Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Wymogi edytorskie

Wymogi edytorskie

Redakcja Rocznika Naukowego Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy "Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji" zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych do nowego numeru pisma.

CELE I PROBLEMATYKA PUBLIKACJI:

Redakcja przyjmuje wyłącznie oryginalne artykuły teoretyczne, doniesienia z badań empirycznych, recenzje i sprawozdania dostosowane do naukowego profilu czasopisma. Prawa wydawnicze przedłożonych do publikacji prac przechodzą na wydawcę. Informujemy, że artykuły będą przyjęte do druku po pozytywnej ocenie recenzentów.

Materiały przygotowane do druku zgodnie z podanymi wymogami edytorskimi należy przesłać w wersji elektronicznej  na adres Wydawnictwa: wydawnictwo@kpsw.edu.pl oraz dostarczyć dwa egzemplarze maszynopisu na adres Wydawnictwa KPSW z dopiskiem: Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji

Wymogi edytorskie:

 • edytor tekstu w postaci pliku Word dla Windows 2000
 • artykuł powinien zawierać: słowa kluczowe, streszczenie i tytuł w języku polskim i angielskim, adnotacje o autorze (imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy oraz adres do korespondencji, telefon, adres e - mail)
 • streszczenie (summary) - maksymalnie 15 wierszy
 • czcionka: times new roman, 12 pkt, odstępy między wierszami: 1,5
 • akapit zaznacza się "wcięciem" pięć spacji, ta sama zasada dotyczy cytowania pozycji bibliograficznych
 • tabele i ryciny w tekście prosimy wykonać w formacie PDF i ponumerowane (np. "Tabela 1", "Rycina 1") umieścić oddzielnie na końcu tekstu z oznaczeniem miejsca, w którym powinny znaleźć się w pracy
 • doniesienia z badań empirycznych powinny składać się z wyraźnie wyodrębnionych części: Wprowadzenie, Metoda, Wyniki oraz Podsumowanie
 • artykuły wraz z bibliografią, rysunkami i tabelami nie powinny przekraczać 22 stron maszynopisu

Przypisy bibliograficzne:

 • Przypisy umieszczone są bezpośrednio w tekście i zawierają nazwisko autora, rok wydania dzieła i numer strony, według wzoru:

"Logikę zaś przedstawiam jako idealizacyjną teorię języka naturalnego" (Grobler, 2008, s.20).

"Przywołując teorię racjonalnego wyboru Grobler (2008) wskazuje na..."

"Idea prawdopodobieństwa logicznego (Grobler, 2008) stała się podstawą..."

 • numerowane i umieszczone na dole strony są tylko przypisy odautorskie
 • gdy przytaczane są dwie książki tego samego autora wydane w tym samym roku stosuje się zapis: (Pilch, 2001a, s. 10; Pilch, 2001b, s. 12)
 • jeśli przytaczana praca ma dwóch autorów, za każdym razem cytowane są dwa nazwiska:

"Opisana teoria (Nowak i Kowalski, 2010, s. 13) ujawnia."

 • gdy praca ma więcej niż dwóch (ale mniej niż sześciu) autorów, przy pierwszym cytowaniu podaje się nazwiska wszystkich autorów, a w kolejnych przypadkach pierwsze nazwisko i po nim formułę: "i in."

"Opisana teoria (Nowak i in., 2010, s. 13) ujawnia."

 • jeśli nie cytuje się z oryginalnego źródła należy podać z jakiego źródła się korzystało:

"Jak stwierdza Kowalski (1984, za: Nowak, 2010, s. 3)."

 • W spisie literatury cytowanej należy podać zarówno źródło oryginalne, jak i to, za którym cytowano.

Literatura cytowana, na końcu tekstu, w porządku alfabetycznym według wzoru:

 • Grobler, A. (2008). Metodologia nauk. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Kowal, A. (red.). (2012). Metafizyka. Warszawa: Lux.
 • Nęcka, E. (2003). Inteligencja. W J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, (s.721-760). Gdańsk: GWP
 • Perzyńska, E. (2002). Czy nasze dzieci są telemaniakami? Edukacja i Dialog, 3, s. 50-54.
 • Zarzyński, A. (2005). Sytuacja kobiet w nauce w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Źródło: 

http://ec.europa.eu/research/press/2005/pdf/pr3001_pl.pdf (30.01.2010)
http://ec.europa.eu/research/press/2005/pdf/pr3001_pl.pdf (30.01.2010).

Układ artykułu - do pobrania TUTAJ

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl