EN RU UA

Prawo 5-letnie jednolite magisterskie

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy jest jedyną Uczelnią niepubliczną w regionie i drugim niepaństwowym ośrodkiem w północnej Polsce, który uzyskał zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na tym kierunku. Studia prawnicze trwają pięć lat, kończą się uzyskaniem tytułu magistra i dają możliwość rozwoju w ramach wybranej aplikacji. Większość studentów prawa marzy o tym, by w przyszłości wykonywać prestiżowy i cieszący się dużym zaufaniem społecznym zawód sędziego, adwokata, prokuratora, notariusza czy radcy prawnego. Jednym z celów studiów jest przygotowanie absolwentów do egzaminów na wszystkie rodzaje aplikacji, wielu jednak może budować ścieżkę swojej kariery w oparciu o inne dziedziny.

Absolwent kierunku prawo posiada ogólną wiedzę z zakresu dogmatycznych nauk prawa, teorii i filozofii prawa, a także podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych. Wykazuje się również znajomością zagadnień metodologicznych oraz historyczno-prawnych. Absolwent, dzięki pogłębionej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawniczych tj. prawo karne, cywilne, administracyjne, pracy, handlowe, podatkowe i finansów publicznych, rozumie i stosuje akty prawne. Wykazuje się również znajomością regulacji określających status prawny jednostki w prawie państwowym, unijnym i międzynarodowym. Zna zasady i regulacje określające funkcjonowanie organów państwa i instytucji międzynarodowych. Dzięki znajomości języków obcych, w tym umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym, magister prawa może swobodnie poruszać się i poznawać obcojęzyczne akty normatywne oraz korzystać ze światowej literatury fachowej. Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania decyzji prawnych oraz do pełnienia roli negocjatora czy mediatora przy rozstrzyganiu sporów prawnych. W kontaktach z klientami postępuje w sposób profesjonalny, przestrzegając zasad etyki zawodowej. Obok wiedzy i kompetencji zawodowych, jest otwarty na własny rozwój zawodowy. Na bieżąco obserwuje przeobrażenia systemów prawnych państw europejskich i pozaeuropejskich. Rozumie również przyczyny oraz konsekwencje zachodzących procesów społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Absolwent kierunku prawo może starać się o pracę m.in. w:

  • kancelariach (np. jako członek zespołu opracowującego różnorodne zagadnienia prawnicze)
  • organach wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
  • korporacjach ochrony prawnej (adwokatura, radcowie prawni, notariat)
  • administracji rządowej
  • urzędach i izbach skarbowych
  • administracji samorządowej
  • policji
  • instytucjach finansowych (np. jako specjalista finansowy)
  • założyć własną firmę

W ramach zajęć na 5-letnich jednolitych studiach magisterskich realizowane są m.in. takie przedmioty jak prawoznawstwo, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, postępowanie karne, postępowanie cywilne, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo finansów publicznych, prawo międzynarodowe publiczne, prawo UE, powszechna i polska historia ustroju i prawa, prawo rzymskie, prawo handlowe, etyka prawnicza, ochrona praw człowieka, organy ochrony prawnej, prawo karne gospodarcze, prawo międzynarodowe prywatne, prawo wyznaniowe oraz prawo ochrony środowiska.

Opłaty

Nauka w KPSW jest odpłatna. Możemy się poszczycić konkurencyjną wysokością czesnego. Dzięki stabilnej polityce odpłatności nieprzewidującej podwyżki czesnego w całym cyklu studiów wysokość opłat uznawana jest za najniższą w regionie. Student ma do wyboru sześć wariantów płatności i może wybrać taki, który najbardziej odpowiada jego warunkom materialnym - począwszy od opłaty czesnego w całości, skończywszy na płatności w 12 ratach na rok. Między poszczególnymi systemami udzielana jest bonifikata. Im mniejsza liczba rat tym wysokość czesnego jest niższa.

System odpłatności za studia przewiduje szereg zwolnień, obniżek i promocji, m.in.:

 • zniżka rodzinna – dla studiujących w KPSW rodziców z dzieckiem, małżeństw i rodzeństwa
  (zniżka udzielana jest od II semestru)
 • dla absolwentów szkół objętych patronatem KPSW i szkół, których dyrekcje podpisały z Uczelnią umowę o współpracy
  - obniżki wysokości opłaty rekrutacyjnej i czesnego w zależności od terminu złożenia dokumentów
 • zmniejszenie czesnego dla studiujących w KPSW pracowników Uczelni
  i członków ich rodzin studiujących w KPSW
 • dla studentów szczególnie angażujących się w działalność Uczelni, stypendia Prezydenta KPSW
  w Bydgoszczy – dla osób z wysoką średnią na świadectwie maturalnym, sportowców itp.

Moduły kształcenia

Celem modułu jest przygotowanie do egzaminu na aplikację adwokacką/radcowską. Egzamin na obie aplikacje jest taki sam. Obecne wymogi stawiane kandydatom na aplikantów nakazują uznać, że niezbędne jest nie tylko przygotowanie w formie teoretycznej, lecz także praktycznego rozumienia jak funkcjonują poszczególne normy prawne. Dopiero takie opanowanie materii może mieć prawidłowe przełożenie na umiejętność rozwiązywania poszczególnych stanów faktycznych określonych spraw, zwanych potocznie kazusami, a także należyte posługiwanie się logiką prawniczą przy rozwiązywaniu zadań testowych.

Celem modułu jest przygotowanie do egzaminu na aplikację ogólną, której kontynuacją jest aplikacja sędziowska lub prokuratorska. Obecne wymogi stawiane kandydatom na aplikantów nakazują uznać, że niezbędne jest nie tylko przygotowanie w formie teoretycznej, lecz także praktycznego rozumienia jak funkcjonują poszczególne normy prawne. Dopiero takie opanowanie materii może mieć prawidłowe przełożenie na umiejętność rozwiązywania poszczególnych stanów faktycznych określonych spraw, zwanych potocznie kazusami, a także należyte posługiwanie się logiką prawniczą przy rozwiązywaniu zadań testowych.

Celem modułu jest przygotowanie specjalistów wyposażonych w wiedzę, umiejętności i kompetencje praktyczne związane z wybranymi postępowaniami procesowymi i nieprocesowymi oraz praktycznymi aspektami cywilnego postępowania egzekucyjnego.

Celem modułu jest przygotowanie specjalistów wyposażonych w wiedzę, umiejętności i kompetencje praktyczne związane z postępowaniem karnym i karno-wykonawczym, postępowaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe oraz w sprawach nieletnich.

Kursy przygotowawcze na aplikacje

KPSW organizuje trzy specjalistyczne kursy prawnicze:
• Kurs przygotowawczy do konkursu na stanowisko asystenta sędziego i asystenta prokuratora
• Kurs przygotowawczy do Konkursu na aplikację sądową i prokuratorską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
• Kurs prawa sądowego dla aplikantów radcowskich, adwokackich i notarialnych

Rekrutacja

4 kroki do sukcesu!

KROK I

Zdałeś maturę i myślisz co dalej? A może skończyłeś studia I stopnia i chcesz kontynuować naukę, ale nie wiesz na co się zdecydować? Wejdź na nasz Portal Rekrutacyjny (www.kpsw.edu.pl/rekrutacja) i z oferty studiów I lub II stopnia wybierz interesujący Cię kierunek oraz specjalność.

II KROK

A - osobiście - wypełnij podanie w Biurze Rekrutacji i złóż wymagane dokumenty

B - online - dokonaj rejestracji przez Internet wpisując adres strony: www.srs.kpsw.edu.pl (poniżej znajdziesz instrukcję wypełnienia elektronicznego formularza

ELEKTRONICZNY FORMULARZ

Etap 1. Wybór kierunku - w tym miejscu określasz:

 • formę studiów, czyli to, czy chcesz studiować stacjonarnie (dziennie) czy niestacjonarnie (zaocznie, zajęcia średnio dwa razy w miesiącu w weekendy),
 • uzyskiwany tytuł oraz stopień studiów, na którym chcesz podjąć naukę - licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magisterskie jednolite - w przypadku kierunku prawo,
 • a także określ wydział, kierunek, specjalność, która Cię interesuje. 

Etap 2. Dane osobowe - w tym miejscu wpisujesz swoje podstawowe dane osobowe.

Etap 3. Dane teleadresowe - zadbaj o podanie aktualnych danych do kontaktu w celu uniknięcia problemów z komunikacją.

Etap 4. Dane dodatkowe - w etapie 4. musisz nam podać m.in. nazwę szkoły/uczelni jaką ukończyłeś, a także określić języki obce, których naukę chcesz kontynuować.

Etap 5. Wydruk formularza - w tym miejscu z danych, które wpisałeś system automatycznie wygeneruje wniosek przyjęcia na studia; sprawdź jego poprawność, wydrukuj i z podpisanym formularzem oraz kompletem dokumentów przyjdź do Biura Rekrutacji KPSW bądź do Punktu Rekrutacyjnego.

KROK III

Kandydaci na studia I stopnia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis do wglądu
 • kserokopię dowodu osobistego oraz oryginał do wglądu
 • 1 kolorowe, podpisane zdjęcia (zgodnie z wymogami zdjęć do dowodu osobistego)
 • orzeczenie specjalisty logopedy (dotyczy wyłącznie kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek "pedagogika", specjalność "edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna")
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w przypadku naboru na kierunek studiów, w którym program kształcenia wskazywałby na możliwość wystąpienia czynników szkodliwych dla zdrowia studentów (Budownictwo, Informatyka) – skierowanie do odbioru w Biurze Rekrutacji
 • okazanie potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, jeżeli jest wymagana (Santander Bank Polska S.A., nr konta: 16 1500 1360 1213 6004 0094 0000).

   

KROK IV

Po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia,  odbierz decyzję i podpisz "umowę o naukę" wybierając przy tym system płatności za studia (opłata jednorazowa lub w ratach)

 

 

 

 

Biuro Rekrutacji

pokój 3B (parter) w budynku B

ul. Toruńska 55-57

Bydgoszcz 85-023

 

 

czynne:
Poniedziałek-Piątek: 8:00 do 16:00
Sobota: 8:00 do 16:00 (w dni zjazdowe)


 ☎  500 149 149, 52 322 0 322
 @  rekrutacja@kpsw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinie o kierunku

Marcin Strugowski
Student na kierunku Prawo, prezes koła naukowego Klinika Prawa

Zaletą studiów na kierunku prawo jest indywidualny kontakt z wykładowcą i możliwość dopytania o interesujące mnie kwestie. Dzięki temu, że nasza uczelnia jako jedyna w mieście prowadzi ten kierunek to różne instytucje związane z prawem chętnie z nami współpracują. W 2013 roku powstała Klinika Prawa, a ja zostałem jej prezesem. Udzielamy porad prawnych mieszkańcom naszego miasta. Dzięki tej inicjatywie mam możliwość poznać specyfikę pracy prawniczej, zetknąć się z najczęstszymi problemami prawnymi i udzielać pomocy prawnej potrzebującym.


 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl