Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Erasmus +

KPSW uczestniczy w programie Erasmus od 2004 roku. Obecnie Komisja Europejska przyznała KPSW Kartę Erasmusa na lata 2014-2020, umożliwiającą uczestnictwo w programie Erasmus +. Podobnie jak w latach poprzednich Karta upoważnia do wymiany studentów, pracowników administracyjnych oraz kadry dydaktycznej w ramach współpracy z krajami biorącymi udział w Programie. Studenci wszystkich kierunków KPSW mogą studiować bezpłatnie na jednej z uczelni partnerskich, a także odbywać praktyki zagraniczne. Co semestr Uczelnia gości również studentów, wykładowców oraz pracowników administracyjnych z zagranicy. Wymiana studentów służy promowaniu kultury uczenia się, nadaniu jej wymiaru europejskiego oraz rozwijaniu świadomości dotyczącej korzyści społecznych i materialnych wynikających z kształcenia. Wymiana nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych stwarza możliwość rozszerzenia zakresu doświadczenia zawodowego i podniesienia kwalifikacji.

 

O Programie
Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Założenia
Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Priorytety
W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”.

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

Podstawowe dane
Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentralizowanymi i będą prowadzone przez Narodowe Agencje, natomiast działania w ramach akcji 3. będą działaniami zcentralizowanymi i będą zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Uczestnicy programu
W nowym programie zmienia się istotnie podejście do składania wniosków – program oferuje co prawda pewne możliwości dla beneficjentów indywidualnych, ale jedynie instytucje lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich.

Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki
W ramach akcji 1 programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studenci jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) mogą uczyć się za granicą nawet przez 24 miesiące.

Wyjazdy absolwentów na praktyki lub staże
W programie Erasmus+ na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjeżdżać również absolwenci wyższych uczelni (licencjaci, magistrowie i doktorzy) – w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Długość pobytu za granicą wliczana jest do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku nauki.

Zasady wnioskowania
Aby mieć możliwość wyjazdu w programie Erasmus+, trzeba:

 • być zarejestrowanym na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich;
 • studiować na uczelni, która bierze udział w programie (ma Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego), w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów oraz posiada umowę międzyinstytucjonalną z uczelnią przyjmującą.

Studenci powinni starać się o wyjazd na swojej macierzystej uczelni. Zwykle rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd. Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących mobilności studentów, prosimy pobrać ABC studenta wyjeżdżającego.

Wyjazdy pracowników uczelni

 • Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach
  Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z przedsiębiorstw. Prowadzone przez nich zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.
  Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (wydziały) podpisały umowy międzyinstytucjonalne. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, a także zatwierdzić indywidualny plan pracy/szkolenia pracownika.
  Specjaliści z przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji mogą – na zaproszenie uczelni – prowadzić zajęcia dla studentów. Polskie uczelnie mogą zapraszać specjalistów z przedsiębiorstw zagranicznych, a pracownicy polskich firm mogą prowadzić cykle zajęć na uczelniach w innych krajach uczestniczących w programie.
 • Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych
  Pracownicy szkół wyższych mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Wyjazdy trwają od dwóch dni do dwóch miesięcy.*
   

* źródło – www.erasmusplus.org.pl

Karta Erasmusa 2014-2020

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy powstała w 2000 roku i jest jedną z największych szkół niepublicznych w Polsce. Obecnie kształci studentów w zakresie kierunków: prawo, pedagogika, administracja, filologia angielska, hiszpańska, rosyjska i germańska, geodezja i kartografia, budownictwo, informatyka, ekonomia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz praca socjalna.

Po ponad 14 latach, dbałość o wysoką jakość kształcenia sprawiła, że uczelnia zyskała opinię solidnej i przyjaznej studentom. Wszystkie prowadzone kierunki zostały pozytywnie zaopiniowane i są wysoko oceniane przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Daje to gwarancję zdobycia rzetelnej wiedzy i dobrego przygotowania do przyszłej pracy zawodowej.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa wspiera tworzenie zintegrowanego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego poprzez realizację założeń Deklaracji Bolońskiej, Procesu Kopenhaskiego oraz wytycznych Strategii Lizbońskiej. Priorytety strategiczne, wokół których koncentrują się nasze działania to poprawa jakości i efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego jako wkładu w tworzenie konkurencyjnej gospodarczo oraz spójnej społecznie Wspólnoty Europejskiej. W swoich założeniach Uczelnia jest zorientowana we wszystkich zakresach swej działalności na służenie drugiemu człowiekowi. Stale poszerzamy ofertę dydaktyczną tworząc nowe kierunki, specjalności studiów, dostosowując się do potrzeb edukacyjnych i prognoz na rynku pracy. Biorąc pod uwagę, iż edukacja odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu społeczeństwa zintegrowanego staramy się zapobiegać dyskryminacji i marginalizacji jednostek z grup defaworyzowanych.

KPSW od lat współpracuje z wieloma uczelniami w kraju oraz kilkudziesięcioma uczelniami i instytucjami zagranicznymi, m.in. z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Turcji, Ukrainy, Rosji, Bułgarii, Portugalii, Łotwy, Grecji, Kazachstanu, Kirgistanu, Chin, Zambii i in. Współpraca z uczelniami i przedsiębiorstwami zagranicznymi stała się dla nas źródłem możliwości transferu innowacji pomagających w modernizacji treści programowych kształcenia.

Internacjonalizacja jest jednym z priorytetów strategicznych w planach rozwoju naszej uczelni. Internacjonalizacja to nie tylko wymiana doświadczeń w ramach umów z zagranicznymi partnerami, ale również promowanie nauki języków obcych, wprowadzanie międzynarodowych treści w programach studiów, wspólne kształcenie z uczelniami zagranicznymi, tworzenie międzynarodowych centrów specjalistycznych takich jak Międzynarodowe Centrum Nauki i Edukacji KPSW, Centrum dla Studentów Zagranicznych oraz wiele innych działań, dzięki którym kształcenie uzyskuje wymiar ponadnarodowy.

Powyższy proces odnosi się między innymi do celów strategicznych, zawartych w raporcie przyjętym w Sztokholmie tj. poprawa jakości i efektywności systemów edukacyjnych w UE, ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji, otwarcie systemów na środowisko i świat, dostosowanie kształcenia do potrzeb pracy zawodowej.

Staramy się, aby proces kształcenia przebiegał w wielokulturowym środowisku i stawał się doświadczeniem rozwijającym tolerancję i poszanowanie odmiennych tradycji wśród naszych studentów. Od 2007 roku przyjmujemy studentów zagranicznych i dokładamy wszelkich starań, aby ich obecność stała się źródłem cennych doświadczeń interkulturowych, zarówno dla studentów jak i kadry dydaktycznej.

Uczelnia dysponuje systematycznie rozwijaną bazą dydaktyczną i wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową, wśród której jest wielu wybitnych przedstawicieli polskiej nauki.

Do najważniejszych celów strategicznych, ogniskujących działalność Uczelni w najbliższych latach należy zaliczyć: rozwój badań oraz uzyskanie uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora; internacjonalizację uczelni, rozwój szeroko rozumianej współpracy z partnerami zagranicznymi oraz zapewnianie wysokiej jakości kształcenia poprzez doskonalenie metod dydaktycznych, wprowadzanie nowych technik i technologii edukacyjnych oraz metod zarządzania procesem dydaktycznym.

Szczególny nacisk kładziemy również na rozwój dialogu miedzykulturowego, miedzyreligijnego i społecznego jako działanie zapobiegające dyskryminacji i sprzyjające kształtowaniu postaw otwartości na różnorodność kulturową. Powyższy cel staramy się osiągnąć m.in. poprzez organizację cyklicznych przedsięwzięć promujących zagadnienia dialogu takich jak międzynarodowa konferencja „Jeden świat – wiele kultur” oraz Międzynarodowe Otwarte Dni Nauki.

Ważnym elementem procesu kształcenia na naszej Uczelni jest kształtowanie i wzmocnienie kompetencji międzykulturowych wśród studentów i pracowników. Od roku akademickiego 2013/2014 wdrażamy kształcenie modułowe. Studenci mogą pogłębić swoją wiedzę podczas zajęć dodatkowych w ramach proponowanych modułów. Moduły m.in. edukacji międzykulturowej, kanonu kultury europejskiej, warsztatów międzykulturowych zapewniają długofalowe oddziaływanie na kształtowanie tej kluczowej i niezbędnej w coraz bardziej zglobalizowanym społeczeństwie kompetencji. Zajęcia będą odbywały się w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim lub włoskim, zapewniając możliwość wspólnego uczestnictwa studentów polskich i zagranicznych. Wspieranie rozwoju dialogu międzykulturowego, dyseminacja i transfer dobrych praktyk, kształtowanie świadomości społecznej w tym zakresie zapewniają stałe kreowanie modelu społeczeństwa różnorodnego a jednocześnie zintegrowanego.

Szkoła Języków Obcych KPSW rozwija kompetencje językowe naszych studentów, umożliwiając tym samym sprawne poruszanie się po europejskim rynku pracy. W strukturze Uczelni funkcjonuje także Szkoła Języka Polskiego i Kultury Polskiej, która oferuje cudzoziemcom możliwość uczenia się i doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz zdobycia wiedzy z zakresu polskiej kultury i historii, co niewątpliwie pomaga im w procesie adaptacji w nowym środowisku.

Nasza misja to przygotowanie absolwentów do potrzeb nieustannie zmieniającego się rynku pracy i potrzeb pracodawców oraz wyzwań gospodarki globalnej, a także wychowanie studentów w duchu zasad moralnych i odpowiedzialności za wykonywane przez siebie zadania. Stąd pragniemy, by ich wiedza i postawy wyniesione z Uczelni były zgodne z europejskim i światowym trendem kształcenia pozwalającym na kompetentne i świadome funkcjonowanie w dynamicznie rozwijającym się globalnym społeczeństwie. Dalsze uczestnictwo w programie Erasmus pomoże nam w sukcesywnym realizowaniu powyższych założeń.

Umowy w ramach programu Erasmus.

Możliwość wyjazdu do jednej z poniżej wymienionych uczelni partnerskich dotyczy pracowników zarówno naukowych jak i administracyjnych (zwykle takie wyjazdy trwają około tygodnia), jak również studentów KPSW (na cały semestr z możliwością przedłużenia do dwóch). Dla uczestników wyjazdów w ramach programu Erasmus przewidziane jest dofinansowanie w postaci stypendium.

Prawo:

Administracja

Filologia

Pedagogika

Ekonomia

Stosunki międzynarodowe

Dziennikarstwo

Praca socjalna

Budownictwo

Geodezja i kartografia

Informatyka

* nie dotyczy studentów

Rozwój środowiska pracy stał się wyzwaniem dla współczesnego społeczeństwa i pociągnął za sobą konieczność zmian w organizacji, zarządzaniu i polityce dotyczącej przygotowania zasobów ludzkich do życia zawodowego. Wypracowanie najlepszych rozwiązań dla rozwoju szkół wyższych i szkolenia zawodowego wymaga nieustannego dialogu pomiędzy światem edukacji a światem pracy. Z tego też względu KPSW we współpracy z polskimi i zagranicznymi pracodawcami prowadzi szeroko zakrojony program staży i praktyk.

Dzięki możliwości odbycia zagranicznego stażu, jaką oferuje KPSW, nasi studenci zdobywają unikalne umiejętności tak poszukiwane i bardzo doceniane przez pracodawców. Mogą także porównać organizację i metody pracy w wybranych sektorach gospodarczych w Polsce i za granicą oraz poznać inne państwo i panujące tam zwyczaje.

Podejmując pracę studenci KPSW będą dzielić się w środowisku zawodowym swoimi doświadczeniami oraz wdrażać zaobserwowane praktyki. Dzięki temu doświadczeniu będą tworzyć wysoko wykwalifikowaną kadrę, mobilną, bogatą w doświadczenia, otwartą na wielokulturowe środowisko.

Praktyki w Wilhelmshaven

Studenci KPSW na stażu w Wilhelmshaven w Niemczech (Program Leonardo da Vinci)

Studenci Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy w ramach Programu Leonardo da Vinci odbyli trzymiesięczny staż w różnych sektorach gospodarczych w mieście Wilhelmshaven w Niemczech. Wiedzę i doświadczenie zawodowe nasi studenci zdobywali w Ratuszu Miasta Wilhelmshaven, firmie Bauverein Rustringen zajmującej się budownictwem społecznym, przedsiębiorstwie energetycznym GEW Wilhelmshaven, przedszkolu (Kindergarten Kids 24), zakładzie oczyszczania miasta (Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe), firmie budowlanej i obrotu nieruchomościami (Wilhelmshavener Spar & Baugesellschaft EG) oraz szpitalu Reinhard-Nieter-Krankenhaus.

Podczas tych praktyk nasi studenci mieli możliwość porównać organizację i metody pracy w wybranych sektorach gospodarczych w Polsce i Niemczech. Pracując w wielokulturowym środowisku zdobyli umiejętność działania w międzynarodowych zespołach, wzbogacili także zasób branżowego słownictwa w języku niemieckim. Dzięki temu doświadczeniu będą mogli zastosować w swojej pracy dobre praktyki poznane podczas stażu, stając się wysoko wykwalifikowaną, mobilną kadrą, otwartą na nowe wyzwania.

"Praktyki w Wilhelmshaven każdy z nas będzie wspominał jak najciekawszą, chwilami szaloną przygodę, która pozostawiła w nas dużo ciepłych wspomnień i nauczyła wiele."

Praktyki w Słowenii

Zagraniczne praktyki to nie tylko praca i zdobywanie cennego doświadczenia (przede wszystkim nauka pracy w grupie - nie jest łatwo dojść do porozumienia kiedy każdy ma swój pomysł i sposób jego realizacji), to również możliwość podróżowania. Nova Gorica jest położona na granicy z Włochami, bardzo blisko Morza Adriatyckiego, jak również Alp julijskich, więc w każdej wolnej chwili mogliśmy podróżować i chłonąć z natury to co najlepsze.


Ponadto, wyjazd ten był niesamowitą przygodą, ponieważ mieliśmy okazję poznać kulturę, zwyczaje i codzienne życie w tym regionie Europy, a poprzez pracę i mieszkanie ze studentami z Portugalii, Rumuni, Mołdawii oraz Turcji, mogliśmy poznać kultury tych państw, co również wiązało się z wieloma zabawnymi sytuacjami.

Kolejnym atutem takich wyjazdów jest możliwość doskonalenia języka angielskiego lub języka ojczystego kraju, w którym się przebywa. Mieszkając z zagranicznymi studentami musieliśmy porozumiewać się w języku angielskim 24 godziny na dobę. Dla nas świetną zabawą w deszczowe popołudnia było tworzenie rysunków przedstawiających przedmioty i czynności oraz opisywanie ich w języku angielskim, jak również tworzenie wierszy czy piosenek, gra w "państwa i miasta" w języku angielskim.


Dla niektórych taki wyjazd to również nauka samodzielności, mała szkoła przetrwania. Każdy dzień przynosił coś nowego, zabawnego, zaskakującego.
Uważam, że należy korzystać ze wszystkich możliwości, jakie dają nam te wyjazdy zagraniczne, gdyż zdobyte podczas nich bezcenne doświadczenia z pewnością zaowocują w przyszłości.

Magdalena
(nasza praktykantka została zaproszona na konferencję w listopadzie na koszt firmy, dostanie specjalne referencje, jak również zaoferowano jej podpisanie kontraktu)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl