Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Konferencje naukowe

V MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA Z CYKLU "JEDEN ŚWIAT - WIELE KULTUR"

V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja z cyklu „Jeden świat-wiele kultur" dobiegła końca. Przez dwa dni (6-7.11.2014r.) w gmachu Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 55-57 niemalże 300 uczestników wysłuchało kilkudziesięciu prelekcji znakomitych ekspertów i specjalistów w swoich dziedzinach. Tegoroczny temat przewodni spotkania brzmiał: „Społeczeństwo wobec wyzwań wielokulturowości w aspekcie prawnym, religijnym, ekonomicznym i edukacyjnym".

- Obecność tak wielu osobistości świadczy o tym, iż problemy współczesnego świata są żywym tematem w dyskursie akademickim niezależnie od narodowości, kultury czy wyznania. Żyjemy w czasach wielkich kulturowych i cywilizacyjnych przemian, które oprócz nowych wyzwań niosą również wielkie zagrożenie - zaznaczyła podczas uroczystego rozpoczęcia Rektor KPSW, dr Helena Czakowska.

Sesja plenarna zainaugurowana została wykładem prof. h.c. KPSW, Mons. Giuseppe Scottiego, Przewodniczącego Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger - Benedetto XVI, który zwrócił uwagę na to, iż cztery dziedziny omawiane w czasie konferencji powinny pomóc dzisiejszemu społeczeństwu odbudować jednolitą wizję człowieka, w której inteligencja ściśle koreluje z miłością. - Cztery wymiary zaproponowane dla naszej analizy w tych dwóch dniach pracy - wymiar społeczny, religijny, ekonomiczny i edukacyjny - winny być w stanie stworzyć spójną wizję człowieka, w której inteligencja jest ściśle złączona z miłością - podkreślał podczas prelekcji Ksiądz Prałat.

Z kolei prof. dr hab. Olga Nesterchuk przybliżyła wszystkim zgromadzonym zagadnienie wielokulturowości na przykładzie kształtowania rosyjsko-moskiewskiej tożsamości kulturowej. - Ogólnie rosyjsko-moskiewską tożsamość kulturową można przedstawić jako subiektywne określenie przez człowieka własnego systemu przynależności, stosunku, identyfikacji z Rosjaninem - obywatelem swojego kraju i moskwianinem - mieszkańcem stolicy jednocześnie - rozpoczęła profesor. Jak podkreślała prelegentka w samej stolicy Rosji wyodrębniono ponad 40-ści kategorii młodzieży, na tożsamość których wpływa wiele zewnętrznych czynników m.in.: brak wzajemnego zrozumienia tradycji moskiewskich, migracja młodych do metropolii czy też problemy z rekreacją.

W swoim przemówieniu ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz zwrócił uwagę na kolejny ważny aspekt i przywołał kwestie problemów mniejszości kulturowych zobrazowaną na przykładzie dylematu pastoralnego jakim jest imigracja. Mówca przekonywał, że podczas pełnienia posługi duchowej wobec imigrantów należy wystrzegać się wszelkich form dyskryminacji rasowej, narodowościowej, kulturowej jak i religijnej. Jak sam podkreślał - Chodzi więc o to, aby w przybyszach widzieć nie tyle zagrożenie dla kulturowej tożsamości czy konkurencję w dostępie do dóbr materialnych, ile przede wszystkich nowych braci i siostry, którzy sami w sobie są bogaci w różnorodne dary i których przybycie stanowi okazję i zachętę do celebrowania tej szczególnej katolickiej zasady, jaką jest reguła jedności w różnorodności.

W pierwszym dniu konferencji po części plenarnej dyskurs akademicki odbył się w pięciu głównych panelach, tj.:

 • I Prawne, administracyjne i ekonomiczne aspekty wielokulturowości
 • II Religia wobec wyzwań społeczeństwa wielokulturowego
 • III Złożoność i różnorodność (języków) kultury w edukacji i pedagogice
 • IV Edukacja w aspekcie wyzwań wielokulturowości
 • V Młodzi wobec wyzwań wielokulturowości (panel studencki)

Podczas żywych dyskusji naukowcy i przedstawiciele różnych środowisk z kraju i z zagranicy, a także studenci rozprawiali o aspektach dialogu międzykulturowego, a także prezentowali wyniki swoich badań naukowych, które skupione były głównie wokół najistotniejszych trosk współczesnego świata.

Drugi dzień konferencji swoją obecnością zaszczycił między innymi ks. Prymas Polski Abp dr Wojciech Polak, który wygłosił referat mówiący o wyzwaniu jakim dla współczesnej Europy jest wielokulturowość. Podczas wystąpienia zaznaczył, iż temat wielokulturowości nie należy tylko do czysto teoretycznych zagadnień. Zatrzymanie się nad omawianym tematem wymaga nie tylko spekulatywnej refleksji , ale odważnej konfrontacji z rzeczywistością. Ksiądz Prymas zaakcentował, że - każde pytanie o współistnienie wielu kultur jest tak naprawdę pytaniem o człowieka, o jego zdolność i wychowanie do budowania relacji, począwszy od rodziny, której nikt i nic nie może zastąpić, a skończywszy na wspólnocie europejskiej.

- Cieszę się i wyrażam uznanie dla organizatorów tej Międzynarodowej Konferencji za to, że poszczególne wystąpienia i sesje tematyczne dotykają szczegółowych kwestii związanych z wyzwaniem wielokulturowości. Stwarza to obszar spotkania, bez którego niemożliwe byłoby dotarcie do sedna tego zagadnienia - podsumował Arcybiskup Polak.

Prof. nadzw. KPSW, dr hab. Alicja Grześkowiak w swoim wystąpieniu pt. „Sprzeciw sumienia na tle wybranych zawodów" zaznaczyła, iż temat ten jest aktualny „zwłaszcza w społeczeństwach pluralistycznych , w których zachodzi konflikt między obowiązkiem zachowania zgodnego z prawem stanowionym, a powinnością moralną wskazywaną przez sumienie".

W następnej kolejności w swojej laudacji prof. zw. dr hab. Zbigniew Witkowski poruszył temat idei dialogu jako sposobu współpracy i rozwiązywania konfliktów we współczesnym świecie , w myśli św. Jana Pawła II. - Papież postrzegał religie nie tylko jako źródło porozumienia z Bogiem, ale także z ludźmi i pomiędzy ludźmi - tłumaczył prof. Witkowski.

Ponadto podczas drugiego dnia obrad został zorganizowany panel dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ramach którego odbył się konkurs ekonomiczny „Potyczki ekonomiczne", symulacja rozprawy sądowej dotyczącej zabójstwa w afekcie przygotowanej przez studentów Prawa i zarazem członków KN Klinika Prawa, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a także debata oksfordzka pt. „Życie w globalnej wiosce - zagubiona tożsamość czy nieograniczona perspektywa wolności".

Konferencja „Jeden świat-wiele kultur" jest jednym z istotnych elementów przyczyniających się do realizacji misji KPSW wyrażonej w słowach „Sapientiae Servientes - w służbie mądrości" oraz otwartości na współczesne wyzwania wielokulturowego świata. Wydarzenie jest kontynuacją, zainaugurowanych w 2010 roku przez naszą uczelnię, corocznych spotkań naukowych, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w szerokim gronie kulturoznawców, politologów, socjologów, teologów, historyków, pedagogów, ekonomistów, prawników medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk.

Organizatorami konferencji są Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger - Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Bydgoszczy.

WSPÓŁCZESNY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. W KIERUNKU ZMIAN KODYFIKACYJNYCH I USTROJOWYCH

25 kwietnia 2014 roku Wydział Prawa i Administracji oraz Stowarzyszenie Temida w Inowrocławiu już po raz piąty byli organizatorami konferencji naukowej z cyklu "Oblicza Temidy". Tematyka tegorocznego spotkania dotyczyła "Współczesnego wymiaru sprawiedliwości. W kierunku zmian kodyfikacyjnych i ustrojowych".

Problematyka konferencji została podzielona na dwie części. Pierwsza dotyczyła prawa karnego materialnego, z kolei druga poruszała kwestie związane z postępowaniem karnym. Wśród prelegentów byli eksperci i praktycy w swoich dziedzinach m.in. prof. dr hab. Alicja Grześkowiak, Sędziowie Sądu Najwyższego - Wiesław Kozielewicz oraz Kazimierz Klugiewicz, prof. dr hab. Arkadiusz Lach, prof. dr hab. Sławomir Steinborn, prof. dr hab. Krzysztof Wiak, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dr Dariusz Kala, poseł na Sejm RP Krzysztof Brejza, a także przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości.

WIELOPROFILOWA POMOC OSOBOM ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ASD)

Dnia 12 kwietnia 2014 roku odbyła się I Problemowa Konferencja Naukowa z Zakresu Dobrych Praktyk pt. "Wieloprofilowa pomoc osobom ze spektrum autyzmu (ASD)". W czasie konferencji poruszone zostały m.in. kwestie prawnego funkcjonowania osób z autyzmem, kształtowania umiejętności społecznych i komunikacyjnych, przygotowania do samodzielności osób dorosłych z autyzmem czy też aktywizacji zawodowej.

Organizatorem konferencji był Wydział Pedagogiczny KPSW, Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW wraz z Polskim Towarzystwem Integracji Sensorycznej w Warszawie i Centrum Terapii "egeo" w Bydgoszczy.

POLSKA - UKRAINA - UNIA EUROPEJSKA W UJĘCIU NAUKOWYM

7 marca 2014 roku studenci i zaproszeni goście dyskutowali nt. sytuacji Ukrainy i perspektyw współpracy pomiędzy Polską, Ukrainą i Unią Europejską. W centrum zainteresowania uczestników konferencji była fala protestów na Ukrainie i wydarzenia na Majdanie. Celem studenckiej międzynarodowej konferencji było spojrzenie na problem protestów na Ukrainie z wielu perspektyw: medialnej reprezentacji, politycznych reakcji, geopolitycznych uwarunkowań i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Konferencja zorganizowana została z inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego KPSW oraz Koła Naukowego "Europejczyków" i Koła Naukowego "Studia nad demokracją" działających w Uczelni.

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z CYKLU JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR
"Współczesne wyzwania rozwoju społecznego i gospodarczego"

W dniach 7-8 listopada 2013 r. odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Jeden świat wiele kultur. Współczesne wyzwania rozwoju społecznego i gospodarczego". Zainaugurował ją wykład węgierskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Atilla Fülöp, zatytułowany "Ekonomiczne podejście do kwestii demograficznych, a przez to do problemów rodziny. Plany rządu Węgier, osiągnięcia, wyzwania, zmagania i perspektywy". W konferencji uczestniczyło ponad 90 referentów z kilkunastu polskich i zagranicznych uczelni. Organizatorami konferencji są Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger - Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Bydgoszczy.

Podczas konferencji powołano Międzynarodowego Konsorcjum Rektorów i Prezydentów Uniwersytetów i Szkół Wyższych. Celem powołania Konsorcjum było stworzenie możliwości szerokiej współpracy między uczelniami i ich otoczeniem gospodarczym, kulturalnym, sportowym, itp. W spotkaniach Konsorcjum uczestniczyli Rektorzy i Prezydenci uczelni, z którymi Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa współpracuje, a także przedstawiciele rządu oraz władz samorządowych, w tym z Włoch, Węgier, Rumunii, Rosji, Kirgistanu, Turcji, Ukrainy, Grecji. Konferencji towarzyszyły także obrady Forum Gospodarczego, którego celem było umożliwienie współpracy międzynarodowej w sferze gospodarczej. Stało się także okazją do zaprezentowania osiągnięć i możliwości biznesowych firm z regionu.

Konferencja jest kontynuacją, zainaugurowanych w 2010 roku przez naszą uczelnię, corocznych spotkań naukowych, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w szerokim gronie kulturoznawców, politologów, socjologów, teologów, historyków, pedagogów, ekonomistów, prawników medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk.

Obrady IV konferencji odbywały się w następujących panelach:

 1. Religia i kultura wobec zagrożeń współczesnego społeczeństwa
 2. Ekonomiczne i społeczne dylematy gospodarki rynkowej
 3. Współczesność w wymiarze prawnym
 4. Współczesność w wymiarze administracyjnym
 5. Cywilizacja techniczna XXI wieku
 6. Przyszłość edukacji w świetle kryzysów współczesnego świata
 7. Przemiany edukacji i dyskursów pedagogicznych w świetle kryzysów współczesnego świata
 8. Współczesne wyzwania lingwistyki

Strona konferencji http://oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl

BUDOWNICTWO PRZYSZŁOŚCI

Jakie zalety mają budynki inteligentne? Czym jest energooszczędny dom? Dlaczego warto budować dom pasywny? Na te i wiele innych tematów dyskutowali naukowcy podczas konferencji pt. "Budownictwo przyszłości", która odbyła się 27 kwietnia 2013 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Podczas konferencji poruszono następujące tematy:

 • Budynki inteligentne, prof. dr hab. inż. K. Wilde
 • Budownictwo pasywne, dr inż. R. Kromplewski
 • Działalność Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

Konferencja jest podsumowaniem realizacji projektu "KPSW nośnikiem kształcenia dla zdiagnozowanych potrzeb gospodarczych regionu i kraju". Projekt był realizowany w ramach poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego a wdrażaniem priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka zajmowało się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego a następnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej zakładał bezpłatne 3, 5 letnie studia inżynierskie na kierunku Budownictwo, studia podyplomowe (2 edycje), zajęcia z matematyki i fizyki, praktyki zawodowe oraz dostosowanie kierunku Geodezja i kartografia do europejskich standardów poprzez przedmioty dodatkowe.Zainteresowanie realizacją projektu przeszło najśmielsze oczekiwania. W trakcie realizacji (wg stanu na dzień 31 stycznia 2013 r.) wzięło w nim udział 912 osób (zakładano: 576), Budownictwo studiowało 165 osób (zakładano 120), Wycenę nieruchomości studiowało 50 osób (zakładano 25). Projekt zakładał także bezpłatne przeszkolenie studentów Wydziału Technicznego z programu AutoCAD (wzięło udział 300 osób) oraz szkolenie menedżerskie (60 osób).

PROBLEMY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W DOBIE KRYZYSU POLITYCZNEGO I EKONOMICZNEGO

26 kwietnia 2012 r Wydział Prawa i Administracji KPSW w Bydgoszczy był organizatorem konferencji naukowej pt. "Problemy administracji publicznej w dobie kryzysu politycznego i ekonomicznego".

Światowy kryzys ekonomiczny powoduje poważne konsekwencje dla finansów publicznych i gospodarek państw nim dotkniętych. W tej sytuacji szczególnym wyzwaniem dla administracji publicznej staje się potrzeba zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa socjalnego, a także zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, pomimo konieczności ograniczania wydatków budżetowych. Z tych względów głównym celem konferencji była analiza polityk publicznych w Polsce i innych krajach, w kontekście zagrożenia nową falą kryzysu społeczno-ekonomicznego. Kolejnym celem konferencji było przedstawienie wszechstronnej wiedzy z zakresu różnych nauk (prawnych, politycznych i społecznych) dotyczącej analiz genezy, przebiegu, a także różnorodnych skutków oraz rozwiązań teoretycznych i praktycznych, które mogłyby przeciwdziałać lub łagodzić ujemne skutki kryzysu. Konferencja służyła również dokonaniu oceny zaradczych działań administracji publicznej w państwach dotkniętych kryzysem, strukturach Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych oraz podjęciu próby syntezy wniosków płynących z tych działań.

Tematyka obrad obejmowała między innymi zagadnienia związane z funkcjonowaniem administracji publicznej w następujących obszarach:

 • Bezpieczeństwa i porządku publicznego i jego aspektów - społecznych, socjalnych, międzynarodowych, militarnych, gospodarczych, energetycznych, informatycznych i ekologicznych,
 • Bezpieczeństwa socjalnego,
 • Problemów samorządu terytorialnego w obliczu kryzysu i jego różnorodnych konsekwencji,
 • Polityki społecznej i zabezpieczenia społecznego,
 • Administracji rynku pracy i polityki rynku pracy,
 • Polityki zatrudnienia,
 • Polityki regionalnej UE,
 • Polityki ludnościowej w Unii Europejskiej,
 • Integracji europejskiej w warunkach kryzysu,
 • Działań Unii Europejskiej wobec kryzysu ekonomicznego.

OBLICZA TEMIDY. MEDYCYNA PRZEZ PRYZMAT PRAWA

14 marca 2013 r. Wydział Prawa i Administracji KPSW i Stowarzyszenie Temida w Inowrocławiu byli organizatorami konferencji pt. "Oblicza Temidy. Medycyna przez pryzmat prawa". Naukowcy i praktycy dyskutowali nad prawnym aspektem wielu problemów dotykających współczesną służbę zdrowia oraz pacjentów, m.in. o obowiązku udzielenia informacji jako warunku świadomego wyrażenia zgody przez pacjenta na wykonanie zabiegu medycznego, o korupcji w służbie zdrowia, ochronie zdrowia ludzkiego w związku z wprowadzeniem do obrotu organizmów genetycznie zmodyfikowanych czy prawie najbliższych do czuwania przy umierającym jako elemencie prawa do godnej śmierci. Honorowy patronat nad Konferencją objął Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

PRACA SOCJALNA - JEJ DYSKURSY,USYTUOWANIA I PROFILE

W dniach 23-24 listopada 2012 r odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Praca socjalna - jej dyskursy, usytuowania i profile", przygotowana z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Organizatorami spotkania były: Wydział Pedagogiczny Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Dwudniowa konferencja była okazją do przedyskutowania najważniejszych czynników determinujących kondycję pracy socjalnej w szkolnictwie wyższym.

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z CYKLU JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR
"Człowiek i jego otoczenie w aspekcie kulturowym, prawnym, ekonomicznym i społecznym"

W dniach 25-26 października 2013 r. odbyła się III Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Jeden świat wiele kultur. Człowiek i jego otoczenie w aspekcie kulturowym, prawnym, ekonomicznym i społecznym". Zainaugurował ją wykład Arcybiskupa Profesora Ignacio Carrasco de Paula, przewodniczącego Papieskiej Akademii Pro Vita, zatytułowany "Świętość życia ludzkiego". W konferencji uczestniczyło ponad 70 referentów z kilkunastu polskich i zagranicznych uczelni. Organizatorami konferencji są Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger - Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Bydgoszczy.

Konferencja jest kontynuacją, zainaugurowanych w 2010 roku przez naszą uczelnię, corocznych spotkań naukowych, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w szerokim gronie kulturoznawców, politologów, socjologów, teologów, historyków, pedagogów, ekonomistów, prawników medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk.

Obrady III konferencji odbywały się w następujących panelach:

 1. Człowiek w prawie
 2. Człowiek i ekonomia
 3. Człowiek w społeczeństwie, rodzinie i szkole
 4. Religia w życiu człowieka

Strona konferencji http://oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl/archiwum_2012/

ETYKA I EKONOMIA W ŚWIETLE NAUCZANIA BENEDYKTA XVI

W dniach 11-12 czerwca 2012 r. KPSW była organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Etyka i ekonomia w świetle nauczania Benedykta XVI". Specjaliści z wielu krajów dyskutowali, m.in. na temat: Globalnego kryzysu gospodarczego - spojrzenie ekonomiczne i nie tylko (prof. nadzw. KPSW dr H. Czakowska), Porządku ekonomicznego a ekonomii rynkowej w perspektywie "Caritas in veritate" (prof. Flavio Felice), Kwestii agrarnej w świetle encykliki "Caritas in veritate" (prof. dr hab. Andrzej Czyżewski).

Wykład inauguracyjny na temat "Wkład J. Ratzingera-Benedykta XVI w refleksję etyczną nad współczesna ekonomią" wygłosił Ks. Kard. Prof. Tarcisio Bertone, który mówił, m.in. o powiązaniach jakie istnieją między ekonomią, polityką, etyką, filozofią i religią. Wykład ów Jego Eminencja wygłosił jako Profesor Honorowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, bowiem w uznaniu osiągnięć na polu naukowym, społecznym i kulturowym Kard. Bertone został odznaczony przez Senat Uczelni najwyższym wyróżnieniem. Gość z Watykanu w dniu 11 czerwca 2012 r. otworzył także pierwsze w Polsce Centrum Studiów Ratzingera. Siedzibą ośrodka promującego wiedzę i studia z zakresu teologii i nauczania prof. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI jest Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.

ZADOŚĆUCZYNIENIE I NAPRAWIENIE SZKODY W PRAWIE POLSKIM

Wydział Prawa i Administracji KPSW przy współudziale bydgoskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych, Okręgowej Rady Adwokackiej, bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", Zrzeszenia Prawników Polskich oraz Stowarzyszenia Prawników "Temida" w Inowrocławiu zorganizował 20 kwietnia 2012 r. środowiskową konferencję naukową na temat "Zadośćuczynienie i naprawienie szkody w prawie polskim". W ramach konferencji odbyło się szereg wykładów i dyskusji, w ramach dwóch sekcji: prawa karnego i prawa cywilnego. Naukowcy i praktycy rozmawiali, m.in. na temat odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy w sztuce lekarskiej, odpowiedzialności nielegalnej reklamy, odpowiedzialności za błędy urzędników skarbowych.

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z CYKLU JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR
"Pielgrzymi prawdy,pielgrzymi pokoju. Dialog kultur, cywilizacji,religii w dobie globalizacji"

W dniach 27-28 października 2011 r. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy była miejscem dyskusji na temat wielokulturowości i problemów współczesnego świata. W debatach i naukowych spotkaniach Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu "Jeden świat-wiele kultur" wzięło udział ponad 100 referentów z 32 uczelni z Polski i z zagranicy. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz prezentacji badań w gronie przedstawicieli kilkudziesięciu krajów. Organizatorem Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu "Jeden świat-wiele kultur", która w nawiązaniu do 25. rocznicy spotkania przedstawicieli wielu religii w Asyżu, zatytułowana była "Pielgrzymi prawdy,pielgrzymi pokoju. Dialog kultur, cywilizacji,religii w dobie globalizacji" była Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa we współpracy z Fundacją Watykańską: Joseph Ratzinger - Benedykt XVI. Współorganizatorzy tego naukowego przedsięwzięcia to: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Bydgoszczy.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz prezentacji badań w gronie przedstawicieli różnych krajów, kultur i religii. Wzięło w niej udział wielu reprezentantów różnych dyscyplin naukowych - teologów, politologów, prawników, socjologów, historyków, pedagogów, ekonomistów oraz medioznawców.

Obrady konferencyjne odbywały się w zespołach:

 1. Dialog kultur, cywilizacji i religii
 2. Ekonomia i jej społeczne otoczenie
 3. Porządek prawno-społeczny, a problemy współczesnego świata
 4. Pedagogika wobec wyzwań cywilizacyjnych
 5. Panel studencki

Strona konferencji http://oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl/archiwum_2011/

UCZESTNICTWO SPOŁECZNE W ŚREDNIEJ I PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI

13 i 14 października 2011 r. Zakład Gerontologii Pedagogicznej WP oraz Zakład Ewaluacji i Jakości Kształcenia KPSW oraz Zakład Edukacji Zdrowotnej UKW byli organizatorami konferencji o tematyce gerontologicznej. Naukowcy z całego kraju dyskutowali, między innymi o roli dziadków w życiu rodziny, o przemocy w rodzinie, która niszczy międzypokoleniową więź, o wielu formach aktywności seniorów - od udziału w kółkach teatralnych, klubach krajoznawczych do działalności w harcerstwie czy wolontariacie.

DZIECKO AUTYSTYCZNE W RODZINIE

Sympozjum, które odbyło się 8 czerwca 2011 r. poświęcone było problematyce najczęściej występującego rodzaju zaburzenia rozwojowego. Spotkanie naukowców, terapeutów oraz rodzin wychowujących dzieci i miało charakter otwarty i adresowane było do rodziców dzieci z autyzmem, ich rodzeństwa oraz studentów i pracowników KPSW. Uczestnicy mogli wysłuchać referatów: mgr Małgorzaty Jabłońskiej na temat diagnostyki autyzmu, dr. hab. Pawła Izdebskiego, prof. KPSW na temat dziecka niepełnosprawnego w rodzini, mgr Joanny Jabłońskiej na temat osób z autyzmem i ich spektrum w życiu publicznym, a także referatu "Mój brat Krzysztof", wygłoszonego przez siostrę osoby z autyzmem. Sympozjum towarzyszyła wystawa prac dzieci autystycznych (podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej w Toruniu) oraz zdjęć z zajęć terapeutycznych prowadzonych w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dla Osób z Autyzmem i o Cechach Autyzmu w Toruniu.

KOMUNIKOWANIE SPOŁECZNE W EDUKACJI

Wydział Pedagogiczny KPSW był głównym organizatorem X edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Komunikowanie społeczne w edukacji", która odbyła się w dniach 16-19 maja 2011 r w Lądku Zdroju. Przewodni temat konferencji to: "Multidyscyplinarność bezpieczeństwa podmiotowego i przedmiotowego w perspektywie komunikowania międzyludzkiego. Od komunikacji intrapersonalnej, interpersonalnej po komunikowanie globalne w perspektywie bezpieczeństwa człowieka i zbiorowości społecznych. Od komunikacji międzykulturowej do bezpieczeństwa wielu kultur". Celem konferencji jest poszukiwanie nowego spojrzenia na kreowanie bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego, podmiotowego i przedmiotowego w perspektywie procesu komunikowania społecznego. Naukowcy chcą również popularyzować filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne, politologiczne i pedagogiczne oraz inne oglądy bezpieczeństwa w perspektywie podmiotowo-przedmiotowej.

INTERNACJONALIZACJA ORAZ PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA JAKO ŹRÓDŁO REFORMY INSTYTUCJONALNEJ

W jaki sposób podnosić jakość kształcenia na polskich uczelniach i jak ją skutecznie badać? Jakie cechy, zdaniem studentów, powinny charakteryzować idealnego wykładowcę? Te i wiele innych zagadnień poruszali eksperci z całego kraju podczas seminarium "Podnoszenie jakości kształcenia jako źródło reformy instytucjonalnej" zorganizowanego 26 października 2010 r. przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą. Seminarium było jednym z elementów uczestnictwa KPSW w unijnym projekcie pt. "Internacjonalizacja oraz podnoszenie kultury jakości kształcenia jako źródła reformy instytucjonalnej". Jednym z celów tego przedsięwzięcia było stworzenie strategii w zakresie jakości kształcenia i standardów nauczania. W ramach tego projektu powołano Zakład Ewaluacji Jakości Kształcenia, którego członkowie przeprowadzili badania ewaluacyjne wśród studentów i absolwentów KPSW. Podjęto również dyskusję i wymianę doświadczeń z przedstawicielami Stavanger University w Norwegii. Podczas seminarium, zespół realizujący projekt zaprezentował rezultaty podjętych działań i skonfrontował je z wynikami badań i doświadczeniami innych ośrodków akademickich. W seminarium wzięli udział - jako eksperci - znawcy problematyki ewaluacji jakości kształcenia, którzy przedstawili rozwiązania stosowane w innych krajach oraz toczącą się obecnie na ten temat dyskusję.

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z CYKLU JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR

Goście z kilku zagranicznych uniwersytetów i naukowcy z uznanych polskich ośrodków dyskutowali w Bydgoszczy na temat problemów wielokulturowości. Organizatorem I Międzynarodowej Konferencji "Wiele kultur-jeden świat", która odbyła się 18 i 19 listopada była Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa.

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół najważniejszych problemów, które dotykają człowieka w wielokulturowym świecie. Adresowana jest do szerokiego grona odbiorców - kulturoznawców, politologów, socjologów, historyków, pedagogów, ekonomistów, medioznawców, prawników oraz przedstawicieli innych nauk. Nie zabrakło na niej dyskusji, między innymi na temat stereotypów we wzajemnym postrzeganiu się narodów, roli mediów i opinii publicznej w "globalnej wiosce", światowej ekonomii i kultury gospodarczej w czasach kryzysu czy religii świata a wielokulturowości. Wśród gości pojawili się naukowcy z uniwersytetów z Turcji, Ukrainy, Kirgistanu oraz Sekretarz Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, Ks. Prałat Giuseppe Scotti.

Dwudniowa konferencja składała się z sesji plenarnej oraz obrad w trzech grupach tematycznych:

 1. Historia i kultura,
 2. Komunikacja i edukacja,
 3. Prawo, ekonomia i polityka.

Strona konferencji http://oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl/archiwum_1/

TWÓRCZOŚĆ DZIECKA AUTYSTYCZNEGO

19 czerwca 2010 r Wydział Pedagogiczny KPSW był organizatorem sympozjum poświęconego twórczości dziecka autystycznego. Do współorganizacji uczelnia zaprosiła Towarzystwo Autyzmu w Toruniu. Celem sympozjum była pogłębiona analiza twórczości dzieci autystycznych, wpływ sztuki na funkcjonowanie rodziny dotkniętej problemem autyzmu oraz rola jaką odgrywa ona w życiu osób niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięli udział naukowcy, studenci oraz rodzice dzieci autystycznych. Sympozjum towarzyszyła wystawa prac dzieci dotkniętych autyzmem.

NOWA ELEKTRONICZNA KSIĘGA WIECZYSTA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Konferencja przygotowana przez Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych KPSW, odbyła się 1 czerwca 2010 roku. Celem konferencji było zapoznanie słuchaczy z problematyką elektronicznych ksiąg wieczystych. Przybliżono m.in. aspekt administracyjny ksiąg wieczystych oraz sprawy ustanowienia na nieruchomościach dłużników hipotek tytułem zabezpieczenia spłaty obowiązujących składek na ubezpieczenie społeczne, zaległości podatkowych tytułem działalności gospodarczej czy też spraw hipoteki bankowej. Problematykę związaną z tą tematyką przybliżyli słuchaczom, m.in. pracownicy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pracownicy KPSW.

WSPÓŁCZESNE ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZE - STAN OBECNY I KIERUNKI PRZEMIAN

Pod takim tytułem zrealizowano w roku akademickim 2009/2010 cykl seminariów poświęconych wychowaniu. Ich organizatorem był Wydział Pedagogiczny KPSW, a pomysłodawcami prof. nadzw. dr hab. Roman Leppert i prof.nadzw. dr hab. Mariusz Cichosz. Pierwsze z nich, zatytułowane "Szkoła jako środowisko wychowawcze" odbyło się w grudniu 2009 roku. Głównym prelegentem była prof. dr hab. Maria Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego. W marcu 2010 roku gościem KPSW był ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który skupił się na temacie środowiska kościoła ("Bogu i człowiekowi - wychowanie na czas przełomu"). Gościem spotkania, które odbyło się w kwietniu 2010 r. była zaś prof. dr hab. Anna Kwak z Uniwersytetu Warszawskiego, która mówiła o wielkim znaczeniu rodziny w procesie wychowania ("W poszukiwaniu znaczenia rodziny w czasach ponowoczesnych").

STUDENT I ABSOLWENT KIERUNKU ADMINISTRACJA NA RYNKU PRACY

Konferencja odbyła się 19 kwietnia 2010, kierownikiem naukowym konferencji był dr Jarosław Dobkowski. Organizatorem był Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych KPSW przy współpracy Studenckich Kół Naukowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Samorządu Studenckiego KPSW.

Celem konferencji było przybliżenie studentom studiów administracyjnych ogólnej wiedzy o rozwoju kadr administracji, o zatrudnieniu publicznym i zasadach rynku pracy. Prelegentami byli zarówno pracownicy naukowi jak i specjaliści z zakresu rynku pracy oraz studenci. Program konferencji obejmował 3 sesje:

 1. Zagadnienia ogólnospołeczne
 2. Problematykę prawno-pracowniczą
 3. Wybrane kwestie administracyjno-prawne

Uczestnicy konferencji dyskutowali nad problematyką losów edukacyjnych i zawodowych absolwentów administracji, perspektywami zatrudnienia w służbie cywilnej czy nad patologiami życia zawodowego.

EKONOMIA INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPY

5 marca 2010 roku Wydział Ekonomii w ramach Tygodnia Nauki z KPSW (przygotowanego dla bydgoszczan z okazji jubileuszu 10-lecia Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy zorganizował seminarium zatytułowane "Ekonomia integrującej się Europy". Sympozjum przygotowano wspólnie z Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym w Tarnopolu (Ukraina). W ramach seminarium studenci mogli wziąć udział w dwóch panelach: "Zajmująca ekonomia" i "Finanse w warunkach kryzysu - mity i fakty". Seminarium zakończyły "Potyczki z ekonomią" - konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

UZALEŻNIENIA A ŚMIERĆ

Konferencja z udziałem wybitnych specjalistów odbyła się 15-16 października 2009 r. w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. Współorganizatorem sympozjum połączonego z warsztatami było Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. Wykładów na temat uzależnień wysłuchało kilkuset studentów oraz osób, które chciały poszerzyć swoją wiedzę na temat tego problemu. - Bagatelizowanie skutków używania niektórych środków psychoaktywnych to bardzo niebezpieczny i coraz popularniejszy trend. Opinia społeczna poddawana jest nieustannym próbom manipulowania informacjami na temat szkodliwości różnych substancji, domagania się legalizacji narkotyków czy dopuszczania do obrotu różnych innych produktów o działaniu narkotyzującym. Niestety, tym manipulacjom poddawane jest również młode pokolenie przyszłych lekarzy, pedagogów czy psychologów. Dlatego zorganizowaliśmy konferencję, by wyraźnie zaakcentować, że i tak w ostatecznym bilansie, skutkiem uzależnienia jest szereg poważnych problemów osobistych i społecznych, w tym również śmierć - w taki sposób przesłanie sympozjum wyjaśnił Robert Rejniak, jeden z jej organizatorów.

SZKOŁA I OPIEKUNOWIE WOBEC EUROSIEROCTWA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

W naszym regionie żyje ponad 12 tysięcy eurosierot. Czy długa rozłąka z rodzicem wpływa na osobowość młodych ludzi? Okazuje się, że w wielu przypadkach tak. Udowodnili to naukowcy z Wydziału Pedagogicznego KPSW, którzy przez kilka miesięcy prowadzili badania nad tym zjawiskiem. W zespole badawczym, pod kierownictwem prof. nadzw. KPSW, dr. hab. Zbigniewa Węgierskiego znaleźli się: prof. nadzw. KPSW dr Paweł Prusak, dr Sylwia Piekut - Burzyńska i dr Wojciech Gulin. Z naukowcami z naszej uczelni współpracowała Bogumiła Myszkowska, wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Efekty kilkumiesięcznej pracy ujęli w raporcie zatytułowanym "Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa w województwie kujawsko-pomorskim".

Z wyników badań wynika, że w regionie kujawsko-pomorskim mieszka 12 278 dzieci, których jedno (11 052) lub oboje rodziców (1 226) wyjechało w celach zarobkowych za granicę. Dane te uzyskano na podstawie ankiet wysłanych we wrześniu 2008 roku do wszystkich szkół w województwie. Do szczegółowego badania wytypowano 12 szkół podstawowych i 5 gimnazjów, w których w sumie zanotowano największą liczbę eurosierot - 523 osoby. Na tej podstawie udało się ustalić, że najwięcej dzieci, których rodzice wyjechali do pracy za granicę mieszka w Żninie, Kcyni i Bydgoszczy. Naukowcy i studenci KPSW pod lupę wzięli najpierw opiekunów dzieci, wychowawców i pedagogów. Po analizie wypełnionych ankiet, okazało się, że problemy w nauce, kłopoty wychowawcze, niekorzystne zmiany emocjonalne dotyczą zaledwie 10 procent eurosierot. Ankiety wypełniali także uczniowie. Naukowcy przeprowadzili wśród eurosierot badanie tzw. stylu wyjaśniania niepomyślnych wydarzeń. Po ich analizie okazało się, że 49 procent badanych, już dziś wykazuje symptomy, które w przyszłości mogą prowadzić do pesymistycznego nastawienia do życia, braku motywacji, a w efekcie stanów depresyjnych. Ankieterów interesowało też, w jaki sposób szkoła pomaga eurosierotom. Tylko w dwóch placówkach opracowano programy pomocy takim uczniom, w pozostałych nie stosuje się żadnych procedur, które mogły wspierać dzieci pozbawione opieki jednego lub obojga rodziców (pomoc psychologa, terapia rodzinna).

RODZINA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - FORMY I OBSZARY POMOCY, WSPARCIA ORAZ TERAPII

16 października 2009 r. w KPSW odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Jego organizatorami byli: Zakład Pedagogiki Specjalnej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bydgoszczy. Celem konferencji było przybliżenie i omówienie problematyki rodzin żyjących z osobą niepełnosprawną oraz prezentacja osiągnięć naukowych, badawczych i praktycznych ośrodków zajmujących się problematyką wynikającą z niepełnosprawności. W ramach proponowanego tematu konferencji poruszane były zagadnienia:

 • rodzicielstwo tworzone dla dziecka niepełnosprawnego,
 • człowiek upośledzony umysłowo osobą (nie)seksualną,
 • system pomocy i wsparcia - kompleksowość działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • wczesna stymulacja - konwencjonalne i niekonwencjonalne metody pracy,
 • jakość życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

CZŁOWIEK W REALU ŻYCIA SPOŁECZNEGO

28 maja 2009 r. w kampusie KPSW odbyła się Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt.: Człowiek w "Realu" życia społecznego. Celem konferencji było ukazanie współczesnych problemów jednostki i społeczeństwa. Spotkanie rozpoczął Dziekan Wydziału Pedagogicznego KPSW prof. nadzw. KPSW dr Paweł Prusak, który powitał gości i uczestników, a następnie wygłosił słowo wstępne. W dalszej kolejności wstąpili:

 • dr Katarzyna Wasilewska (wykładowca KPSW) - "Zmiana społeczna - szansa czy zagrożenie dla współczesnego świata?",
 • mgr Zbigniew Guziałek (absolwent KPSW, Poradnia Pomocy Rodzinie) - "Współczesny człowiek i zagrożenia",
 • dr Sylwia Piekut-Burzyńska (wykładowca KPSW) - "Konsekwencje długotrwałych wyjazdów rodziców w celach zarobkowych",
 • mgr Robert Rejniak (psychoterapeuta, PTZN, ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii MZ, wykładowca KPSW) - "Profilaktyka selektywna - program wczesnej interwencji dla młodzieży odnotowanej w związku z używaniem narkotyków - FreD goes net",
 • mgr Agnieszka Urbańska (wykładowca KPSW) - "Dopalacze - legalne zagrożenie?",
 • Justyna Kołtun i Justyna Kołc (studentki KPSW) - "Atrakcyjność seksualna jako wartość współczesnego człowieka",
 • Marina Dombrowska (studentka KPSW) - "Podejmowanie zachowań homoseksualnych w drużynach piłki nożnej kobiet. Studium trzech przypadków",
 • Sławomir Borowski (student KPSW) - "Charakterystyka wyłudzeń szkód w towarzystwach ubezpieczeniowych",
 • Monika Sulecka-Skiba (studentka KPSW - Toruń) - "Niedostosowanie młodzieży jako dzisiejszy problem społeczny",
 • Magdalena Murkowska i Paulina Kornacka (studentki KPSW) - "Trudności przystosowawcze w życiu ludzi starszych".

SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE I W EUROPIE - DOŚWIADCZENIA I DYLEMATY DALSZEGO ROZWOJU

W dniach 24-25 kwietnia 2009 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Administracji i Stosunków Międzynarodowych KPSW zorganizował konferencję naukową poświęconą kierunkom reform prawa samorządowego w Polsce i w Europie. Samorząd terytorialny jest instytucją o niezwykle długich tradycjach w Europie, bowiem od wieków w poszczególnych państwach kształtował się on w oparciu o miejscowe, specyficzne warunki historyczne, polityczne i kulturowe. Jest on ściśle powiązany z życiem politycznym, ekonomicznym i społecznym kraju, a także jego historią i tradycjami. Samorządy terytorialne poszczególnych państw poszukują różnych rozwiązań, mają odmienne struktury, często zróżnicowane wewnętrznie. Podstawowe problemy samorządu są wspólne, gdyż odnoszą się do sposobu realizacji takich samych lub zbliżonych celów. Ponadto, od około dwudziestu lat, występuje tendencja do kształtowania ogólnoeuropejskich zasad i standardów samorządu terytorialnego, czego wyrazem jest m.in. Europejska Karta Samorządu Lokalnego.

Nadrzędnym celem konferencji była analiza kierunków i tendencji rozwojowych prawa samorządu terytorialnego w ujęciu europejskim. Problematyka konferencji koncentrowała się na trzech blokach tematycznych:

 • zagadnieniach prawno-ustrojowe,
 • zagadnieniach społeczno-gospodarcze,
 • problemach funkcjonowania samorządu terytorialnego w praktyce.

W ramach powyższych bloków tematycznych omówione zostały: zagadnienia dotyczące miejsca samorządu terytorialnego w systemie władz publicznych (centralizacja i decentralizacja administracji publicznej); społeczno-kulturowe i gospodarcze uwarunkowania reform ustrojowych i samorządowych; zasady subsydiarności w teorii i w praktyce; formy rozwoju demokracji lokalnej; zagadnienia efektywności działania administracji samorządowej; strategia rozwoju regionalnego i lokalnego; formy prawne współpracy regionów i samorządu lokalnego w Europie. Efektem konferencji była publikacja pt.Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, pod red. J. Sługockiego.

WYCHOWANIE I NAUCZANIE DZIECKA Z FAS
II Bydgoskie Forum Pedagogiki Specjalnej

6 czerwca 2008 r. w siedzibie Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy po raz drugi (II Bydgoskie Forum Pedagogiki Specjalnej) odbyło się sympozjum na niezwykle aktualny w dzisiejszej rzeczywistości społecznej temat: Wychowanie i nauczanie dziecka z FAS. Celem konferencji organizowanej przez Wydział Pedagogiczny KPSW było podjęcie dyskusji o sytuacji rodzinnej i szkolnej dziecka z FAS. Jednym z zaproszonych gości był artysta rzeźbiarz prof. nadzw. Andrzej Wojciechowski, który wygłosił wykład na temat "Stygmat - stałe zagrożenie". Podczas obrad prezentowane były również wykłady z zakresu badań rozwojowych dzieci z FAS, pracy z rodzicami dziecka z FAS, sprawozdanie z kampanii "Ciąża bez alkoholu". Uczestnicy sympozjum mogli również wysłuchać relacji matek adopcyjnych i zastępczych, które wychowują dzieci z zespołem FAS. Studentka KPSW Daria Hinc przedstawiła sprawozdanie z realizacji turnusu edukacyjno -terapeutycznego dla rodzin adopcyjnych, zastępczych i zastępczych zawodowych z przyjętym dzieckiem z podejrzeniem FAS. Całość dopełniła sesja plakatowa oraz warsztaty dla praktyków dotyczące profilaktyki, diagnozy i terapii.

FAS (Fetal Alcohol Syndrome, alkoholowy zespół płodowy) jest zespołem zaburzeń umysłowych i fizycznych u dziecka, które mogą wyrażać się dysfunkcją mózgu, anomalią rozwojową, zaburzeniem w uczeniu się i zaburzeniem psychologicznym. Jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym, który powoduje więcej szkód w rozwijającym się płodzie niż inne substancje, w tym narkotyki. Efektem może być np. obniżenie IQ, zaburzenia uwagi i zdolności uczenia się, a także wady serca, dysfunkcje mózgu do śmierci włącznie. Wiele dzieci doświadcza poważnych zaburzeń zachowania i funkcjonowania społecznego, które trwają całe życie. Na świat przychodzi więcej dzieci z FAS, niż z zespołem Downa. Większość przypadków pozostaje niezdiagnozowana lub zdiagnozowana niewłaściwie.

ZABEZPIECZENIE WARUNKÓW ŻYCIA LUDNOŚCI W WIEKU POPRODUKCYJNYM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DO 2020 ROKU

27 czerwca 2007 roku Wydział Ekonomii współorganizował (wraz z Wydziałem Administracji i Stosunków Międzynarodowych) konferencję na temat " Zabezpieczenie warunków życia ludności w wieku poprodukcyjnym w województwie kujawsko-pomorskim do 2020 roku". Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W roku 2006 liczba osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata) wynosiła w Polsce 27 mln osób, w 2020 r. będzie ich już o 1 mln mniej niż obecnie. Według prognoz szybki też będzie proces starzenia się osób w wieku produkcyjnym. Obecnie w Polsce żyje ponad dwukrotnie więcej ludzi młodych niż ludzi w wieku przedemerytalnym, ale już w 2015 r. liczba obu grup wiekowych zrówna się, a potem zacznie dominować grupa starszych. Polska będąca obecnie pod względem demograficznym najmłodszym krajem w Unii, będzie się starzeć szybciej niż przeciętnie ludność obecnych członków UE. Rewolucja demograficzna stawia przed naszym krajem i regionem nowe problemy i wyzwania. Sposoby ich rozwiązania stały się nie tylko tematem konferencji, ale również podstawą dyskusji.

Podczas spotkania omawiano m.in. ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństwa, problemy finansowania systemu rentowo-emerytalnego, przeciwdziałanie marginalizacji w życiu społecznym i kulturalnym czy też kwestię dostosowania usług i zabezpieczenia potrzeb kadrowych dla rosnącej liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Spotkanie specjalistów w dziedzinie polityki społecznej, ekonomii, gerontologii odbyło się pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewa Hoffmanna oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego przy wpółudziele Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Efektem konferencji była publikacja pt. Zabezpieczenie warunków życia ludności w wieku poprodukcyjnym w woj. kujawsko-pomorskim do 2020 roku, pod red. J. Mellera.

NAUCZANIE I WYCHOWANIE DZIECI Z FAS
I Bydgoskie Forum Pedagogiki Specjalnej

W czerwcu 2007 w Kujawsko - Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy odbyło się I Bydgoskie Forum Pedagogiki Specjalnej. W jego ramach odbyło się sympozjum na temat: "Wychowanie i nauczanie dziecka z FAS". Celem konferencji organizowanej przez Zakład Pedagogiki Specjalnej było podjęcie dyskusji o sytuacji rodzinnej i szkolnej dziecka z FAS. Współorganizatorem naukowego spotkania była Pracownia FAS Fundacji "Daj szansę" w Toruniu.

PRZEMIANY PRAWA WYBORCZEGO-DOŚWIADCZENIA NOWYCH DEMOKRACJI: REPUBLIKA CZESKA, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA UKRAINA, RZECZPOSPOLITA POLSKA

W dniach 18-19 maja 2007 r. odbyła się zorganizowana przez Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Międzynarodowa Konferencja nt Przemiany prawa wyborczego - doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraina, Rzeczpospolita Polska. Głównymi inicjatorami przedsięwzięcia zostali: prof. zw. dr hab. Zbigniew Witkowski, kierownik Zakładu Nauk Prawno-Ustrojowych KPSW oraz prof. dr hab. A. Sokala, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z szeroko rozumianymi wyborami, porównanie nie tylko stopnia zaawansowania procesu wypracowania regulacji normatywnych w zakresie prawa wyborczego w czterech wymienionych nowych demokracjach, ale i dokonanie wstępnej oceny funkcjonowania tych regulacji w praktyce ustrojowej wskazanych państw. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu S. Masaryka w Brnie, Uniwersytetu Comeniasa w Bratysławie oraz Uniwersytetu w Tarnopolu a także posłowie na Sejm RP, Rady Miasta Bydgoszczy, burmistrzowie, radni i wójtowie z województwa kujawsko-pomorskiego oraz studenci KPSW i UMK.

Honorowy udział w konferencji wzięli członkowie Państwowej Komisji Wyborczej - prof. zw. dr hab. Andrzej Mączyński i Min. Kazimierz W. Czaplicki Kierownik Krajowego Biura Wyborczego.

Efektem konferencji była publikacja pt. Przemiany prawa wyborczego-doświadczenia nowych demokracji, pod red. A. Sokali, Z. Witkowskiego.

EDUKACJA DO I W STAROŚCI

W dniach 18-19 października 2006 roku w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "EDUKACJA DO I W STAROŚCI" zorganizowana przez Zakład Gerontologii KPSW wspólnie z Zakładem Edukacji Zdrowotnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W trakcie obrad, dyskusji poddano m.in. perspektywy dowolnie wybranego aspektu starości, kompetencje niezbędne do radzenia sobie z wybranym zadaniem rozwojowym starości, umiejętność i gotowość spożytkowania nabywanej wiedzy do rozwiązywania zadań starości oraz potrzeby edukowania "w imię" starości.

Nadchodząca rewolucja demograficzna i proces starzenia się społeczeństw stanowią wyzwanie dla całej ludzkości. Jak wynika z prognoz, w 2030 roku co trzeci mieszkaniec Polski będzie liczył 60 lat i więcej. Zawodowy opiekun osób starszych to profesja z przyszłością nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych krajach Unii Europejskiej, gdzie proces starzenia się społeczeństwa jest o wiele bardziej zaawansowany. Ludzie starsi potrzebują wykwalifikowanej kadry opiekunów, umiejących zrozumieć ich potrzeby i im pomóc. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Wydział Pedagogiczny Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, jako jeden z nielicznych w Polsce, prowadzi na kierunku pedagogika nową specjalność - GERONTOLOGIĘ PEDAGOGICZNĄ. - Powstanie tej specjalności wymusiło samo życie. Społeczeństwo się starzeje, a tym samym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy zajmą się edukacją i opieką nad ludźmi w podeszłym wieku- wyjaśnia prof. KPSW dr hab. Maria Kuchcińska, Kierownik Zakładu Gerontologii.

W POSZUKIWANIU ALTERNATYWNYCH FORM I METOD RESOCJALIZACJI SKAZANYCH

13 maja 2006 r. w KPSW odbyła się konferencja pod hasłem "W poszukiwaniu alternatywnych form i metod resocjalizacji skazanych", której celem było ukazanie różnorakich możliwości powrotu więźniów do społeczeństwa. Dyskutowano o niekonwencjonalnych sposobach resocjalizacji, między innymi o tak zwanych "elektronicznych obrożach", ale też o roli wiary i jej wpływie na życie skazanych. Właśnie o swoich doświadczeniach religijnych mówili byli więźniowie członkowie Bractwa Więziennego. Dyskutowano także o przywracaniu osadzonych do społeczeństwa poprzez pobudzanie w nich najlepszych dla człowieka uczuć: miłości, przyjaźni i poczucia piękna. Stąd sporą część spotkania poświęcono resocjalizacji więźniów poprzez sztukę. Zaprezentowano dorobek byłych więźniów, przedstawiono też autorów pokazywanych prac.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa od dawna zajmuje się tematyką powrotu do społeczeństwa ludzi skazanych. Prowadzi nawet studia z zakresu resocjalizacji. To wszystko sprawia, że jest najbardziej odpowiednim miejscem do organizacji tego rodzaju spotkań. 13 maja 2006 r. w Bydgoszczy spotkali się ludzie, którzy chcą dostrzegać w poczuciu winy nie tylko koniec błędu człowieka, ale i początek jego odmiany.

6 czerwca 2006 roku w KPSW odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem "W poszukiwaniu alternatywnych form i metod resocjalizacji skazanych". Spotkanie miało na celu ukazanie różnorakich możliwości powrotu więźniów do społeczeństwa. Studenci mieli możliwość poznania, nie tylko teorii więziennej resocjalizacji, ale również realiów życia "zza krat". Do dyskusji zaproszono członków Klubu Literackiego "Bartnicka 10", działającego w Zakładzie Karnym we Włocławku. Klub poza działalnością literacką zajmuje się szeroko rozumianą resocjalizacją więźniów. Organizuje wieczory poetyckie i autorskie, spotkania ze znanymi ludźmi (Kazimierz Górski, Dorota Masłowska), rajdy piesze, pielgrzymki, wystawy i sympozja, zarówno w więziennych murach, jak i poza nimi.

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEJ ADMINISTRACJI

26 listopada 2005 roku w ramach obchodów jubileuszu 5-lecia istnienia KPSW Koło Naukowe Europejczyków oraz Samorząd Studencki KPSW we współpracy z Pomorsko-Kujawskim Centrum Demokracji Lokalnej zorganizowało konferencję na temat teraźniejszości i perspektyw rozwoju polskiej administracji. Efektem konferencji była publikacja pt. Administracja Polska i co dalej, pod red. H. Malinowskiej.

FUNKCJONOWANIE CZŁOWIEKA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

22 listopada 2005 roku odbyło się II seminarium naukowe studenckich kół naukowych z cyklu "Funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie", zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Resocjalizacji im. Czesława Czapówa KONAR. Na konferencji gościli przedstawiciele władz uczelni, poszczególnych wydziałów KPSW, pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak również studenci z Kół Naukowych: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz naszej uczelni. Problematyka konferencji dotyczyła różnych obszarów społecznego funkcjonowania człowieka współczesnego. Studenci KPSW przedstawili referaty dotyczące analizy wybranych zjawisk psychospołecznych w ujęciu teoretycznym, w tym m.in. na temat uzależnienia od komputera, subkultur młodzieżowych, nieśmiałości, wybranych zachowań zdrowotnych, aspiracji życiowych młodzieży. Rezultatem tej konferencji jest opublikowana przez Wydawnictwo KPSW książka "Dialog o wybranych problemach współczesnego świata", red. A. Froelich, R. Kijak, Bydgoszcz 2006.

ZACHOWANIE DEWIACYJNE MŁODZIEŻY. ZAGROŻENIA I PRZECIWDZIAŁANIA

W marcu 2005 r. Zakład Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej KPSW zorganizował konferencję pt. "Zachowania dewiacyjne młodzieży. Zagrożenia i przeciwdziałania", która zgromadziła znanych fachowców (m.in. z UAM w Poznaniu) oraz wybitnych praktyków z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz z policji. Specjalnym gościem konferencji był dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. H. Machel, który wygłosił wykład pt. "Charakterystyka zjawisk patologii społecznej wśród młodzieży w ostatniej dekadzie". Końcowym akcentem spotkania był panel dyskusyjny na temat "Czy praca socjalna może być alternatywą dla resocjalizacji?".

FUNKCJONOWANIE CZŁOWIEKA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

W kwietniu 2004 roku odbyło się I seminarium naukowe studenckich kół naukowych z cyklu "Funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie. Perspektywa społeczna, psychologiczna i biologiczna" zorganizowane przez koła naukowe KPSW. Konferencja dotyczyła problemów człowieka w zmieniającym się świecie, postaw wobec patologii społecznych, chorób cywilizacyjnych i zachowań prozdrowotnych.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W SZKOLE I W ŚRODOWISKU LOKALNYM

W 2002 r. odbyła się, zorganizowana przez KPSW konferencja naukowo-metodyczna na temat uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Dyskutowano m.in. o działalności świetlic socjoterapeutycznych, programach terapeutycznych, funkcjonowaniu dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych. Podczas konferencji prowadzone były warsztaty pedagogiczne.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl