polsce oddziale firmy w Bydgoszczy.

 

OPIS WYKONYWANYCH ZADAŃ:

-analiza, przygotowywanie i przetwarzanie plików w różnych wersjach i formatach (XML, HTML/CSS, EXCEL etc.)

-wykorzystywanie wewnętrznych i zewnętrznych programów oraz rozwiązań dedykowanych wsparciu procesów tłumaczeniowych

-odbiór i finalizacja plików przesyłanych zwrotnie z działu tłumaczeń do wcześniej ustalonych formatów

-odpowiedzialność za zgodność parametrów plików (oraz struktury katalogowej) z wymaganiami klienta

-współpraca z kierownikami projektów i działem tłumaczeń w kwestiach dotyczących sposobu przygotowania plików i ich aspektów technicznych

-reagowanie na powstałe niezgodności, jak najszybsza identyfikacja możliwych błędów i luk powstałych przy generowaniu finalnego produktu

-uczestnictwo w spotkaniach projektowych

 

WYMAGANIA:

- dobra znajomość języka angielskiego (min. B2);

- znajomość systemów kodowania i struktur plików Windows

- znajomość idei plików strukturalnych XML i HTML/CSS lub innych pokrewnych technologii/formatów

- komunikatywność, proaktywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów

- zwracanie uwagi na detale oraz jakość

- dyspozycyjność oraz elastyczność pozwalająca na pracę w aktywnie zmieniającym się środowisku

 - umiejętność działania pod presją czasu i analitycznego myślenia

 

MILE WIDZIANE:

- znajomość innych języków obcych

- znajomość Systemów Zarządzania Tłumaczeniami (SDL TMS, SDL WorldServer itp.)

- znajomość aplikacji CAT (SDLX, SDL Trados Studio itp.).

- znajomość edytorów tekstu, programów graficznych oraz innych narzędzi DTP

- umiejętność pracy w różnych systemach operacyjnych (Windows, Linux, macOS)

- podstawowa znajomość języków programowania (C#, Java, języki skryptowe)

- podstawowa znajomość baz danych

- wykształcenie techniczne (technikum, studia wyższe)

 

OFERUJEMY:

- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pod okiem doświadczonych opiekunów

- aktywny udział w projektach międzynarodowych

- pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii

- możliwość szybkiego rozwoju własnych kompetencji poprzez ambitne i pełne wyzwań zadania

- prywatną opiekę medyczną

- jasno określoną ścieżkę kariery (system awansów poziomych i pionowych)

- pracę na podstawie umowy o pracę

- stabilność zatrudnienia

- dofinansowanie do karty Multisport

 

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: recruitment.poland@sdl.com z załączoną w CV klauzulą: Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SDL Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 246 dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych SDL plc z siedzibą w Maidenhead, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Rd, Maidenhead SL6 4UB, UK, do celów związanych z procesem rekrutacji. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy SDL plc tj. potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania i usunięcia.

Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data.

If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL.

Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 2 years. If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.

You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

SPECJALISTA KOMPUTEROWEJ OBRÓBKI TEKSTU (DTP) JUNIOR

SDL
www.sdl.com
oferta dodana: 03.01.2020
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

 SDL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią. Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji.

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy stałej w jedynym w Polsce oddziale firmy w Bydgoszczy.

*Praca w stałych godzinach pracy: 9:00-17.00 lub 15:00-23:00

 

OPIS WYKONYWANYCH ZADAŃ:

- analiza plików dla potrzeb lokalizacji, wybór odpowiednich procesów i narzędzi tłumaczeniowych;

- skład i łamanie tekstów, formatowanie i przygotowywanie materiałów do publikacji lub druku w różnych wersjach językowych na wzór dokumentu wyjściowego;

- przygotowywanie grafik w różnych wersjach językowych na wzór dokumentu wyjściowego;

- odtwarzanie źródła dokumentu na podstawie plików PDF przy wsparciu specjalistycznych programów;

- kontrolowanie jakości poprzez sprawdzanie dokumentów pod kątem zgodności z dokumentem wyjściowym;

- opracowywanie instrukcji i dokumentacji projektowej;

 

WYMAGANIA:

- dobra znajomość języka angielskiego (pozwalająca na swobodną komunikację, pracę z projektem

- znajomość edycji tekstów, grafik, multimediów, pakietu MS Office

- wysoka etyka pracy, samodzielność, dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

- umiejętności analitycznego myślenia i działania pod presją czasu

 

MILE WIDZIANE:

- znajomość programów z pakietu Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere)

- podstawy edycji audio i video (Pro Tools, Sony Vegas, Adobe After Effects. Adobe Premiere Pro)

- znajomość narzędzi i programów e-Learningowych

- doświadczenie w pracy z klientem

 

OFERUJEMY:

- udział w projektach międzynarodowych dla największych klientów na świecie

- pracę w różnych aplikacjach do edycji tekstów, grafik, multimediów

- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pod okiem doświadczonych opiekunów

- pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii

- możliwość szybkiego rozwoju własnych kompetencji poprzez ambitne i pełne wyzwań zadania

- jasno określoną ścieżkę kariery w globalnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku (system awansów poziomych i pionowych)

- prywatną opiekę medyczną

- dofinansowanie do karty Multisport

- stabilność zatrudnienia

 

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: recruitment.poland@sdl.com z załączoną w CV klauzulą: Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SDL Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 246 dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych SDL plc z siedzibą w Maidenhead, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Rd, Maidenhead SL6 4UB, UK, do celów związanych z procesem rekrutacji. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy SDL plc tj. potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania i usunięcia.

Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data.

If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL.

Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 2 years. If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.

You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

 

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

OPERATOR DTP

SDL
www.sdl.com
oferta dodana: 03.01.2020
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Chcesz pracować jedynie 3 dni w tygodniu zamiast 5 i zarabiać tyle co pracując 5 dni?

Chcesz połączyć studia dziennie z pracą w weekend?

To może jest to coś dla Ciebie!

 

SDL poszukuje osób na stanowisko Operatora DTP do pracy w weekendy oraz święta.

Poszukujemy osób zarówno na umowę o pracę jak i studentów na umowę zlecenie.

 

SDL jest liderem w branży tłumaczeń i globalnego zarządzania treścią. Od ponad 25 lat pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu relacji z klientami bez względu na język, kulturę czy sposób komunikacji.

Obecnie poszukujemy kandydatów do pracy stałej w jedynym w Polsce oddziale firmy w Bydgoszczy.

 

OPIS WYKONYWANYCH ZADAŃ:

- skład i przygotowanie dokumentu do publikacji

- odtwarzanie plików PDF w innych programach jak np. MS Word

- weryfikacja przetłumaczonej dokumentacji pod względem wizualnym (porównanie formatowania, układu z dokumentem źródłowym)

- wprowadzanie poprawek językowych

 

WYMAGANIA:

- dobra znajomość języka angielskiego (min. B1/B2) pozwalająca na swobodną komunikację

- umiejętność pracy w zespole

- zdolności organizacyjne

- dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

- umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów

- znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office (przy umowach zlecenie dostępność pakietu MS Office)


 

MILE WIDZIANE:

- znajomość programów do edycji grafik i tekstów (Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop)

- doświadczenie w pracy z klientem i w zarządzaniu zespołem oraz projektami

- chęć aktywnego zdobywania wiedzy, szukania i wdrażania nowych rozwiązań

 

OFERUJEMY:

- udział w projektach międzynarodowych dla największych klientów na świecie

- pracę w różnych aplikacjach do edycji tekstów, grafik, multimediów

- szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne pod okiem doświadczonych opiekunów

- pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii

- możliwość szybkiego rozwoju własnych kompetencji poprzez ambitne i pełne wyzwań zadania

- prywatną opiekę medyczną (umowa o pracę)

- dofinansowanie do karty Multisport (umowa o pracę)

- stabilność zatrudnienia (umowa o pracę)

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie dokumentów aplikacyjnych z załączoną w CV klauzulą:

"Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez SDL Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Fordońska 246 dla celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych SDL plc z siedzibą w Maidenhead, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Rd, Maidenhead SL6 4UB, UK, do celów związanych z procesem rekrutacji. Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom z grupy SDL plc tj. potencjalnym pracodawcom do celów związanych z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, ich sprostowania i usunięcia."

 Please note that, by submitting your CV for consideration, you are consenting to SDL storing your CV and using the information contained in it to consider you for any positions you have applied for and any positions we consider may be of interest to you. Please note your information may be shared internally across different SDL departments in our offices worldwide during the recruitment process. SDL will use 3rd party software in which your information will be processed in 3rd party hosting centres, SDL has entered into appropriate agreements to safeguard your data. If your application is successful your information will be processed in connection with your engagement with SDL. Should your application not be successful, your CV will be stored in our systems for a period of 2 years. If you have any queries about this email, please contact us by replying to this message.You may also read our Privacy Policy https://www.sdl.com/about/privacy/privacy-notice.html. If you did not send us an email instructing us to process your personal data please contact us immediately at privacy@sdl.com

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

inspektor ochrony środowiska w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Toruniu

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowisk
oferta dodana: 23.01.2020
kujawsko-pomorskie, Toruń
praca dla osób niepełnosprawnych

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony środowiska w Dziale Inspekcji w Delegaturze w Toruniu

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Toruń

Delegatura w Toruniu

ul. Moniuszki 15-21

87-100 Toruń

ADRES URZĘDU:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. P. Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

WARUNKI PRACY

- praca w terenie, praca w trudnych warunkach środowiskowych, wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu),

- praca przy komputerze (stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon),

- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i przeprowadzaniem kontroli w zakładach,

- zagrożenie korupcją,

- możliwa praca w systemie zmianowym przez 7 dni w tygodniu, w nietypowych godzinach pracy, w tym praca w nocy,

- praca wymagająca dobrej komunikatywności,

- stanowisko pracy znajduje się na II piętrze,

- budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich

ZAKRES ZADAŃ

Planowanie (przygotowywanie) i prowadzenie kontroli podmiotów korzystających ze środowiska.

Przygotowywanie protokołów z kontroli.

Przygotowywanie dokumentów pokontrolnych (zarządzenia pokontrolne, wystąpienia, decyzje administracyjne).

Prowadzenie postępowań administracyjnych.

Prowadzenie baz danych i rejestrów oraz wprowadzanie informacji dotyczących kontroli do Informatycznych

systemów komputerowych wspomagających pracę Wydziału Inspekcji.

Podejmowanie działań i udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski oraz interwencje.

Udział w postępowaniu dochodzeniowo-śledczym i przygotowawczym w zakresie przestępstw przeciwko środowisku.

Przygotowywanie danych do sprawozdań statystycznych i resortowych.

Współdziałanie z organami kontroli, ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organami.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: średnie

Znajomość podstawowych przepisów z zakresu ochrony środowiska

Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

Znajomość procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania karnego,

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Znajomość obsługi: pełnego pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej oraz urządzeń biurowych

Łatwość pisemnego formułowania wniosków

Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu

Prawo jazdy kategorii B

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne

doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w obszarze ochrony środowiska lub doświadczenie w służbach

kontrolnych w obszarze ochrona środowiska lub w prowadzeniu postępowań dochodzeniowo-śledczych (np. staż

absolwencki),

znajomość języka angielskiego na poziomie B1

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopia dokumentu potwierdzająca uprawnienia Kat B do prowadzenia pojazdu

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających

skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych

kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /

stażu pracy

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru - do pobrania

http://bip.wios.bydgoszcz.pl/praca/ochrona-danych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 03 lutego 2020 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. P. Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 85-018

Bydgoszcz ul. Piotra Skargi 2

Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail:iod@wios.bydgoszcz.pl, telefon: 52 376-17-49

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu

naboru

Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe kandydatów do pracy są powierzane (udostępniane) podmiotom,

które w naszym imieniu obsługują informatycznie usługę. Odbiorcami danych kandydata wybranego w trakcie naboru

do zatrudnienia będą również podmioty medyczne realizujące usługę badań wstępnych dla kandydatów do

zatrudnienia.

Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w

których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy

ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z

przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

1. art. 22 Kodeksu pracy ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22

1. Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na

stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na

przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można

odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna

będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też

profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co

najmniej 6%.

Na ofercie należy zaznaczyć numer ogłoszenia.

Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy

mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Sędzia sportowy

Motor Results
oferta dodana: 08.01.2020
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Sędzia sportowy, Bydgoszcz
Jest to dodatkowa praca sezonowa (od marca do listopada) wykonywana głównie w weekendy
(sobota, niedziela)
Od kandydatów oczekujemy następujących umiejętności i wiedzy:
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych programów biurowych
- podstawowa znajomość urządzeń informatycznych oraz umiejętność ich łączenia
- prawo jazdy kategorii B
Kandydaci powinni posiadać następujące cechy:
- duża odporność na stres
- wysoka kultura osobista
- dobry wzrok
- spostrzegawczość
- dyspozycyjność (głównie w weekendy)
- zainteresowania sportowe
Mile widziane będą:
- znajomość języków obcych
- umiejętność programowania
Zatrudnionym pracownikom oferujemy:
- bardzo ciekawą pracę
- atrakcyjne wynagrodzenie
- częste podróże służbowe
- możliwość spotkania i pracy z najlepszymi sportowcami Europy i kraju
- odzież firmową
List motywacyjny, wyrażający rzeczywiste zainteresowanie pracą w naszym zespole oraz CV proszę
przesyłać mailem na adres: biuro@motoresults.pl
Prosimy

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.