EN RU UA

Pedagogika


Szczegółowe informacje
 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku pedagogika posiada pogłębioną wiedzę pedagogiczną (terminologiczną, metodologiczną i metodyczną). Ma specjalistyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, doradczej, kulturalnej, pomocowej, terapeutycznej) w odniesieniu do grup i jednostek, a także do prowadzenia podstawowych badań naukowych. Potrafi prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług edukacyjnych i doradczych. Wykazuje umiejętności uczenia się, doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania, przetwarzania informacji i materiałów. Umiejętnie komunikuje się ze specjalistami, jak i z innymi osobami biorącymi udział w procesach pedagogicznych przy użyciu profesjonalnych metod i technik. Charakteryzuje się empatią, wrażliwością, przedsiębiorczością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności. Potrafi radzić sobie na rynku pracy. W odniesieniu do specjalności nauczycielskich spełnia wymagania dotyczące przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela. Dla chętnych możliwość wyboru dwóch specjalności, również spośród tych oferowanych dla studiów I stopnia.

Opłaty

Nauka w KPSW jest odpłatna. Możemy się poszczycić konkurencyjną wysokością czesnego. Dzięki stabilnej polityce odpłatności nieprzewidującej podwyżki czesnego w całym cyklu studiów wysokość opłat uznawana jest za najniższą w regionie. Student ma do wyboru sześć wariantów płatności i może wybrać taki, który najbardziej odpowiada jego warunkom materialnym - począwszy od opłaty czesnego w całości, skończywszy na płatności w 12 ratach na rok. Między poszczególnymi systemami udzielana jest bonifikata. Im mniejsza liczba rat tym wysokość czesnego jest niższa.

System odpłatności za studia przewiduje szereg zwolnień, obniżek i promocji, m.in.:

 • zniżka rodzinna – dla studiujących w KPSW rodziców z dzieckiem, małżeństw i rodzeństwa (zniżka udzielana jest od II semestru),
 • dla absolwentów szkół objętych patronatem KPSW i szkół, których dyrekcje podpisały z Uczelnią umowę o współpracy - obniżki wysokości opłaty rekrutacyjnej i czesnego w zależności od terminu złożenia dokumentów,
 • zmniejszenie czesnego dla studiujących w KPSW pracowników Uczelni i członków ich rodzin studiujących w KPSW,
 • dla studentów szczególnie angażujących się w działalność Uczelni, stypendia Prezydenta KPSW w Bydgoszczy – dla osób z wysoką średnią na świadectwie maturalnym, sportowców itp.

 

Moduły kształcenia

Absolwent tego modułu ma kompetencje i kwalifikacje do pracy w zawodzie asystenta rodziny, a także może podjąć starania o sprawowanie pieczy zastępczej. Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny i jej problemów oraz umiejętności pozwalające na minimalizowanie problemów związanych z dysfunkcjami.

Absolwent modułu rozumie znaczenie prezentacji swojej osoby dla sukcesu osobistego, zawodowego i dla celów, jakie chce osiągnąć. Potrafi konstruować swój wizerunek i planować wystąpienia publiczne, by wywrzeć wpływ na innych i przekonać ich do swojego stanowiska.

Absolwent kończący moduł posiada wiedzę z zakresu psychodydaktyki, kształcenia i wspierania rozwoju ucznia w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zna podstawy terapii, rozpoznaje objawy zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się oraz potrafi opracować indywidualny program wspomagania rozwoju dziecka.

Student udoskonali wiedzę z zakresu poradnictwa kariery dla osób o szczególnych potrzebach społeczno-zawodowych. Pozna metody i techniki diagnozowania ich potrzeb społecznych i zawodowych, aktywizowania zawodowego osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Zdobędzie wiedzę z zakresu źródeł dofinansowania staży i zatrudnienia osób niepełnosprawnych (PFRON, Urząd Pracy itp.).

Absolwent kończący moduł ma wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. Ma przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) specjalnej w stopniu elementarnym w odniesieniu do różnych rodzajów niepełnosprawności intelektualnej oraz niedostosowania społecznego, a w stopniu poszerzonym w odniesieniu do wybranego rodzaju niepełnosprawności intelektualnej lub niedostosowania społecznego.

Specjalność EPiW z programowaniem skierowana jest do wszystkich tych, którzy chcą podjąć pracę w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej. Oprócz uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela absolwent tej specjalności zyska umiejętności do prowadzenia zajęć z programowania (które od 2017 roku ma obowiązywać na wszystkich etapach edukacyjnych). Programowanie na tym etapie edukacyjnym ma rozwijać myślenie logiczne, kreatywność, pomagać analizować i rozwiązywać problemy logiczne, rozwijać kompetencje społeczne. We wczesnej edukacji dziecka polega na nauce posługiwaniem się urządzeniami informatycznymi, grach i zabawach logicznych, elementach robotyki.

Trzy poziomy zaawansowania: elementarny, doskonalący, zaawansowany. Absolwent ma wiedzę interdyscyplinarną dotyczącą osób niesłyszących. Zna techniki przekazywania znaków daktylograficznych i ideograficznych. Zna alfabet palcowy, liczebniki oraz skróty językowe. Potrafi komunikować się z osobą niesłyszącą. Ma zakończoną wstępną edukację przygotowującą do uzyskania certyfikatu tłumacza języka migowego na poziomie T1.

Celem modułu jest prezentacja najważniejszych zjawisk i sylwetek osób tworzących kulturę europejską. Zdobyta wiedza i kompetencje będą przydatne w pracy nauczyciela, wychowawcy czy koordynatora projektów, organizatora pracy w grupie międzynarodowej. Celem kształcenia jest zapoznanie z warunkami i osobliwościami kulturalnymi, społecznymi, historycznymi, gospodarczymi i ekonomicznymi. Moduł jest adresowany w szczególności do cudzoziemców, którzy zamierzają podjąć pracę w różnych krajach europejskich lub związać z nimi swoją przyszłość w każdym innym wymiarze egzystencjalnym. Ze względu na wyjątkowe potrzeby studentów, zajęcia mogą się odbywać w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim lub włoskim.

Celem modułu jest prezentacja najważniejszych zjawisk i sylwetek osób tworzących kulturę Polski. Zdobyta wiedza i kompetencje będą przydatne w pracy nauczyciela, wychowawcy czy koordynatora projektów, organizatora pracy w grupie międzynarodowej. Celem kształcenia jest zapoznanie z warunkami i osobliwościami kulturalnymi, społecznymi, historycznymi, gospodarczymi i ekonomicznymi. Moduł jest adresowany w szczególności do cudzoziemców, którzy zamierzają podjąć pracę w Polsce lub zamierzają związać swoją przyszłość z Polską w każdym innym wymiarze egzystencjalnym. Ze względu na wyjątkowe potrzeby studentów, zajęcia mogą się odbywać w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim lub włoskim.

Absolwent wyposażony jest w wiedzę specjalistyczną pozwalającą rozumieć zjawiska patologii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości. Zna procesy historyczne, którym podlegała przestępczość i jej współczesne trendy. Poznaje problemy społeczne w kontekstach: socjologicznym i psychologicznym. Ma wiedzę niezbędną do analizowania przestępczości w Polsce, Europie i na świecie.

Student zdobędzie kompetencje związane z etykietą w spotkaniach biznesowych. Pozna techniki poprawnego zachowania się w biurze czy na przyjęciu oraz zasady odpowiedniego ubioru w zależności od sytuacji. Moduł ten ma charakter doskonalący, a nie kwalifikacyjny, w związku z czym nie ma możliwości zdobycia dodatkowego zawodu i uprawnień.

Absolwent tego modułu jest kompleksowo przygotowany do pełnienia roli negocjatora i mediatora. Posiada szeroką wiedzę z zakresu rozwiązywania sporów i konfliktów, którą potrafi praktycznie wykorzystać w różnych obszarach życia społecznego (w pracy, w rodzinie, przy okazji dokonywania transakcji handlowych lub podpisując umowy cywilno--prawne).

Specjalność kierowana jest w szczególności do absolwentów studiów technicznych. Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela i uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych w branżach (np. budowlanej, geodezyjnej, mechanicznej, elektronicznej itp.). Absolwent posiada umiejętności i kompetencje pozwalające na prowadzenie kształcenia zawodowego (teoretycznego i praktycznego) w różnych branżach w szkołach zawodowych różnego typu.

Student uzyska wiedzę ogólnopedagogiczną i specjalistyczną z zakresu teoretycznych podstaw poradnictwa zawodowego, zawodoznawstwa i przedsiębiorczości, rozwoju zawodowego człowieka, podstaw psychologicznych, socjologicznych i prawnych niezbędnych w zawodzie doradcy zawodowego i personalnego. W ramach kształcenia uzyska przygotowanie pedagogiczne (zgodnie z rozporządzeniem np. emisja głosu, praktyka specjalnościowa, czy technologia informacyjna), które jest niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela przedsiębiorczości.

Student zdobędzie wiedzę i kompetencję z zakresu prowadzenia spraw pracowniczych w zakładzie pracy. W ten sposób zostanie przygotowany do wykonywania zadań w działach personalnych i kadrowych związanych z obsługą pracownika np. naliczania wynagrodzenia, urlopów i innych zagadnień związanych z prawem pracy, prowadzenia spraw pracowniczych, obsługą ZUS i programu płatnik.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3, stosownie do jego potrzeb. Potrafi pielęgnować dziecko, wie jak zapewnić mu poczucie bezpieczeństwa. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka, pobudza jego kreatywność poprzez różnego rodzaju gry i zabawy.

Absolwent kończący moduł posiada umiejętności i kompetencje do zaplanowania, przygotowania i przeprowadzania imprezy masowej o charakterze artystyczno-rozrywkowym, sportowym (w tym meczu piłki nożnej) lub imprezy podwyższonego ryzyka (tzn. gdy istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji) przy zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony lekarskiej osobom uczestniczącym w imprezie.

Absolwent kończący moduł posiada wiedzę z zakresu prawa oświatowego i form wychowania przedszkolnego. Potrafi pozyskać środki finansowe z UE. Zna dokumentację niezbędną do zorganizowania placówki przedszkolnej. Umie dobrać kadrę pracowniczą zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami i kompetencjami.

Absolwent kończący moduł ma wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. Ma przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) specjalnej w stopniu elementarnym w odniesieniu do pedagogiki terapeutycznej oraz niedostosowania społecznego, a w stopniu poszerzonym w odniesieniu do pedagogiki terapeutycznej lub niedostosowania społecznego.

Absolwent kończący moduł udoskonali i zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w codziennym funkcjonowaniu społecznym i zawodowym. Dzięki zaproponowanym przedmiotom student potrafi radzić sobie z problemami rodzinnymi, zawodowymi oraz stanowczo i łagodnie stawiać granice.

Absolwent posiada wiedzę o podstawach prawnych funkcjonowania pomocy postpenitencjarnej w Polsce i w Europie, rozpoznaje główne problemy osadzonych i ich rodzin, charakteryzuje główne metody resocjalizacji i oddziaływań penitencjarnych. Wie, jakie instytucje świadczą pomoc osadzonym opuszczającym zakład karny i posiada wiedzę o formach tej pomocy. Student potrafi posługiwać się podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pomoc postpenitencjarną i rozumie ich znaczenie, potrafi dokonywać analizy potrzeb osadzonych i ich rodzin w zakresie funkcjonowania po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, potrafi wskazać instytucje udzielające pomocy osadzonym w procesie readaptacji społecznej. Absolwent jest świadomy konieczności stałego pogłębiania wiedzy oraz jej uaktualniania, jest otwarty na potrzeby osób poszukujących pomocy, potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji oraz pracować indywidualnie i w zespole.

Absolwent kończący moduł ma wiedzę interdyscyplinarną z zakresu psychologii rozwojowej. Jego kompetencje pozwalają na rozumienie oraz analizę mechanizmów wpływających na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jego wiedza i umiejętności pozwolą na prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie wybranej specjalności.

Absolwent tego modułu posiada umiejętności diagnozowania i niwelowania zachowań patologicznych w środowiskach lokalnych oraz zapobiegania problemom społecznym (wykluczeniu społecznemu, uzależnieniom, dewiacjom, przemocy czy agresji).

Absolwent kończący moduł ma szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii. Zna przyczyny stosowania używek, wie, jakie skutki indywidualne i społeczne niosą za sobą różnego rodzaju uzależnienia oraz jak opracowywać programy profilaktyczne i adekwatnie je stosować.

Absolwent kończący moduł potrafi dbać o zdrowie własne i innych ludzi oraz ma umiejętności kreowania zdrowego środowiska. Posiada kompetencje (umiejętności, wiedzę i postawy), które są niezbędne do odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Absolwent dysponuje podstawową, szeroką wiedzą pedagogiczną, psychologiczną, psychoterapeutyczną, socjologiczną, filozoficzną oraz umiejętnościami warsztatowymi. Rozumie proces terapii, wychowania i pracy opiekuńczej. Ma refleksyjne spojrzenie na własną rolę w pomaganiu innym, posługuje się warsztatem diagnostyczno-psychoterapeutycznym. Umie budować osobisty, indywidualny warsztat oddziaływania na podopiecznych. Posiada kompetencje prowadzenia podstawowych zajęć z osobami uzależnionymi oraz posiadającymi zaniżone poczucie własnej wartości.

Absolwent kończący moduł ma wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. Ma przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) specjalnej w stopniu elementarnym w odniesieniu do surdopedagogiki oraz niedostosowania społecznego, a w stopniu poszerzonym w odniesieniu do surdopedagogiki lub niedostosowania społecznego.

Student uzyska wiedzę ogólnopedagogiczną i specjalistyczną z zakresu teoretycznych podstaw poradnictwa zawodowego, zawodoznawstwa i przedsiębiorczości, rozwoju zawodowego człowieka, podstaw psychologicznych, socjologicznych i prawnych niezbędnych w zawodzie doradcy zawodowego i personalnego. W ramach kształcenia uzyska przygotowanie pedagogiczne (zgodnie z rozporządzeniem np. emisja głosu, praktyka specjalnościowa, czy technologia informacyjna), które jest niezbędne do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodu.

Celem tego modułu jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności z zakresu technik sprzedaży. Po ukończeniu wszystkich zajęć student powinien rozumieć proces handlowy oraz znać główne przeszkody uniemożliwiające efektywną sprzedaż, jak i posiadać umiejętność radzenia sobie z nimi. Student (absolwent) powinien być komunikatywny, posiadać umiejętność mediacji i negocjacji oraz zdołać dokonać szybkiej charakterystyki potencjalnego klienta.

Absolwent kończący moduł ma wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. Ma przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) specjalnej w stopniu elementarnym w odniesieniu do tyflopedagogiki oraz niedostosowania społecznego, a w stopniu poszerzonym w odniesieniu do tyflopedagogiki lub niedostosowania społecznego.

Celem modułu jest przygotowanie absolwenta do procesów analizy i zrozumienia kulturowych, historycznych i społecznych różnic między kulturami, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach z psychologii międzykulturowej, wprowadzenia do antropologii kulturowej czy w warsztacie antydyskryminacyjnym. Uzyskane kompetencje można wykorzystać w pracy nauczyciela, wychowawcy, etyka biznesu, koordynatora projektów (w tym międzykulturowych) czy prowadząc wymianę handlową z innymi krajami. Ze względu na wyjątkowe potrzeby studentów, zajęcia mogą się odbywać w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim lub włoskim.

Absolwent kończący moduł zna wartość kultury, potrafi zdiagnozować potrzeby i aspiracje w odbiorze kultury, umie planować i organizować działalność artystyczną i kulturalną w ramach wybranej specjalności.

Absolwent zna aspekt historyczny i koncepcje wiktymologii. Zna pojęcie ofiary i przestępstwa bez ofiar. Poznaje typologię ofiar i rolę ofiary w genezie przestępstwa. Potrafi odróżnić wiktymizację pierwotną i wtórną. Rozpoznaje sposoby rozwiązywania konfliktów karnych. Zapoznaje się z rozmiarami, dynamiką i strukturą zjawiska wiktymizacji. Student potrafi systematycznie monitorować problem poczucia zagrożenia przestępczością.

Moduł skierowany jest do absolwentów studiów technicznych. Absolwent specjalności Technika (posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela i uprawnienia do nauczania przedmiotu Technika w szkołach podstawowych) może pogłębić swoją wiedzę w zakresie nauczania przedmiotu Wychowanie techniczne (w gimnazjach).

Absolwent kończący moduł zna ustawę o prawie zamówień publicznych oraz akty prawne i ich zakres regulacji. Posiada kompetencje, umiejętności i wiedzę, które są niezbędne w postępowaniu o zamówienia publiczne. Student zna etapy postępowania o zamówienia publiczne oraz tryby udzielania zamówień publicznych.

Celem jest wyposażenie studenta w ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania oraz pełnienia funkcji kierowniczych. Po przebytym kursie student powinien być przygotowany do pełnienia obowiązków managera lub kierownika. Powinien rozpoznawać, diagnozować i proponować rozwiązania dla problemów związanych z zasobami firmy bądź instytucji publicznej. Kończący moduł powinien posiadać umiejętności dokonywania analiz rynku, skutecznego komunikowania się, negocjowania i kierowania zespołem. Powinien także znać cały proces zakładania i promowania własnej działalności gospodarczej.

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w praktycznym zarysie, mając na uwadze analizę zasobów ludzkich, planowanie zasobów ludzkich, rekrutacji i derekrutację personelu, kierowanie pracą, rozwój personelu oraz controlling personalny. Student w toku kształcenia zostanie wprowadzony w problematykę zarządzania zasobami ludzkimi. Poruszone zostaną kwestie m.in. kierowania ludźmi, metody doskonalenia kierowania.

Absolwent tego modułu ma kompetencje w zakresie planowania i doboru zasobów ludzkich (czyli rekrutacja i selekcja pracowników), potrafi dokonać oceny pracowniczej i zbadać potrzeby szkoleniowe pracowników. Posiada umiejętności motywowania, jak też rozstawania się z pracownikami. Ponadto ma pogłębioną wiedzę na temat zarządzania zadaniami publicznymi, jakim jest partnerstwo publiczno-prywatne.

Rekrutacja

4 kroki do sukcesu!

KROK I

Zdałeś maturę i myślisz co dalej? A może skończyłeś studia I stopnia i chcesz kontynuować naukę, ale nie wiesz na co się zdecydować? Wejdź na nasz Portal Rekrutacyjny (www.kpsw.edu.pl/rekrutacja) i z oferty studiów I lub II stopnia wybierz interesujący Cię kierunek oraz specjalność.

II KROK

A - osobiście - wypełnij podanie w Biurze Rekrutacji i złóż wymagane dokumenty

B - online - dokonaj rejestracji przez Internet wpisując adres strony: www.srs.kpsw.edu.pl (poniżej znajdziesz instrukcję wypełnienia elektronicznego formularza

ELEKTRONICZNY FORMULARZ

Etap 1. Wybór kierunku - w tym miejscu określasz:

 • formę studiów, czyli to, czy chcesz studiować stacjonarnie (dziennie) czy niestacjonarnie (zaocznie, zajęcia średnio dwa razy w miesiącu w weekendy),
 • uzyskiwany tytuł oraz stopień studiów, na którym chcesz podjąć naukę - licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magisterskie jednolite - w przypadku kierunku prawo,
 • a także określ wydział, kierunek, specjalność, która Cię interesuje. 

Etap 2. Dane osobowe - w tym miejscu wpisujesz swoje podstawowe dane osobowe.

Etap 3. Dane teleadresowe - zadbaj o podanie aktualnych danych do kontaktu w celu uniknięcia problemów z komunikacją.

Etap 4. Dane dodatkowe - w etapie 4. musisz nam podać m.in. nazwę szkoły/uczelni jaką ukończyłeś, a także określić języki obce, których naukę chcesz kontynuować.

Etap 5. Wydruk formularza - w tym miejscu z danych, które wpisałeś system automatycznie wygeneruje wniosek przyjęcia na studia; sprawdź jego poprawność, wydrukuj i z podpisanym formularzem oraz kompletem dokumentów przyjdź do Biura Rekrutacji KPSW bądź do Punktu Rekrutacyjnego.

KROK III

Kandydaci na studia II stopnia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub oryginalny odpis do wglądu),
 • kserokopię suplementu do dyplomu studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • 1 kolorowe, podpisane zdjęcia (zgodnie z wymogami zdjęć do dowodu osobistego),
 • orzeczenie specjalisty logopedy (dotyczy wyłącznie kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek "pedagogika", specjalność "edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna"),
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w przypadku naboru na kierunek studiów, w którym program kształcenia wskazywałby na możliwość wystąpienia czynników szkodliwych dla zdrowia studentów (Budownictwo, Informatyka) – skierowanie do odbioru w Biurze Rekrutacji,
 • okazanie potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, jeżeli jest wymagana (Santander Bank Polska S.A., nr konta: 16 1500 1360 1213 6004 0094 0000).

         
 KROK IV

Po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia, odbierz decyzję i podpisz "umowę o naukę" wybierając przy tym system płatności za studia (opłata jednorazowa lub w ratach).

 

 

 

 

Biuro Rekrutacji

pokój 3B (parter) w budynku B

ul. Toruńska 55-57

Bydgoszcz 85-023

 

 

czynne:
Poniedziałek-Piątek: 8:00 do 16:00
Sobota: 8:00 do 16:00 (w dni zjazdowe)


 ☎  500 149 149, 52 322 0 322
 @  rekrutacja@kpsw.edu.pl
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opinie o kierunku

Sylwia Borowiec
Studentka na kierunku Pedagogika

Moją pasją jest praca z ludźmi, w szczególności z młodzieżą,dlatego też zdecydowałam się na wybór pedagogiki na KPSW. Wśród studentów i absolwentów ma świetną opinię. Uczelnia proponuje wiele możliwości rozwoju. Przyjaźnie nastawiona kadra motywuje do działania proponując różnorodne formy aktywności tj. prowadzenie warsztatów, uczestnictwo w szkoleniach, publikację artykułów oraz wiele inicjatyw i spotkań z ciekawymi ludźmi. Przyjaźni pracownicy dziekanatu i przystępne czesne są dużym atutem uczelni, a najlepsi studenci otrzymują stypendia.

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl