Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne

Zasady rekrutacji na wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2017/2018:

 1. Nauczyciel akademicki ubiegający się o wyjazd w ramach programu Erasmus + winien spełniać kryterium formalne jakim jest łącząca go z Kujawsko - Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, dalej KPSW umowa o pracę lub umowa cywilno - prawna.
 2. Rekrutacji na wyjazdy zagraniczne nauczycieli akademickich dokonuje Dział Współpracy z Zagranicą KPSW, dalej DWZ.
 3. Nauczyciel zainteresowany wyjazdem w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach partnerskich składa Formularz Zgłoszeniowy oraz Indywidualny Program Nauczania w DWZ.

  Podstawą kwalifikacji nauczyciela na wyjazd w programie Erasmus + jest ocena

  "Indywidualnego programu nauczania" (Individual Teaching Programme), który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. "Indywidualny program nauczania" określa: zakładane cele nauczania, treści kształcenia oraz oczekiwane rezultaty zajęć. Musi obejmować 8 godzin dydaktycznych, które należy zrealizować w uczelni partnerskiej.

 4. Kryteriami, które będą brane pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym są:
  • doświadczenie dydaktyczne,
  • swoboda prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku wykładowym uczelni przyjmującej,
  • kandydatury pracowników etatowych są traktowane priorytetowo,
  • pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników, spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe, mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.
 5. Wniosek winien być zaopiniowany przez dziekana danego wydziału KPSW, Prorektora, Prezydenta i zatwierdzony przez Rektora.
 6. O zakwalifikowaniu na wyjazd informuje kandydata Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą. Nauczycielowi przysługuje złożenie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia decyzji.
 7. Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację wyjazdu jest określana według stawek opublikowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus + na rok akademicki 2017/2018.
 8. Terminy zgłoszeń oraz lista uczelni partnerskich podane są na stronie internetowej Uczelni.
 9. Kwestie nieobjęte niniejszym Zarządzeniem pozostają zgodne z zasadami programu Erasmus + lub postanowieniami umów międzyuczelnianych, w ramach których realizowany jest wyjazd nauczyciela.

Formularz zgłoszeniowy

 1. Rekrutacji na wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne dokonuje Dział Współpracy z Zagranicą KPSW.
 2. Wymóg, o którym mowa w ust. 2 lit. a) nie dotyczy studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej kontynuują naukę w KPSW w celu uzyskania tytułu magistra. W takim przypadku student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o wyjazd na studia lub praktykę za granicą, o ile spełnia wszystkie przesłanki wymagane do zakwalifikowania studenta do wyjazdu, w tym przede wszystkim znajomość języka obcego oraz dobre wyniki w nauce. Przy weryfikacji osiągnięć w nauce studenta pierwszego roku studiów magisterskich, bierze się pod uwagę również oceny uzyskane przez niego w ramach studiów pierwszego stopnia.
 3. O wyjazd na studia lub praktykę za granicą mogą ubiegać się osoby, które:
  • są studentami co najmniej drugiego roku studiów Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy i nie przebywają na urlopie dziekańskim, wymóg ten dotyczy wyjazdów na studia;
  • znają wymagany język obcy w stopniu umożliwiającym odbywanie studiów lub praktyki za granicą;
  • mają co najmniej dobrą średnią ocen z dotychczasowego toku studiów.
 4. Osoby zainteresowane składają w Dziale Współpracy z Zagranicą KPSW następujące dokumenty:
  • CV i list motywacyjny w wymaganym języku obcym (wersja pisemna i elektroniczna przesłana na adres e-mail: internationaloffice@kpsw.edu.pl),
  • wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej Uczelni oraz Dziale Współpracy z Zagranicą KPSW),
  • odpowiedni certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego (osoba nieposiadająca certyfikatu zdaje test językowy podczas postępowania kwalifikacyjnego).
 5. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna, która dokonuje preselekcji na podstawie dokumentów złożonych przez studenta oraz selekcji na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku większej liczby osób zakwalifikowanych tworzona jest lista rezerwowa kandydatów.
 6. Studentowi przysługuje odwołanie od decyzji w ciągu 7 dni od dnia jej doręczenia kandydatowi. Organem odwoławczym jest Rektor Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
 7. Terminy zgłoszeń na wyjazdy zagraniczne oraz lista uczelni partnerskich są dostępne na stronie internetowej Uczelni oraz w gablotach informacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy dla studenta

 1. Pracownik ubiegający się o wyjazd w ramach Programu Erasmus + winien spełniać kryterium formalne jakim jest łącząca go z Kujawsko - Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, dalej KPSW umowa o pracę lub umowa cywilno - prawna.
 2. Rekrutacji na wyjazdy zagraniczne pracowników dokonuje Dział Współpracy z Zagranicą KPSW, dalej DWZ.
 3. Pracownik zainteresowany wyjazdem w celach szkoleniowych w zagranicznych uczelniach partnerskich składa Formularz Zgłoszeniowy oraz Indywidualny Program Szkolenia w DWZ. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd w programie Erasmus + jest ocena "Indywidualnego programu szkolenia" (Individual Work Programme), który jest uzgodniony z instytucją przyjmującą. "Indywidualny program szkolenia" określa: zakładane cele szkolenia, harmonogram pracy oraz oczekiwane rezultaty.
 4. Kryteriami, które będą brane pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym są:
  1. doświadczenie zawodowe i staż pracy,
  2. swoboda komunikacji w języku instytucji przyjmującej,
  3. priorytetowo są traktowane osoby wykonujące obowiązki na podstawie umowy o pracę (pełnoetatowi),
  4. pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników, spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe, mają osoby wyjeżdżające po raz pierwszy,
  5. wyjazdy powinny wpisywać się w plan podnoszenia kompetencji pracowników uczelni.
 5. Wniosek winien być zaopiniowany przez Prorektora i Rektora oraz zatwierdzony przez Prezydenta.
 6. O zakwalifikowaniu na wyjazd informuje kandydata Dyrektor ds. Współpracy z Zagranicą. Pracownikowi przysługuje złożenie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia decyzji kandydatowi.
 7. Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację wyjazdu jest określana według stawek opublikowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus + na rok akademicki 2017/2018.
 8. Terminy zgłoszeń na wyjazdy zagraniczne oraz lista instytucji partnerskich znajdują się na stronie internetowej Uczelni (www.kpsw.edu.pl).
 9. Kwestie nieobjęte niniejszym zarządzeniem pozostają zgodne z zasadami programu Erasmus.
 10. Szczegółowe zasady realizacji wyjazdu i pobytu reguluje umowa, zawierana pomiędzy KPSW a pracownikiem, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacji.

Formularz zgłoszeniowy

 1. Stypendium wypłacane z budżetu Programu Erasmus + pozwala na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem za granicą. Stypendium ma charakter uzupełniający.
 2. Kwota stypendium jest uzależniona od:
  • wysokości grantu otrzymanego przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy, dalej KPSW z Narodowej Agencji Programu Erasmus +,
  • długości pobytu za granicą, rozliczanego z dokładnością do 1 dnia,
  • stawek obowiązujących dla studentów i pracowników, ustalonych przez Narodową Agencję Programu Erasmus + na dany rok akademicki dla poszczególnych krajów.
 3. Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus + dotyczący wysokości stawek obowiązujących w roku 2014/15 przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia
 4. Stawki stypendium wypłacane przy wyjazdach do tych samych krajów/miejscowości dla studentów i pracowników wszystkich wydziałów/jednostek są takie same (w uzasadnionych przypadkach uczelnia może zdecydować o zróżnicowaniu stawek np. zagwarantowane bezpłatne lub tanie zakwaterowanie w instytucji przyjmującej).
 5. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane do NA. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.
 6. W przypadku studentów wyjeżdżających na studia (SMS), osoby, którym przysługuje stypendium socjalne będą otrzymywały z budżetu przyznanego uczelni dodatkowo 200 EUR na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. W takich wypadkach do Formularz Zgłoszeniowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do otrzymywania stypendium socjalnego. Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku wyjazdu na praktykę (SMP).
 7. Zasady wypłacania stypendium (forma, sposób płatności, ilość rat itd.) ustalane są sprzed wyjazdem i ujęte w umowie zawieranej pomiędzy beneficjentem a KPSW.
 8. W przypadku wyjazdów studentów dopuszcza się możliwość przedłużenia pobytu za granicą. W takim przypadku konieczne jest złożenie pisemnego wniosku, który winien być zaopiniowany przez dziekana danego wydziału oraz zatwierdzony przez Rektora. Zmiany terminów wymagają podpisania aneksu do umowy pomiędzy studentem a uczelnią oraz podpisania kolejnego Porozumienia o programie zajęć lub Porozumienia o programie praktyki.
 9. Wypłata stypendium, w przypadku przedłużenia pobytu, jest uzależniona od wysokości środków przyznanych na ten cel KPSW przez Narodową Agencję Programu Erasmus + na dany rok akademicki.
 10. Podstawą rozliczenia otrzymanego stypendium jest realizacja postanowień szczegółowych, zawartych w umowie pomiędzy beneficjentem a KPSW.
 11. Niedopełnienie formalności stanowi podstawę rozwiązania umowy i żądania zwrotu stypendium.

Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus + dotyczący wysokości stawek obowiązujących w roku 2017/2018

Kontakt do rekrutacji:

Dział Współpracy z Zagranicą KPSW

ul. Toruńska 55-57, budynek B, parter, pok. 7B
85-023 Bydgoszcz

52 365 84 46
52 365 84 27
+48 797 328 407
internationaloffice@kpsw.edu.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl