Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

System Stypendialny

Ostatnia aktualizacja - 06 11 2018r.

UWAGA STUDENCI!

W dniu 30 listopada 2018 r. odbyły się posiedzenia Wydziałowych Komisji Stypendialnych i Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
W dniu 8 grudnia 2018 r. (tj. sobota) w godzinach 14.30-16.00 można odbierać decyzje dot. stypendiów (stypendium socjalnego,
stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomóg i stypendium rektora dla najlepszych studentów) w Kwesturze
w pokoju 109 B, I piętro, ul. Toruńska 55-57.

W tygodniu (tj. od poniedziałku do piątku) od 10 grudnia 2018 r. można odbierać decyzje w Kwesturze
w pokoju 107 B, I piętro, ul. Toruńska 55-57 w godz. 09.00-15.00.

Dodatkowy dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w dniu 15 grudnia 2018 r. (tj. sobota)
w Kwesturze w pokoju 105 B, I piętro, ul. Toruńska 55-57 w godz. 09.00-15.00.

Decyzje należy odbierać osobiście!

 Informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów na rok akademicki 2018/2019

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183.),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1592 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania
 • w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
  (Dz. U. z 2017 r., poz.1466),
 • Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów
  Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

   

oraz Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, mogą ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń pomocy materialnej:

I. stypendium socjalne,
II. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
III. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
IV. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
V. zapomogę.


Poniżej przedstawiamy zasady dotyczące przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2018/2019:


Wysokość dochodu uprawniająca studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 nie może przekroczyć 1050,00 zł netto.

 

I. STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez złożenie wniosku do Wydziałowej Komisji Stypendialnej wraz z kompletem dokumentów, potwierdzających dochody studenta oraz członków rodziny studenta.

Osoby, które chcą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązane są do przedłożenia
w Uczelni stosownej dokumentacji w tym przede wszystkim:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium (Załącznik nr 1)
 2. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 r., (brak dochodów w 2017 roku musi zostać potwierdzony przez Urząd Skarbowy) - obowiązkowo dla wszystkich członków rodziny powyżej 18 roku życia.
 3. Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r., tych członków rodziny studenta, którzy na zaświadczeniu z urzędu skarbowego mają wykazany dochód.
 4. Oświadczenia studenta i członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego - lub karty podatkowej (Załącznik nr 7) oraz oświadczenie o wysokości uzyskanych w ostatnim roku podatkowym innych dochodach nie podlegających opodatkowaniu (Załącznik nr 8)
 5. Dla osób prowadzących gospodarstwo rolne zaświadczenie z właściwego organu gminy, o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych w 2017 roku. Dodatkowo kserokopia nakazu płatniczego za 2017 rok. W przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę, należy przedstawić umowę dzierżawy. Natomiast w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną należy przedstawić umowę zawartą w formie aktu notarialnego. Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 wynosiła 3.399,00 zł.
 6. Zaświadczenia ze szkół (uczelni) dla wszystkich niepełnoletnich członków rodziny wnioskodawcy oraz osób pełnoletnich - do 26 roku życia pobierających naukę.
 7. Kserokopie aktów urodzenia w przypadku dzieci, czy rodzeństwa do 7 roku życia (oryginał do wglądu).
 8. Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazylub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów. W przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej należy przedstawić przekazy lub przelewy wraz z zaświadczeniem od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w poprzednim roku podatkowym.
 9.  Zaświadczenie lub decyzję o wysokości otrzymywanych świadczeń w 2017 roku z funduszu alimentacyjnego.
 10. W przypadku osób, których dochód na 1 osobę w rodzinie wynosi do 100,00 zł netto miesięcznie, zaświadczenie z terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu z pomocy społecznej
  a w przypadku niekorzystania z pomocy, pisemne oświadczenie określające źródła utrzymania rodziny.
 11. W przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy o bezrobociu. Gdy pobierany jest zasiłek dla bezrobotnych koniecznym jest zaświadczenie z Urzędu Pracy z informacją od kiedy i w jakiej wysokości jest pobierany. Zaświadczenie musi zawierać informacje o wysokości pobieranego zasiłku netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.
 12.  W przypadku utraty dochodu -  dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz  wysokość utraconego dochodu.
 13. W przypadku uzyskania dochodu w 2017 r. (dotyczy sytuacji, gdy dochód nie był uzyskiwany od początku 2017) - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany,
 14. W przypadku uzyskania dochodu w 2018 r. – dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany,
 15. Kserokopie aktu zgonu w przypadku śmierci członka rodziny (oryginał do wglądu)
 16. Zaświadczenia właściwych organów podatkowych o dochodach uzyskanych za granicą Rzeczpospolitej Polskiej pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 17. Kopia ważnej Karty Polaka w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
 18. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację materialną studenta.

   
 • Członkowie rodziny

  Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium uwzględnia się dochody osiągane przez:
  a) studenta,
  b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, 
  c) rodziców studenta, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
  Jest to katalog wyczerpujący, w związku z powyższym uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta, nawet jeśli z nim zamieszkuje np. babcia lub dziadek studenta, dalsi krewni, rodzice małżonka studenta, konkubent studenta lub konkubenta członka rodziny studenta, ojca dziecka studentki, z którym nie pozostaje w związku małżeńskim, małżonków rodziców studenta. 
  Ponadto do rodziny studenta nie wlicza się członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
  a także w szkole wojskowej lub innej zapewniającej nieodpłatne pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie.
   
 • Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

  Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek:
  1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
   i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  a. ukończył 26 rok życia,
  b. pozostaje w związku małżeńskim,
  c. ma na utrzymaniu dzieci,
  d. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej
  lub
  2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  a. posiadał  stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  b. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  c. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy
  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  d. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.
   
  W pozostałych przypadkach, tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo według powyższej definicji, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa
  (bez względu na wiek studenta).
   
  Źródłem stałego dochodu studenta (małżonka studenta) może być wynagrodzenie z tytułu umowy
  o pracę, a także między innymi renta, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. Stałe źródło dochodu studenta oznacza nieprzerwane źródło dochodu przez 12 miesięcy w poprzednim roku kalendarzowym oraz w roku bieżącym (tj. od początku roku kalendarzowego do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej). Obowiązek udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.
  Stan osobowy rodziny studenta ustalany jest na dzień składania wniosku o przyznanie stypendium. Student ma obowiązek wykazania każdego dochodu członka rodziny, także swojego rodzeństwa
  i dzieci jeśli w 2017 roku osiągnęły pełnoletność.

   
 • Dochód utracony i uzyskany (Załącznik nr 6):

  Dochód może być pomniejszony o dochód UTRACONY spowodowany:
  a. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
  b. utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium (staż),
  c. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  d. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także utratą emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalne,.
  e. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
  o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r. poz 2336 oraz z 2018r. poz. 650) lub art. 36aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650),
  f. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  g. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji elementów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
  h. utratą świadczenia rodzicielskiego,
  i. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  j. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

  W przypadku utraty dochodu do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego (wzór wniosku Załącznik nr 6) wraz z dokumentami potwierdzającymi utratę dochodu jak np. otrzymane od pracodawcy rozliczenia roczne z 2017 roku (PIT-11, PIT-8B, PIT-40), zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie wychowawczym, świadectwo pracy, zaświadczenie o zakończeniu stażu, zaświadczenie z urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, decyzja o utracie renty, decyzja o likwidacji lub zawieszeniu działalności gospodarczej, zaświadczenie z Urzędu Pracy o bezrobociu.
  Zmiana warunków zatrudnienia nie jest nową pracą, a więc zmniejszenie wynagrodzenia lub zmniejszenie wymiaru etatu nie stanowi dochodu utraconego. Podobnie za dochód utracony nie można uznać wypłaconych w 2017 roku nagród jubileuszowych lub przebywanie na urlopie bezpłatnym.

  Dochód może być powiększony o dochód UZYSKANY spowodowany:
  a. zakończeniem urlopu wychowawczego,
  b. uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych (staż),
  c. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  d. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  e. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania
  po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
  f. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  g. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
  h. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  i. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
  W przypadku uzyskania dochodu do wniosku o przyznanie stypendium należy również dołączyć wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego (wzór wniosku Załącznik nr 6), wraz
  z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie dochodu jak np. zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu urlopu wychowawczego wraz z informacją o wysokości uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany; zaświadczenie/decyzja o uzyskaniu prawa do zasiłku/stypendium dla bezrobotnych(staż) wraz z zaświadczeniem o wysokości uzyskanego zasiłku/stypendium netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym zasiłek został uzyskany; decyzję o przyznaniu renty/emerytury; decyzję o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z dokumentem określającym miesięczną wysokość uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany.
   
   

II. STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA
W DOMU STUDENCKIM LUB W OBIEKCIE INNYM NIŻ DOM STUDENCKI
(Załącznik nr 2)

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie w domu studencki/internacie/bursie lub umowę najmu lokalu. W/W stypendium może otrzymać również student
z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.


III. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (Załącznik nr 3)

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, niezależnie od jego sytuacji materialnej.
Do wniosku o przyznanie stypendium student załącza kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (oryginał do wglądu). Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego, jednak nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Jeżeli orzeczenie utraciło ważność w trakcie trwania roku akademickiego, a student
dostarczył nowe, z którego wynikać będzie nieprzerwane trwanie niepełnosprawności, studentowi przysługuje wyrównanie za okres, jaki upłynął od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia. Do orzeczenia należy dołączyć nowy wniosek


IV. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
(Załącznik nr 4)

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który:
a. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
b. przyjęty został na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego (dotyczy to tylko laureatów olimpiady międzynarodowej oraz laureatów lub finalistów olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty);
c. nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowią absolwenci studiów licencjackich, którzy kontynuują naukę w ciągu roku od ukończenia studiów I stopnia, niezależnie na jakiej uczelni ukończyli studia I stopnia.
Studenci I roku studiów II stopnia, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia KPSW, do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów załączyć muszą: potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię indeksu z ocenami uzyskanymi z egzaminów i zaliczeń na ostatnim roku studiów I stopnia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem  kserokopię suplementu oraz zaświadczenie z danej uczelni o terminie ukończenia studiów I stopnia.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10% studentów na kierunku studiów prowadzonym w uczelni. Przykładowo: do 10% studentów z kierunku Pedagogika (studia stacjonarne + studia niestacjonarne, studia pierwszego stopnia + studia drugiego stopnia).
W przypadku, gdy w trakcie roku akademickiego ulega zmianie liczba osób uprawnionych do otrzymania stypendium, punktacja na liście rankingowej nie podlega modyfikacji. Rezygnacja z przyznanego stypendium nie powoduje również ponownej weryfikacji listy rankingowej. 


V. ZAPOMOGI
(Załącznik nr 5)

Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Powyższe oznacza, że zapomoga nie przysługuje, jeżeli sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie wynika z niskich dochodów osiąganych przez rodzinę wnioskodawcy – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Zapomoga może być przyznana w szczególności z powodu: ciężkiej choroby studenta; śmierci lub ciężkiej choroby członków najbliższej rodziny studenta (rodzice, rodzeństwo, małżonek, dziecko studenta); klęski żywiołowej.
Do wniosku o przyznanie zapomogi (Załącznik nr 5) student załącza dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe uzasadniające przyznanie zapomogi. Wniosek nieudokumentowany, nie może być podstawą do przyznania zapomogi.
 

Do każdego wniosku o przyznanie stypendium student zobowiązany jest dołączyć:
1. wzór oświadczenia studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku
  (załącznik nr 9)

2. dwa egzemplarze oświadczeń dla kwestury z nr konta bankowego (Załącznik nr 10)

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 do 10 października 2018 r.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe
(nie dot. wysokiej średniej za poprzedni rok akademicki)

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki w sporcie

Zapomoga

 do 10 października 2018 r.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, za osiągnięcia naukowe, artystyczne, wysokie wyniki w sporcie – dla studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia KPSW

od 18 do 27 października 2018 r.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen – dla studentów KPSW po opublikowaniu listy najlepszych studentów na danym kierunku studiów

Wysokość wszystkich świadczeń jest uzależniona od wielkości środków przyznanych na ten cel
przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.Wyjątek stanowią studenci KPSW ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen, którzy składają wnioski w dniach 18-27 października 2018, gdzie istnieje możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem poczty.

Nie przyjmujemy dokumentacji niekompletnej !!!

Wnioski wraz z kompletem dokumentacji należy składać osobiście w Sekcji Stypendiów Windykacji
ul. Toruńska 55-57, pok. 105B -1 piętro (budynek B) w godz. od 9:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.
 
UWAGA!!!

Dodatkowy dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się:
- 06.10.2018 r. (sobota) w godzinach 9:00 – 15:00STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
NA ROK AKADEMICKI 2018/2019


Uprzejmie informujemy, że studenci Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy zainteresowani stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia w Sekcji Stypendiów i Windykacji  ul. Toruńska 55-57 (pokój nr 105B - I piętro) do dnia 25 września 2018 roku.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z przepisami!!!

Kwestie przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia regulują przepisy:
     1) art. 173, art.178, art.181, art.184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183)
     2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. 2015.1050)

Szczegółowe informacje wraz z wnioskiem dostępne są na stronie:
https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom precyzuje w § 2 ust. 1, iż stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

 1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
 2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.
Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania warunku określonego w art. 184 ust. 5 ww. ustawy dokonują uczelnie.

Wnioski o stypendium ministra wraz z kompletem dokumentacji poświadczającej osiągnięcia należy składać osobiście
w Sekcji Stypendiów i Windykacji do 25 września 2018 r.


DO POBRANIA:

Załącznik nr 1
- Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2018/2019

Załącznik nr 2
- Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na rok akademicki 2018/2019

Załącznik nr 3
- Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osoby niepełnosprawnej na rok akademicki 2018/2019

Załącznik nr 4
- Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019

Załącznik nr 5
- Wniosek o przyznanie zapomogi na rok akademicki 2018/2019

Załącznik nr 6
- Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego w dochodzie rodziny

Załącznik nr 7
- Oświadczenie członka rodziny o formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku  w poprzednim roku podatkowym z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego  lub karty podatkowej

Załącznik nr 8
- Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Załącznik nr 9
- Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

Załącznik nr 10
- Oświadczenie studenta dla kwestury o numerze konta bankowego w roku akademickim 2018/2019

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl