Wyszukiwarka

Referent prawny w Delegaturze w Toruniu

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
www.wiih.com.pl/
oferta dodana: 23.04.2019
kujawsko-pomorskie, Toruń

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na
stanowisko: referent prawny w Delegaturze w Toruniu

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.

Co oferujemy naszym pracownikom?
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z doświadczoną kadrą pracowniczą;
• dogodną lokalizację w centrum Torunia;
• możliwość rozwoju zawodowego;
• stabilne zatrudnienie;
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie;
• dofinansowania do wypoczynku z ZFŚŚ.

ZAKRES ZADAŃ
wykonywanie czynności związanych z obsługą prawną Delegatury, wydawanie opinii, wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, sporządzanie informacji i sprawozdań z wyników działalności Delegatury, weryfikacja akt kontroli, udzielanie porad konsumenckich, sporządzanie projektów aktów administaracyjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe prawnicze

PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ USTAW:
z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1930)
z dnia 06.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.)
z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134)
z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823)
z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
Umiejętność praktycznego stosowania prawa i jego interpretacja
Kultura osobista i umiejętność pracy w zespole
Samodzielność i inicjatywa w działaniu
Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych
Umiejętność pisania porad prawnych i redagowania pism
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
doświadczenie zawodowe: w obszarze stosowania prawa

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego
 • obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
 • skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
 • kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 06 maja 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Danych Osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, z siedzibą W Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 10. Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych mgr Mateusz Skiba, e-mail: iod@wiih.com.pl, tel. 52 323-16-16, adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnejm (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie www.wiih.com.pl. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Nie będą rozpatrywane oferty, które:
- nie spełniają wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu;
- zostały złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego, data osobistego dostarczenia oferty do urzędu);
- zostały złożone bez wymaganych dokumentów;
- nie zawierają własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych dokumentach.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. W przypadku dużej liczby kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzony zostanie pisemny test wiedzy.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 523231615.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIIH oraz w siedzibie Urzędu.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
Delegatura w Toruniu
ul. Moniuszki 15/21
Siedziba:
ul. Jagiellońska 10,
85-020 Bydgoszcz

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.